KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

06.02.2024 - 20:02
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.691.370.880 1.302.431.886
Kasa
14 7.677 1.501
Bankalar
14 530.315.217 764.350.219
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.161.047.986 538.080.166
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 23.893.575.116 12.172.029.911
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 4.838.412.036 2.685.603.484
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 2.992.685.381 1.529.749.813
Krediler
11 226.094.583 231.307.629
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 15.842.599.537 7.731.585.406
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 135.081.432.717 76.138.329.403
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 268.931.957 162.668.764
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -10.002.574 -10.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 735.837.529 321.195.072
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 134.086.665.805 75.664.468.141
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 115.055 115.055
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -115.055 -115.055
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
355 178
Personelden Alacaklar
355 178
DİĞER ALACAKLAR
561.972.298 265.648.741
Verilen Depozito Ve Teminatlar
431.715 316.997
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 561.540.583 265.331.744
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 1.057.624.019 451.804.248
Ertelenmiş Üretim Giderleri
938.595.248 380.477.948
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
424.248 249.405
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
118.604.523 71.076.895
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 12.444 27.374
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
4.000 18.930
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
162.285.987.829 90.330.271.741
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 169.704.595 90.320.036
İştirakler
9,45.d 169.704.595 90.320.036
MADDİ VARLIKLAR
275.028.083 191.954.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 115.765.000 62.680.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 30.450.000 17.555.000
Makine ve Teçhizatlar
6 100.872.857 91.326.828
Demirbaş ve Tesisatlar
6 7.461.488 6.654.068
Motorlu Taşıtlar
6 856.385 902.433
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 19.410.670 22.121.532
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 155.615.525 104.904.205
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -155.403.842 -114.189.562
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 28.050.015 23.346.187
Haklar
8 119.927.029 118.945.735
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -114.493.195 -107.117.325
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 22.616.181 11.517.777
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4,2 17.703.892 23.286.930
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4,2 17.703.892 23.286.930
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 88.606.943 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 88.606.943 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
579.093.528 328.907.657
TOPLAM VARLIKLAR
162.865.081.357 90.659.179.398
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20,34 22.457.296 542.548.323
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 40.224.754 28.464.428
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -17.767.458 -13.107.453
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 0 527.191.348
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 136.261.939.420 76.721.760.846
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 426.358.308 181.378.850
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 75.380.821 57.843.097
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 135.742.902.818 76.470.969.634
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 17.297.473 11.569.265
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 796.939 129.177
Ortaklara Borçlar
19,45 391.963 98.063
Personele Borçlar
19 404.498 30.729
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 478 385
DİĞER BORÇLAR
19 134.611.497 71.394.348
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 2.075.081 1.689.001
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 132.536.416 69.705.347
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 19.219.270.684 9.453.933.494
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 862.270.792 285.795.645
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
17 0 831.129
Matematik Karşılıklar - Net
17 17.867.927.505 8.870.659.280
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 385.187.006 211.773.544
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 167.180 244.021
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 103.718.201 84.629.875
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
360.115.232 122.633.018
Ödenecek Vergi ve Fonlar
145.283.442 54.087.352
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
18.520.646 8.102.360
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
1.950 2.077
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 857.705.848 352.190.317
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -661.396.654 -291.749.088
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 163.763.760 77.560.546
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 163.763.760 77.560.546
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 48.976.632 29.079.818
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 1.375.870 742.158
Gider Tahahkkukları
19 47.600.078 28.336.977
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 684 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
156.211.931.460 87.019.039.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
34 85.878.872 64.830.063
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 119.536.739 96.925.991
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -33.657.867 -32.095.928
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 117.813.463 82.649.689
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 117.813.463 82.649.689
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 26.453.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 26.453.235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
203.692.335 173.932.987
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
152.751.617 79.557.121
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
152.751.617 79.557.121
KAR YEDEKLERİ
15,16 2.921.796.440 1.515.409.530
Yasal Yedekler
15 330.729.077 279.526.484
Statü Yedekleri
15 256.048.752 166.373.202
Olağanüstü Yedekler
15 721.595.070 109.486.095
Özel Fonlar, Yedekler
103.397.663 73.724.766
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 1.343.003.399 715.959.156
Diğer Kar Yedekleri
15 167.022.479 170.339.827
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
91.094.305 49.488.334
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
2.853.815.200 1.391.751.856
Dönem Net Karı
2.853.815.200 1.318.557.361
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 73.194.495
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
6.449.457.562 3.466.206.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
162.865.081.357 90.659.179.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 1.597.998 -203.727
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.597.998 -203.727
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 911.179 618.871
Brüt Yazılan Primler (+)
1.550.965 1.149.093
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -639.786 -530.222
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-144.310 8.531
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-128.020 62.475
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -16.290 -53.944
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
831.129 -831.129
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.401.194 -1.401.194
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-570.065 570.065
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -4.130.043 -5.621.100
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-31.829 -2.388.709
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-523.691 -1.276.833
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.679.335 -2.174.191
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 4.155.644 897.358
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
491.862 -1.111.876
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.023.179 -2.234.297
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -531.317 1.122.421
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
74.402 -44.987
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
75.081 -36.800
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-679 -8.187
