" />

KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:29
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 304.935.738 666.497.704
Kasa
14 680 104
Bankalar
14 53.432.336 444.769.124
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 251.502.722 221.728.476
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 5.452.444.424 4.294.235.244
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 1.238.215.676 920.341.874
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 150.561.574 260.119.043
Krediler
11 623.799.739 360.254.858
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 3.446.083.856 2.759.735.890
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 33.891.744.821 30.604.323.752
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 79.253.781 68.631.908
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 98.490.536 63.328.266
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 33.719.003.078 30.477.366.152
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 0 0
DİĞER ALACAKLAR
149.465.165 139.807.221
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.254.795 183.530
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 148.210.370 139.623.691
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 66.222.434 60.454.977
Ertelenmiş Üretim Giderleri
39.024.356 28.943.962
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
479.874 229.676
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
26.718.204 31.281.339
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 32.143 19.808
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
23.699 11.364
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
39.864.844.725 35.765.338.706
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
297.163.339 267.372.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 184.820.719 184.834.492
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 69.249.951 56.041.450
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.263.157 6.443.616
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.760.690 16.537.182
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 94.066.203 65.590.343
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -84.289.855 -67.366.719
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 16.530.351 16.616.741
Haklar
8 105.435.625 101.850.144
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -92.879.255 -85.233.403
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
3.973.981
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.667.214 5.032.723
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
2.667.214 5.032.723
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
329.123.097 301.784.495
TOPLAM VARLIKLAR
40.193.967.822 36.067.123.201
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20,34 59.782.479 4.812.019
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 23.473.691 14.985.424
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -12.785.308 -10.173.405
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
49.094.096
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 34.153.969.630 30.870.615.962
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 47.381.655 37.748.769
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 9.705.651 5.563.279
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 34.092.018.449 30.822.902.731
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4.863.875 4.401.183
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 185.612 154.018
Ortaklara Borçlar
19,45 163.819 92.787
Personele Borçlar
19 21.513 61.036
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 280 195
DİĞER BORÇLAR
19 15.051.949 21.693.248
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.182.742 899.244
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 13.869.207 20.794.004
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 4.149.797.180 3.413.305.496
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 59.193.950 47.475.659
Matematik Karşılıklar - Net
17 3.876.539.530 3.185.639.115
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 150.889.557 126.602.797
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
117.559 184.336
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 63.056.584 53.403.589
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
89.078.381 41.123.566
Ödenecek Vergi ve Fonlar
21.626.411 18.477.353
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.127.346 3.499.300
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
2.170 2.190
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 155.806.150 136.125.818
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -92.483.696 -116.981.095
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 34.744.085 34.209.243
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 34.744.085 34.209.243
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 12.576.628 13.052.342
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 836.894 378.719
Gider Tahahkkukları
19 11.739.051 12.672.940
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
38.515.185.944 34.398.965.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
34 66.028.758 49.878.800
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 106.623.691 90.649.910
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -40.594.933 -40.771.110
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 31.756.535 26.177.882
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 31.756.535 26.177.882
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 3.119.548 10.836.662
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.119.548 10.836.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
100.904.841 86.893.344
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
6.776.307 5.680.764
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
6.776.307 5.680.764
KAR YEDEKLERİ
15,16 627.180.564 532.334.438
Yasal Yedekler
