KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

05.08.2021 - 18:43
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 372.975.571 666.497.704
Kasa
14 5.378 104
Bankalar
14 125.120.220 444.769.124
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -500.263 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 248.350.236 221.728.476
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 4.989.201.671 4.294.235.244
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 991.978.504 920.341.874
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 183.966.933 260.119.043
Krediler
11 510.578.310 360.254.858
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 3.308.894.345 2.759.735.890
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 32.569.951.292 30.604.323.752
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 72.940.505 68.631.908
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 89.817.954 63.328.266
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 32.412.195.407 30.477.366.152
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 0 0
Personelden Alacaklar
12 0 0
DİĞER ALACAKLAR
135.360.520 139.807.221
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.211.706 183.530
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 134.148.814 139.623.691
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 68.314.392 60.454.977
Ertelenmiş Üretim Giderleri
34.802.921 28.943.962
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
274.927 229.676
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
33.236.544 31.281.339
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 24.174 19.808
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
15.730 11.364
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
38.135.827.620 35.765.338.706
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
294.379.726 267.372.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 184.820.719 184.834.492
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 70.073.473 56.041.450
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.261.245 6.443.616
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 16.841.860 16.537.182
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 89.265.685 65.590.343
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -78.175.730 -67.366.719
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 18.698.225 16.616.741
Haklar
8 105.391.198 101.850.144
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -89.839.335 -85.233.403
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
3.146.362
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.963.644 5.032.723
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
2.963.644 5.032.723
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
328.803.788 301.784.495
TOPLAM VARLIKLAR
38.464.631.408 36.067.123.201
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20,34 10.174.674 4.812.019
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
20 280
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 22.508.374 14.985.424
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -12.333.980 -10.173.405
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 32.823.404.164 30.870.615.962
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 41.785.049 37.748.769
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 10.391.252 5.563.279
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 32.767.336.991 30.822.902.731
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
3.890.872 4.401.183
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 106.506 154.018
Ortaklara Borçlar
19,45 89.798 92.787
Personele Borçlar
19 16.428 61.036
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 280 195
DİĞER BORÇLAR
19 47.341.769 21.693.248
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.106.179 899.244
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 46.235.590 20.794.004
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 3.964.222.690 3.413.305.496
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 53.869.312 47.475.659
Matematik Karşılıklar - Net
17 3.702.302.198 3.185.639.115
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 148.594.516 126.602.797
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
389.412 184.336
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 59.067.252 53.403.589
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
76.838.244 41.123.566
Ödenecek Vergi ve Fonlar
31.377.060 18.477.353
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.567.980 3.499.300
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
2.190 2.190
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 90.363.762 136.125.818
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -48.472.748 -116.981.095
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 30.264.342 34.209.243
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 30.264.342 34.209.243
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 8.266.143 13.052.342
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 1.198.983 378.719
Gider Tahahkkukları
19 7.066.477 12.672.940
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.960.618.532 34.398.965.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
34 64.281.149 49.878.800
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 104.813.569 90.649.910
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -40.532.420 -40.771.110
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 29.336.817 26.177.882
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 29.336.817 26.177.882
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 7.919.319 10.836.662
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 7.919.319 10.836.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
101.537.285 86.893.344
