KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.07.2020 - 22:09
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.200.624.999 4.636.399.852
Kasa
14 43.541 57.552
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 2.608.903.734 4.049.035.413
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -33.978 -35.083
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 591.711.702 587.341.970
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 3.965.046.344 1.879.349.091
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.672.422.670 1.719.898.375
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
1.011.350.518 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 281.273.156 159.450.716
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 2.259.235.511 1.843.388.811
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.847.839.867 1.487.843.012
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -32.194.209 -28.174.144
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 272.226.451 239.692.491
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 171.363.402 144.027.452
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 410.178.421 360.768.832
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -410.178.421 -360.768.832
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 59.347.426 30.411.193
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
11.124 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
59.336.302 30.406.295
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -940
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
532.747.062 461.396.275
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 506.552.087 434.608.716
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 26.194.975 26.787.559
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.480.658 1.010.793
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
755.010 1.010.793
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 1.059.437 0
Personele Verilen Avanslar
4.2, 12 666.211 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
10.019.482.000 8.851.956.015
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 326.931 326.932
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 326.931 326.932
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 255.699.696 257.177.864
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 255.699.696 257.177.864
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 174.977.988 180.203.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 66.885.000 66.885.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 15.672.000 15.672.000
Makine ve Teçhizatlar
6 88.132.511 91.841.231
Demirbaş ve Tesisatlar
6 15.533.563 14.899.853
Motorlu Taşıtlar
6 4.593.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 29.399.766 28.826.269
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 66.698.576 62.419.133
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -111.937.050 -104.933.415
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 111.658.739 100.241.244
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 228.716.761 217.145.084
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -156.092.714 -137.838.791
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 22.784.692 4.684.951
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 1.054.428 1.444.448
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.054.428 1.444.448
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 43.794.000 48.255.857
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 43.794.000 48.255.857
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
587.511.782 587.650.038
TOPLAM VARLIKLAR
10.606.993.782 9.439.606.053
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 56.898.622 61.701.226
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 56.898.622 61.701.226
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 1.043.028.083 754.579.442
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 839.968.000 529.985.548
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 9.219.443 3.914.287
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 5.374.091 4.871.763
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 192.228.777 219.094.708
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-3.762.228 -3.286.864
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 187.888 227.287
Ortaklara Borçlar
25.191 15.362
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
162.697 211.925
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 131.555.500 131.300.458
Alınan Depozito ve Teminatlar
10.754.524 9.550.921
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
37.376.895 40.724.732
Diğer Çeşitli Borçlar
84.005.948 81.769.605
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-581.867 -744.800
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 6.726.749.402 5.984.640.844
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.409.591.386 2.232.139.839
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 61.956.986 50.185.283
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 4.255.201.030 3.702.315.722
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 86.091.609 134.326.972
Ödenecek Vergi ve Fonlar
49.568.914 57.790.970
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.614.045 5.392.985
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 80.102.754 164.686.276
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -50.194.104 -93.543.259
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
199.982.790 232.614.776
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 152.566.946 127.057.883
Gider Tahahkkukları
23 47.411.191 105.542.934
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
4.653 13.959
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 4.901.572 2.905.069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 4.901.572 2.905.069
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.249.395.466 7.302.296.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 57.210.480 54.555.236
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 57.210.480 54.555.236
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 251.285.121 227.781.807
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.846.188 2.003.959
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 249.438.933 225.777.848
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 31.147.470 27.298.621
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 31.147.470 27.298.621
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
339.643.071 309.635.664
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 36.243.792 35.290.304
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
1.136.153 838.049
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 35.107.639 34.452.255
KAR YEDEKLERİ
1.106.067.043 770.723.618
Yasal Yedekler
15 152.083.853 114.278.982
Statü Yedekleri
15 100.114.475 65.330.876
Olağanüstü Yedekler
15 624.570.915 442.672.379
Özel Fonlar, Yedekler
15 29.130.000 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 162.467.402 110.742.905
Diğer Kar Yedekleri
15 37.700.398 37.698.476
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
103.009.696 72.459.667
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
272.634.714 449.200.726
Dönem Net Karı
272.634.714 444.126.158
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 0 5.074.568
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.017.955.245 1.827.674.315
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
10.606.993.782 9.439.606.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
2.844.003.605 2.638.729.779 1.416.164.428 1.371.818.982
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.287.605.753 1.999.461.324 1.143.228.320 1.036.649.725
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 2.476.671.232 2.180.314.074 1.132.911.370 1.073.023.750
Brüt Yazılan Primler (+)
17 3.836.929.596 3.259.951.561 1.887.149.305 1.651.286.936
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -1.284.679.286 -1.016.409.141 -716.861.039 -545.471.770
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -75.579.078 -63.228.346 -37.376.896 -32.791.416
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -177.293.776 -195.833.236 12.840.943 -64.514.299
