KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.01.2021 - 18:18
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.277.307.929 4.636.399.852
Kasa
14 54.640 57.552
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 2.505.781.929 4.049.035.413
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -8.020 -35.083
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 771.479.380 587.341.970
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 4.634.923.390 1.879.349.091
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 3.366.966.567 1.719.898.375
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 1.038.057.085 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 229.899.738 159.450.716
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 2.311.524.655 1.843.388.811
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.883.850.409 1.487.843.012
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -24.744.443 -28.174.144
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 259.752.903 239.692.491
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 192.665.786 144.027.452
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 453.175.122 360.768.832
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -453.175.122 -360.768.832
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 21.338.631 30.411.193
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
11.124 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
21.327.507 30.406.295
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -940
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
742.082.443 461.396.275
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 553.402.984 434.608.716
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 188.679.459 26.787.559
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
34.415.013 1.010.793
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.064.668 1.010.793
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 33.246.172 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 104.173 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
11.021.592.061 8.851.956.015
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 326.932 326.932
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 326.932 326.932
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 744.760.000 584.800.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 744.760.000 584.800.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 180.976.858 180.203.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 74.097.500 66.885.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 18.262.500 15.672.000
Makine ve Teçhizatlar
6 92.149.319 91.841.231
Demirbaş ve Tesisatlar
6 17.505.041 14.899.853
Motorlu Taşıtlar
6 4.593.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 30.451.919 28.826.269
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 66.761.644 62.419.133
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -122.844.687 -104.933.415
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 126.054.434 100.241.244
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 277.556.554 217.145.084
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -176.873.429 -137.838.791
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 9.121.309 4.684.951
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 2.167.444 1.444.448
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 2.167.444 1.444.448
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 0 48.255.857
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 0 48.255.857
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.054.285.668 915.272.174
TOPLAM VARLIKLAR
12.075.877.729 9.767.228.189
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 3.029.771 61.701.226
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 3.029.771 61.701.226
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 933.510.705 754.579.442
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 662.434.195 529.985.548
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 5.376.465 3.914.287
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 5.458.061 4.871.763
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 267.527.913 219.094.708
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-7.285.929 -3.286.864
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 88.233 227.287
Ortaklara Borçlar
25.191 15.362
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
63.042 211.925
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 135.195.913 131.300.458
Alınan Depozito ve Teminatlar
11.377.402 9.550.921
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
45.849.660 40.724.732
Diğer Çeşitli Borçlar
79.323.782 81.769.605
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-1.354.931 -744.800
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 7.509.203.444 5.984.640.844
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.716.207.650 2.232.139.839
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 58.459.013 50.185.283
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 4.730.536.781 3.702.315.722
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 4.000.000 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 75.787.480 134.326.972
Ödenecek Vergi ve Fonlar
68.889.621 57.790.970
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.897.859 5.392.985
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 100.034.752 164.686.276
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -100.034.752 -93.543.259
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
240.855.935 232.614.776
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 152.701.193 127.057.883
Gider Tahahkkukları
23 88.031.182 105.542.934
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
123.560 13.959
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 3.997.046 2.905.069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 3.997.046 2.905.069
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.901.668.527 7.302.296.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 55.725.100 54.555.236
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 55.725.100 54.555.236
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 265.224.162 227.781.807
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.920.318 2.003.959
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 263.303.844 225.777.848
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 33.341.951 27.298.621
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 33.341.951 27.298.621
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 9.539.732 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 9.539.732 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
363.830.945 309.635.664
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 37.697.469 34.452.255
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 37.697.469 34.452.255
KAR YEDEKLERİ
1.780.233.762 1.186.179.897
Yasal Yedekler
15 111.909.214 79.495.589
Statü Yedekleri
15 84.190.450 54.795.571
Olağanüstü Yedekler
15 600.169.801 418.663.457
Özel Fonlar, Yedekler
15 25.000.000 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 921.262.318 594.183.789
Diğer Kar Yedekleri
15 37.701.979 39.041.491
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
31.809.314 31.601.927
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
460.637.712 403.062.372
Dönem Net Karı
459.697.214 402.406.988
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 940.498 655.384
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.810.378.257 2.155.296.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