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
6.776.307 5.680.764
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
6.776.307 5.680.764
KAR YEDEKLERİ
15,16 620.487.422 532.334.438
Yasal Yedekler
15 232.209.851 197.525.862
Statü Yedekleri
15 119.576.273 79.620.126
Olağanüstü Yedekler
15 181.412.755 122.005.563
Özel Fonlar, Yedekler
45.650.000 20.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 50.361.166 121.255.510
Diğer Kar Yedekleri
15 -8.722.623 -8.722.623
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.165.997 93.907.409
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
252.045.865 519.341.352
Dönem Net Karı
252.045.865 518.987.222
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 354.130
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.402.475.591 1.581.263.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
38.464.631.408 36.067.123.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 445.467 283.568 261.407 391.067
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
445.467 283.568 261.407 391.067
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 742.444 178.442 568.653 111.718
Brüt Yazılan Primler (+)
979.237 369.278 715.440 229.860
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -236.793 -190.836 -146.787 -118.142
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-296.977 105.126 -307.246 106.114
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-331.595 100.248 -344.479 8.792
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 34.618 4.878 37.233 97.322
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 173.235
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 212.551
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 -39.316
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -1.103.770 -735.353 -707.950 -155.733
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-57.758 -107.690 12.741 167.792
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-64.001 -87.652 -14.000 -55.002
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-150.821 -152.212 -100.820 -55.002
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 86.820 64.560 86.820
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
6.243 -20.038 26.741 222.794
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-12.759 -23.219 10.787 301.787
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 19.002 3.181 15.954 -78.993
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-25.787 0 -10.059 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-26.178 -3.746 -7.920 -1.573
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
391 3.746 -2.139 1.573
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-17.958 -5.437 -13.982 -4.624
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.002.267 -622.226 -696.650 -318.901
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-658.303 -451.785 -446.543 235.334
HAYAT TEKNİK GELİR
5 1.249.609.904 1.144.593.833 571.548.276 494.459.186
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
771.475.402 872.891.976 394.023.913 371.788.663
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 777.572.078 864.982.798 394.585.970 363.683.319
Brüt Yazılan Primler (+)
794.711.772 879.531.012 401.179.398 369.490.638
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -17.139.694 -14.548.214 -6.593.428 -5.807.319
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.096.676 7.909.178 -562.057 8.105.344
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-10.814.959 5.341.524 -1.042.964 6.842.198
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 4.718.283 2.567.654 480.907 1.263.146
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 460.868.810 265.133.589 170.458.106 119.352.430
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.265.692 6.568.268 7.066.257 3.318.093
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
17.265.692 6.568.268 7.066.257 3.318.093
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -1.138.222.617 -949.419.801 -515.889.631 -407.404.652
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-300.763.169 -302.352.819 -152.134.781 -136.138.023
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-273.629.208 -292.769.862 -129.538.962 -126.478.825
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-279.976.680 -297.101.750 -132.503.805 -128.277.987
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 6.347.472 4.331.888 2.964.843 1.799.162
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-27.133.961 -9.582.957 -22.595.819 -9.659.198
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-26.029.097 -10.529.239 -23.479.935 -11.495.401
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -1.104.864 946.282 884.116 1.836.203
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-179.289 97.276 -134.933 -77.527
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-113.868 -97.900 -95.790 -136.982
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-65.421 195.176 -39.143 59.455
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-640.654.814 -446.810.379 -265.262.987 -179.201.829
Matematik Karşılıklar (-)
-640.210.752 -446.866.545 -264.879.975 -178.785.358
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-552.528.698 -384.289.253 -226.468.489 -143.560.873
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-87.682.054 -62.577.292 -38.411.486 -35.224.485
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -444.062 56.166 -383.012 -416.471
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-444.062 56.166 -383.012 -416.471
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-5.645.705 -8.055.181 -2.779.088 -3.441.628
Faaliyet Giderleri (-)
32 -190.979.640 -192.298.698 -95.577.842 -88.545.645
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
111.387.287 195.174.032 55.658.645 87.054.534