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -447.158.890 -337.576.962 -170.942.433 -152.826.319
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasür 181.478.142 87.170.861
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
5.596.849 1.124.311 2.305.234 1.141.159
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -11.771.703 14.980.486 -2.523.993 28.140.274
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -62.540.999 43.543.669 -42.927.725 67.362.431
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 50.769.296 -28.563.183 40.403.732 -39.222.157
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
511.268.246 616.641.002 239.680.059 322.868.617
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.400.916 4.465.096 1.122.129 2.139.063
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.400.916 4.465.096 1.122.129 2.139.063
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
42.728.690 18.162.357 32.133.920 10.161.577
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-2.429.948.725 -2.280.622.393 -1.225.111.581 -1.185.352.228
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -1.816.933.789 -1.691.090.896 -924.887.805 -876.243.515
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -1.264.048.481 -1.379.331.655 -536.296.909 -646.679.580
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -1.581.738.460 -1.861.015.059 -712.905.501 -925.300.873
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 317.689.979 481.683.404 176.608.592 278.621.293
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -552.885.308 -311.759.241 -388.590.896 -229.563.935
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -1.013.381.561 -434.582.275 -783.295.685 -384.231.160
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 460.496.253 122.823.034 394.704.789 154.667.225
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -23.661.085 -19.391.961 -11.959.068 -9.591.884
Faaliyet Giderleri (-)
32 -530.432.184 -502.082.353 -261.888.451 -271.711.721
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -58.921.667 -68.057.183 -26.376.257 -27.805.108
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -62.331.670 -70.790.843 -28.150.796 -29.204.386
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
3.410.003 2.733.660 1.774.539 1.399.278
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
414.054.880 358.107.386 191.052.847 186.466.754
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
414.054.880 358.107.386 191.052.847 186.466.754
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
414.054.880 358.107.386 191.052.847 186.466.754
YATIRIM GELİRLERİ
938.143.585 823.343.739 441.484.402 466.728.594
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 122.051.539 119.682.953 76.516.917 60.148.248
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 65.753.631 61.041.516 42.472.973 48.776.454
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 61.199.591 44.698.736 31.034.050 10.224.704
Kambiyo Karları
4.2 340.989.395 411.658.910 175.333.313 238.219.589
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 50.495.759 28.281.382 25.910.717 14.281.340
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7 1.420.907 1.416.526 717.342 660.246
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 296.232.763 156.563.716 89.499.090 94.418.013
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-978.935.055 -854.619.794 -433.238.374 -473.676.645
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -7.055.542 -14.216.218 -3.404.116 -10.618.155
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -7.413.807 -4.505.725 9.628.351 3.343.646
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -17.194.933 -9.104.953 -9.442.688 -7.808.964
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-511.268.246 -616.641.002 -239.680.059 -322.868.617
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -276.573.300 -83.496.268 -98.706.910 -70.697.085
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -129.776.634 -105.897.882 -76.655.039 -53.755.988
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -29.652.593 -20.757.746 -14.977.913 -11.271.482
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-20.525.942 -21.860.962 -5.301.831 -38.432.404
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -49.644.927 -21.844.264 -36.303.154 -14.988.065
Reeskont Hesabı (+/-)
47 6.268.705 -19.854.305 17.307.178 -20.109.430
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 23.043.493 16.448.554 13.742.097 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 -3.477.341
Diğer Gelir ve Karlar
404.797 3.481.330 197.572 175.043
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-598.010 -92.277 -245.524 -32.611
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
272.634.714 232.353.506 153.732.001 119.724.637
Dönem Karı veya Zararı
352.737.468 304.970.369 193.997.044 141.086.299
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -80.102.754 -72.616.863 -40.265.043 -21.361.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
272.634.714 232.353.506 153.732.001 119.724.637
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.168.737.549 3.768.935.719
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.761.337.774 -3.591.034.585
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-59.869.910 -40.074.432
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
347.529.865 137.826.702
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -121.337.121 -20.312.340
Diğer Nakit Girişleri
8.797.142 -9.693.297
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-137.307.844 -24.695.015
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
97.682.042 83.126.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
157.553 106.837
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -31.588.518 -29.124.295
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -4.857.493.508 -1.630.045.477
Mali Varlıkların Satışı
11 3.108.501.232 1.847.223.720
Alınan Faiz
276.641.997 85.816.571
Alınan Temettüler
56.000.000 26.000.000
Diğer Nakit Girişleri
1.957.217.634 397.627.909
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-434.879.852 -676.912.954
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
74.556.538 20.692.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -144.092.140 -106.382.031
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-144.092.140 -106.382.031
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
32.488.545 36.201.224
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
60.634.985 33.637.554
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.169.604.542 1.852.398.838
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.230.239.527 1.886.036.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.500.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 3.838.349 0 0 0 0 0 0 0 3.838.349 0 3.838.349
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 19.574 0 19.574 0 19.574
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 232.353.506 0 232.353.506 0 232.353.506
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 27.198.808 24.596.361 180.814.123 -224.644.519 -7.964.773 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 -44.165.186 0 0 114.278.982 65.330.876 515.338.743 232.353.506 72.354.749 1.455.491.670 0 1.455.491.670
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 51.724.497 0 0 0 0 0 0 0 51.724.497 0 51.724.497
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 13.859 0 13.859 0 13.859
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 272.634.714 0 272.634.714 0 272.634.714
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 37.804.871 34.783.599 211.983.946 -315.122.445 30.550.029 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 162.467.402 0 0 152.083.853 100.114.475 727.645.105 272.634.714 103.009.696 2.017.955.245 0 2.017.955.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864017


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,00% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0726 Değişim: 0,02%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,1021
Açılış: 8,0707
9,6942 Değişim: 0,12%
Düşük 9,6627 15.04.2021 Yüksek 9,7160
Açılış: 9,6826
451,41 Değişim: 0,24%
Düşük 449,97 15.04.2021 Yüksek 452,28
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.