12.075.877.729 9.767.228.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
6.125.640.534 5.338.665.066
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.943.217.712 4.183.778.556
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 5.435.475.612 4.524.378.683
Brüt Yazılan Primler (+)
17 8.015.704.097 6.606.856.218
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -2.410.127.788 -1.946.409.476
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -170.100.697 -136.068.059
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -483.984.170 -350.605.984
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -759.412.264 -475.450.498
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 255.855.842 113.993.635
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
19.572.252 10.850.879
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -8.273.730 10.005.857
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -59.231.251 33.692.786
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 50.957.521 -23.686.929
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
1.053.155.056 1.095.657.559
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.832.012 7.750.539
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5.832.012 7.750.539
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
123.435.754 51.478.412
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-5.390.735.390 -4.695.346.892
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -4.063.725.097 -3.499.764.077
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -3.035.504.038 -2.854.850.723
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -3.852.056.039 -3.838.569.062
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 816.552.001 983.718.339
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -1.028.221.059 -644.913.354
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -1.744.278.774 -924.930.272
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 716.057.715 280.016.918
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -4.000.000 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
17 -4.000.000 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -37.525.996 -42.328.548
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.126.376.183 -1.003.282.108
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -159.108.114 -149.972.159
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-166.236.852 -155.791.797
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
7.128.738 5.819.638
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
734.905.144 643.318.174
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
734.905.144 643.318.174
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
734.905.144 643.318.174
YATIRIM GELİRLERİ
2.487.840.886 1.373.406.933
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 331.403.221 289.470.340
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 157.832.503 85.209.297
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 127.963.463 41.087.922
Kambiyo Karları
4.2 1.017.311.373 427.938.663
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 56.000.000 26.000.000
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
10.032.805 6.127.900
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 787.297.521 497.572.811
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-2.558.783.717 -1.450.966.839
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -19.156.686 -38.231.786
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -3.920.793 -4.981.343
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -55.684.845 -62.299.358
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-1.053.155.056 -1.095.657.559
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -776.356.453 -30.741.125
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -588.690.933 -173.599.648
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -61.818.951 -45.456.020
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-103.289.849 1.990.380
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -92.489.708 -65.885.360
Reeskont Hesabı (+/-)
47 2.187.526 5.675.809
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 0 58.806.353
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 -14.573.998 0
Diğer Gelir ve Karlar
3.090.608 4.048.054
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.504.277 -654.476
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
460.637.712 403.062.372
Dönem Karı veya Zararı
560.672.464 567.748.648
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -100.034.752 -164.686.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
460.637.712 403.062.372
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
8.529.101.501 7.774.133.105
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-8.126.378.565 -7.116.049.420
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-68.698.746 -143.011.452
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
334.024.190 515.072.233
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -204.423.941 -54.673.728
Diğer Nakit Girişleri
22.828.401 17.555.977
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-89.416.050 -28.930.474
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
63.012.600 449.024.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
96.520 785.050
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -73.965.584 -70.542.899
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -2.856.799.947 -4.570.175.356
Mali Varlıkların Satışı
11 910.842.326 3.999.420.502
Alınan Faiz
693.492.111 374.679.637
Alınan Temettüler
56.000.000 26.000.000
Diğer Nakit Girişleri
3.108.229.065 776.763.295
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.444.231.429 -658.189.697
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
393.663.062 -121.259.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -144.092.140 -106.382.031
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-144.092.140 -106.382.031
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-47.476.403 95.823.195
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
265.107.119 317.205.704
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.169.604.542 1.852.398.838
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.434.711.661 2.169.604.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 840.444 6.500.000 0 7.340.444 0 7.340.444
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 205.069.612 0 0 0 0 0 0 0 205.069.612 0 205.069.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 403.062.372 0 403.062.372 0 403.062.372
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 23.706.715 20.635.234 163.350.360 -207.692.309 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 2.155.296.451 0 2.155.296.451
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 1.457.705 10.000.000 0 11.457.705 0 11.457.705
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 327.078.529 0 0 0 0 0 0 0 327.078.529 0 327.078.529
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 460.637.712 0 460.637.712 0 460.637.712
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 32.413.625 29.394.879 206.954.341 -268.970.232 207.387 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906335


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.379 Değişim: 0,05% Hacim : 102.711 Mio.TL Son veri saati : 16:15
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1251 Değişim: 0,28%
Düşük 31,0180 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,8044 Değişim: 0,54%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.034,26 Değişim: 0,08%
Düşük 2.028,08 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.