15 232.209.851 197.525.862
Statü Yedekleri
15 119.576.273 79.620.126
Olağanüstü Yedekler
15 181.412.755 122.005.563
Özel Fonlar, Yedekler
45.650.000 20.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 57.054.308 121.255.510
Diğer Kar Yedekleri
15 -8.722.623 -8.722.623
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.165.997 93.907.409
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
420.754.169 519.341.352
Dönem Net Karı
420.754.169 518.987.222
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 354.130
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.577.877.037 1.581.263.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
40.193.967.822 36.067.123.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 774.933 467.652 329.466 184.084
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
774.933 467.652 329.466 184.084
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.108.453 563.495 366.009 385.053
Brüt Yazılan Primler (+)
1.561.254 875.504 582.017 506.226
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -452.801 -312.009 -216.008 -121.173
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-333.520 -95.843 -36.543 -200.969
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-439.459 -146.114 -107.864 -246.362
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 105.939 50.271 71.321 45.393
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -2.238.602 -1.128.646 -1.134.832 -393.293
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-442.327 -122.915 -384.569 -15.225
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-124.001 -147.654 -60.000 -60.002
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-210.821 -215.842 -60.000 -63.630
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 86.820 68.188 0 3.628
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-318.326 24.739 -324.569 44.777
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-380.261 63.441 -367.502 86.660
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 61.935 -38.702 42.933 -41.883
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
15.282 -5.249 41.069 -5.249
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
16.972 -11.801 43.150 -8.055
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.690 6.552 -2.081 2.806
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-27.401 -18.187 -9.443 -12.750
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.784.156 -982.295 -781.889 -360.069
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.463.669 -660.994 -805.366 -209.209
HAYAT TEKNİK GELİR
5 1.875.711.591 1.865.464.425 626.101.687 720.870.592
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.283.427.012 1.315.051.711 511.951.610 442.159.735
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.294.811.783 1.307.444.604 517.239.705 442.461.806
Brüt Yazılan Primler (+)
1.317.805.389 1.327.010.115 523.093.617 447.479.103
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -22.993.606 -19.565.511 -5.853.912 -5.017.297
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-11.384.771 7.607.107 -5.288.095 -302.071
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-14.474.084 6.591.706 -3.659.125 1.250.182
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 3.089.313 1.015.401 -1.628.970 -1.552.253
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 567.540.782 537.480.591 106.671.972 272.347.002
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
24.743.797 12.932.123 7.478.105 6.363.855
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
24.743.797 12.932.123 7.478.105 6.363.855
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -1.647.842.318 -1.572.308.911 -509.619.701 -622.889.110
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-438.839.467 -440.339.409 -138.076.298 -137.986.590
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-409.572.191 -423.734.763 -135.942.983 -130.964.901
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-420.713.874 -429.520.295 -140.737.194 -132.418.545
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 11.141.683 5.785.532 4.794.211 1.453.644
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-29.267.276 -16.604.646 -2.133.315 -7.021.689
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-31.121.854 -17.950.601 -5.092.757 -7.421.362
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.854.578 1.345.955 2.959.442 399.673
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
51.495 -212.441 230.784 -309.717
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
22.354 -250.089 136.222 -152.189
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
29.141 37.648 94.562 -157.528
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-889.323.600 -835.148.189 -248.668.786 -388.337.810
Matematik Karşılıklar (-)
-889.445.025 -835.597.594 -249.234.273 -388.731.049
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-775.289.585 -713.568.424 -222.760.887 -329.279.171
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-114.155.440 -122.029.170 -26.473.386 -59.451.878
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 121.425 449.405 565.487 393.239
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
121.425 449.405 565.487 393.239
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.625.594 -11.687.617 -3.979.889 -3.632.436
Faaliyet Giderleri (-)
32 -310.105.152 -284.921.255 -119.125.512 -92.622.557
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
227.869.273 293.155.514 116.481.986 97.981.482
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 441.438.672 364.201.104 150.338.986 129.592.171
Fon İşletim Gelirleri
25 318.729.487 264.466.286 111.158.620 93.787.279
Yönetim Gideri Kesintisi
25 78.261.041 56.168.398 25.797.891 19.863.607
Giriş Aidatı Gelirleri
25 24.072.362 28.172.986 7.230.569 10.202.689
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 20.114.309 15.073.843 6.081.327 5.628.220