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-10.358 -14.152
Faaliyet Giderleri (-)
32 -4.162.258 -3.173.252
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-2.532.045 -5.824.827
HAYAT TEKNİK GELİR
5 12.333.303.510 5.766.662.146
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
6.264.382.396 3.188.246.682
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 6.840.713.233 3.398.325.163
Brüt Yazılan Primler (+)
7.066.740.269 3.520.922.220
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -226.027.036 -122.597.057
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-576.330.837 -210.078.481
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-612.087.874 -236.278.828
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 35.757.037 26.200.347
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 5.788.280.685 2.473.829.580
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
280.640.429 104.585.884
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
280.640.429 104.585.884
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -11.391.542.814 -5.337.055.260
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.437.925.082 -829.447.080
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-1.264.019.758 -780.046.756
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.355.187.440 -796.871.188
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 91.167.682 16.824.432
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-173.905.324 -49.400.324
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-223.553.124 -56.623.402
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 49.647.800 7.223.078
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.439 -138.671
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-511.734 -173.215
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
514.173 34.544
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-8.295.135.600 -3.695.683.554
Matematik Karşılıklar (-)
-8.304.174.407 -3.727.778.845
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-7.133.466.962 -3.150.120.718
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-1.170.707.445 -577.658.127
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 9.038.807 32.095.291
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
9.038.807 32.095.291
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-19.077.968 -17.254.964
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.639.406.603 -794.530.991
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
941.760.696 429.606.886
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 1.870.449.810 980.627.121
Fon İşletim Gelirleri
25 1.261.485.164 726.858.091
Yönetim Gideri Kesintisi
25 443.675.932 178.800.821
Giriş Aidatı Gelirleri
25 84.161.385 38.799.507
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 79.103.688 34.007.058
Diğer Teknik Gelirler
25 2.023.641 2.161.644
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -1.580.801.274 -839.248.296
Toplam Fon Giderleri (-)
-47.600.173 -28.337.073
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.432.155.633 -754.031.530
Diğer Teknik Giderler (-)
-100.045.235 -56.365.368
Ceza Ödemeleri (-)
-1.000.233 -514.325
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
289.648.536 141.378.825
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-2.532.045 -5.824.827
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
941.760.696 429.606.886
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
289.648.536 141.378.825
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
1.228.877.187 565.160.884
YATIRIM GELİRLERİ
26 2.843.675.797 1.296.506.086
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
469.238.248 168.012.771
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
713.905.489 136.990.377
Finansal Yatırımların Değerlemesi
995.014.203 694.251.509
Kambiyo Karları
36 500.408.594 153.245.484
İştiraklerden Gelirler
26 91.979.787 44.949.856
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 56.286.035 91.806.449
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
7.430.688
Diğer Yatırımlar
9.412.753 7.249.640
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-369.816.401 -133.918.096
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-96.919.797 -27.147.912
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 0 -1.426.348
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-149.741.721 -34.423.698
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-3.881.431 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -68.993.205 -25.220.187
Amortisman Giderleri (-)
5 -50.280.247 -45.699.951
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
3.886.765 1.197.703
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -60.240.887 -29.470.824
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 65.559.053 32.514.130
Diğer Gelir ve Karlar
8.068 3.298
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.439.469 -1.848.901
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 2.853.815.200 1.391.751.856
Dönem Karı veya Zararı
3.706.623.348 1.728.946.577
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -852.808.148 -337.194.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
2.853.815.200 1.391.751.856
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
7.348.931.663 3.570.676.041
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
17.537.724 47.347.726
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.870.449.810 847.945.545
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.002.699.654 -1.307.225.009
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-1.580.801.274 -387.338.721
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
4.653.418.269 2.771.405.582
Faiz Ödemeleri (-)
-169.228.977 -13.613.376
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-721.837.883 -337.964.693
Diğer Nakit Girişleri
915.547.551 423.643.863
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.677.033.066 -292.962.720
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
3.000.865.894 2.550.508.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
5.316.039 291.288.589
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -22.640.197 -18.265.600
Mali Varlık İktisabı (-)
-10.890.206.618 -4.391.524.854
Mali Varlıkların Satışı
6.433.103.237 1.234.531.769
Alınan Faiz
1.054.488.360 533.179.896
Alınan Temettüler
29.984.430 8.984.485
Diğer Nakit Girişleri
1.839.338.818 1.186.216.311
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-451.746.632 -173.016.759
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-2.002.362.563 -1.328.606.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -518.175.928 -449.492.978
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-518.175.928 -449.492.978
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
480.327.403 772.409.515
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.195.527.907 423.118.392
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.675.855.310 1.195.527.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.999 1.884.514.731 1.884.514.731
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.999 1.884.514.731 1.884.514.731
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
22 -28.650.840 -28.650.840 -28.650.840
Varlıklarda Değer Artışı
15 649.047.170 649.047.170 649.047.170
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
8.836.902 -3.468.239 13.668.239 19.036.902 19.036.902
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
1.391.751.856 1.391.751.856 1.391.751.856
Dağıtılan Temettü
38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978
Yedeklere Transfer
15 43.534.298 46.796.929 229.476.435 -247.026.848 -72.780.814 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 715.959.156 279.526.484 166.373.202 433.107.809 1.391.751.856 49.488.334 3.466.206.841 3.466.206.841
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 715.959.156 279.526.484 166.373.202 433.107.809 1.391.751.856 49.488.334 3.466.206.841 3.466.206.841
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 715.959.156 279.526.484 166.373.202 433.107.809 1.391.751.856 49.488.334 3.466.206.841 3.466.206.841
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
22 -7.402.990 -7.402.990 -7.402.990
Varlıklarda Değer Artışı
15 627.044.243 627.044.243 627.044.243
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
7.894.379 -16.514.856 36.590.673 27.970.196 27.970.196
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
2.853.815.200 2.853.815.200 2.853.815.200
Dağıtılan Temettü
38 -518.175.928 -518.175.928 -518.175.928
Yedeklere Transfer
15 51.202.593 89.675.550 711.167.631 -857.061.072 5.015.298 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 1.343.003.399 330.729.077 256.048.752 1.144.766.829 2.853.815.200 91.094.305 6.449.457.562 6.449.457.562http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 1,45% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.