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 291.099.686 234.608.933 146.395.557 116.510.308
Fon İşletim Gelirleri
25 207.570.867 170.679.007 105.607.848 87.412.922
Yönetim Gideri Kesintisi
25 52.463.150 36.304.791 26.070.524 17.819.085
Giriş Aidatı Gelirleri
25 16.841.793 17.970.297 8.189.805 6.481.384
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 14.032.982 9.445.623 6.440.686 4.686.147
Diğer Teknik Gelirler
25 190.894 209.215 86.694 110.770
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -180.306.515 -169.598.645 -90.705.421 -74.852.261
Toplam Fon Giderleri (-)
-5.725.059 -5.619.945 -2.694.180 -2.247.909
Faaliyet Giderleri (-)
32 -158.571.039 -151.711.933 -80.189.134 -66.441.707
Diğer Teknik Giderler (-)
-15.786.457 -11.789.980 -7.734.632 -5.975.131
Ceza Ödemeleri (-)
-223.960 -476.787 -87.475 -187.514
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
110.793.171 65.010.288 55.690.136 41.658.047
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-658.303 -451.785 -446.543 235.334
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
111.387.287 195.174.032 55.658.645 87.054.534
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
110.793.171 65.010.288 55.690.136 41.658.047
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
221.522.155 259.732.535 110.902.238 128.947.915
YATIRIM GELİRLERİ
26 156.805.357 92.326.509 75.798.530 46.913.380
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
41.165.896 35.829.056 26.095.293 19.364.604
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26.057.831 3.025.780 13.880.020 1.393.193
Finansal Yatırımların Değerlemesi
60.708.067 36.362.760 28.201.494 19.893.571
Kambiyo Karları
36 20.719.053 11.062.009 6.120.654 5.539.375
İştiraklerden Gelirler
26 5.000.000 4.272.000 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 504.214 457.156 252.710 230.176
Diğer Yatırımlar
2.650.296 1.317.748 1.248.359 492.461
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-36.744.984 -25.238.857 -17.734.591 -12.240.358
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-9.845.606 -6.969.490 -4.412.886 -3.319.841
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-392.404 -7.493 -392.404 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -8.750.947 -2.161.915 -3.742.347 -1.136.696
Amortisman Giderleri (-)
5 -17.756.027 -16.099.959 -9.186.954 -7.783.821
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-8.810.774 1.159.101 -6.297.407 2.826.024
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -4.388.729 2.844.701 -51.991 2.688.358
Reeskont Hesabı (+/-)
47 0 123.811 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -3.771.215 -1.174.164 -6.155.801 167.250
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-650.830 -635.247 -89.615 -29.584
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 252.045.865 251.251.702 119.167.867 126.167.375
Dönem Karı veya Zararı
332.771.754 327.979.288 162.668.770 166.446.961
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -80.725.889 -76.727.586 -43.500.903 -40.279.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
252.045.865 251.251.702 119.167.867 126.167.375
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
725.452.334 825.595.651
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.827.973 2.654.332
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
282.745.744 309.077.113
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-280.127.501 -217.760.596
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-162.347.568 -156.453.079
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
570.550.982 763.113.421
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-67.617.471 -71.593.514
Diğer Nakit Girişleri
365.794.282 291.796.844
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-23.006.194 -61.341.632
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
845.721.599 921.975.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.650.296 822.748
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -23.045.474 -10.813.206
Mali Varlık İktisabı (-)
-729.737.579 -867.393.605
Mali Varlıkların Satışı
100.058.471 3.025.780
Alınan Faiz
66.507.788 58.240.377
Alınan Temettüler
6.874.708 4.999.889
Diğer Nakit Girişleri
28.479.495 337.541.679
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-210.814.843 -56.121.698
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-759.027.138 -529.698.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -368.339.893 -287.440.317
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-368.339.893 -287.440.317
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-281.645.432 104.836.766
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 574.336.363 286.581.598
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 292.690.931 391.418.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 19.771.482 19.771.482 19.771.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
251.251.702 251.251.702 251.251.702
Dağıtılan Temettü
38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317
Yedeklere Transfer
15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 70.709.104 197.525.862 79.620.126 141.741.194 251.251.702 93.907.409 1.264.755.397 1.264.755.397
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -70.894.344 -70.894.344 -70.894.344
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 8.400.000 8.400.000 8.400.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
252.045.865 252.045.865 252.045.865
Dağıtılan Temettü
38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893
Yedeklere Transfer
15 34.683.989 39.956.147 85.502.735 -159.401.459 -741.412 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 50.361.166 232.209.851 119.576.273 225.116.439 252.045.865 93.165.997 1.402.475.591 1.402.475.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.