Diğer Teknik Gelirler
25 261.473 319.591 70.579 110.376
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -274.659.097 -264.224.970 -94.352.582 -94.626.325
Toplam Fon Giderleri (-)
-7.917.134 -9.698.328 -2.192.075 -4.078.383
Faaliyet Giderleri (-)
32 -242.676.201 -235.291.865 -84.105.162 -83.579.932
Diğer Teknik Giderler (-)
-23.644.768 -18.554.254 -7.858.311 -6.764.274
Ceza Ödemeleri (-)
-420.994 -680.523 -197.034 -203.736
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
166.779.575 99.976.134 55.986.404 34.965.846
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.463.669 -660.994 -805.366 -209.209
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
227.869.273 293.155.514 116.481.986 97.981.482
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
166.779.575 99.976.134 55.986.404 34.965.846
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
393.185.179 392.470.654 171.663.024 132.738.119
YATIRIM GELİRLERİ
26 238.423.335 144.891.334 81.617.978 52.564.825
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
68.453.428 61.802.641 27.287.532 25.973.585
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
51.524.330 5.024.016 25.466.499 1.998.236
Finansal Yatırımların Değerlemesi
78.447.362 48.322.713 17.739.295 11.959.953
Kambiyo Karları
36 29.624.523 22.088.374 8.905.470 11.026.365
İştiraklerden Gelirler
26 5.000.000 4.272.000 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 769.694 700.653 265.480 243.497
Diğer Yatırımlar
4.603.998 2.680.937 1.953.702 1.363.189
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-59.258.254 -37.234.154 -22.513.270 -11.995.297
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-15.288.135 -10.459.113 -5.442.529 -3.489.623
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 -25.096 0 -25.096 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-1.161.075 -7.493 -768.671 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -14.989.155 -3.130.877 -6.238.208 -968.962
Amortisman Giderleri (-)
5 -27.794.793 -23.636.671 -10.038.766 -7.536.712
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-5.427.814 338.368 3.382.960 -820.733
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -4.684.503 350.741 -295.774 -2.493.960
Reeskont Hesabı (+/-)
47 0 123.811 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 4.932 498.510 3.776.147 1.672.674
Diğer Gelir ve Karlar
0 84.924 0 84.924
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-748.243 -719.618 -97.413 -84.371
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 420.754.169 386.014.156 168.708.304 134.762.454
Dönem Karı veya Zararı
566.922.446 500.466.202 234.150.692 172.486.914
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -146.168.277 -114.452.046 -65.442.388 -37.724.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
420.754.169 386.014.156 168.708.304 134.762.454
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.213.819.138 1.251.067.207
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.142.372 2.039.479
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
427.200.722 467.452.498
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-420.924.695 -429.736.137
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-232.942.355 -247.151.483
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
991.295.182 1.043.671.564
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-111.628.419 -111.143.213
Diğer Nakit Girişleri
438.996.005 303.541.911
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-32.147.771 -59.633.186
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.286.514.997 1.176.437.076
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
4.603.999 1.889.065
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -28.918.630 -22.692.233
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.400.086.556 -1.120.683.735
Mali Varlıkların Satışı
202.084.660 5.024.016
Alınan Faiz
160.831.477 139.421.566
Alınan Temettüler
6.874.708 4.999.889
Diğer Nakit Girişleri
91.738.163 353.025.224
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-227.303.379 -52.945.194
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-1.190.175.558 -691.961.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -368.339.893 -287.440.317
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-368.339.893 -287.440.317
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-272.000.454 197.035.357
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 574.336.363 286.581.598
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 302.335.909 483.616.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -13.411.573 -13.411.573 -13.411.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
386.014.156 386.014.156 386.014.156
Dağıtılan Temettü
38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317
Yedeklere Transfer
15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 37.526.049 197.525.862 79.620.126 141.741.194 386.014.156 93.907.409 1.366.334.796 1.366.334.796
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -64.201.202 -64.201.202 -64.201.202
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 8.400.000 8.400.000 8.400.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
420.754.169 420.754.169 420.754.169
Dağıtılan Temettü
38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893
Yedeklere Transfer
15 34.683.989 39.956.147 85.502.735 -159.401.459 -741.412 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 57.054.308 232.209.851 119.576.273 225.116.439 420.754.169 93.165.997 1.577.877.037 1.577.877.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972976


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 25.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9777 Değişim: 0,52%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8385 Değişim: 0,66%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.518,55 Değişim: -0,42%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.