KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.01.2021 - 18:34
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 666.497.704 656.922.735
Kasa
14 104 219
Bankalar
14 444.769.124 477.786.945
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 221.728.476 179.135.571
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 4.294.235.244 3.064.282.042
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 920.341.874 886.943.685
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 260.119.043 191.398.602
Krediler
11 360.254.858 52.714.137
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 2.759.735.890 1.937.750.426
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -4.524.808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 30.604.323.752 23.051.046.800
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 68.631.908 64.328.597
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 63.328.266 40.071.706
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 30.477.366.152 22.951.649.071
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 0 12.413
Personelden Alacaklar
12 0 12.413
DİĞER ALACAKLAR
139.807.221 38.467.083
Verilen Depozito Ve Teminatlar
183.530 160.731
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 139.623.691 38.430.163
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -123.811
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 60.454.977 49.478.060
Ertelenmiş Üretim Giderleri
28.943.962 32.810.452
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
229.676 187.774
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
31.281.339 16.479.834
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 19.808 17.048
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
11.364 8.604
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
35.765.338.706 26.860.226.181
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 33.391.595 24.978.982
İştirakler
9,45.d 33.391.595 24.978.982
MADDİ VARLIKLAR
267.372.838 242.224.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 184.834.492 153.068.758
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 56.041.450 54.127.336
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.443.616 5.943.075
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 16.537.182 14.111.319
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 65.590.343 59.463.348
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -67.366.719 -49.782.308
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 16.616.741 16.840.377
Haklar
8 101.850.144 90.121.930
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -85.233.403 -73.281.553
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
5.032.723 2.725.005
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
5.032.723 2.725.005
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
322.413.897 286.768.366
TOPLAM VARLIKLAR
36.087.752.603 27.146.994.547
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.812.019 4.999.036
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.985.424 14.952.011
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.173.405 -9.952.975
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 30.870.615.962 23.233.734.534
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 37.748.769 44.297.453
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 5.563.279 4.479.832
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 30.822.902.731 23.180.814.298
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4.401.183 4.142.951
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 154.018 94.256
Ortaklara Borçlar
19,45 92.787 60.849
Personele Borçlar
19 61.036 33.290
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 195 117
DİĞER BORÇLAR
19 21.693.248 32.795.799
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 899.244 973.972
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 20.794.004 31.821.827
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 3.413.305.496 2.432.168.782
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 47.475.659 53.772.339
Matematik Karşılıklar - Net
17 3.185.639.115 2.231.797.169
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 126.602.797 106.773.754
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
184.336 391.457
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 53.403.589 39.434.063
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
41.123.566 49.012.353
Ödenecek Vergi ve Fonlar
18.477.353 13.874.687
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.499.300 3.289.009
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
2.190 399
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 136.125.818 119.305.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -116.981.095 -87.456.742
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 34.209.243 29.037.733
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 34.209.243 29.037.733
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 13.052.342 7.303.198
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 378.719 327.171
Gider Tahahkkukları
19 12.672.940 6.975.344
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.398.965.894 25.789.145.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 49.878.800 48.770.362
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 90.649.910 95.524.721
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -40.771.110 -46.754.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 26.177.882 22.016.074
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 26.177.882 22.016.074
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 10.836.662 1.173.101
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 10.836.662 1.173.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
86.893.344 71.959.537
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
5.680.764 4.190.243
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
5.680.764 4.190.243
KAR YEDEKLERİ
537.075.154 391.559.270
Yasal Yedekler
15 200.873.197 173.916.965
Statü Yedekleri
15 79.620.126 52.676.523
Olağanüstü Yedekler
15 122.005.563 120.044.612
Özel Fonlar, Yedekler
20.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 122.743.116 51.636.244
Diğer Kar Yedekleri
15 -8.816.848 -6.715.074
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
102.198.183 99.448.038
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
526.939.264 360.691.768
Dönem Net Karı
526.585.134 338.595.846
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
354.130 22.095.922
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.601.893.365 1.285.889.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
36.087.752.603 27.146.994.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 591.910 548.127
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
591.910 548.127
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 591.066 542.357
Brüt Yazılan Primler (+)
998.199 1.052.251
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -407.133 -509.894
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
844 -12.740
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-16.528 -36.012
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 17.372 23.272
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 18.510
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 28.897
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-10.387
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -1.521.624 -1.573.382
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-218.820 -346.843
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-162.654 -232.322
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-230.842 -262.148
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 68.188 29.826
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-56.166 -114.521
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-6.290 -132.037
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -49.876 17.516
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-38.208 -96
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-40.206 4.039
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.998 -4.135
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-20.288 -10.240
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.244.308 -1.216.203
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-929.714 -1.025.255
HAYAT TEKNİK GELİR
5 2.179.293.930 1.493.819.611
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.665.368.474 1.193.744.545
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.659.072.638 1.206.792.924
Brüt Yazılan Primler (+)
1.684.083.168 1.229.029.128
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -25.010.530 -22.236.204
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
6.295.836 -13.048.379
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
6.590.615 -13.885.169
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -294.779 836.790
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 499.907.634 291.740.654
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
14.017.822 8.334.412
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
14.017.822 8.334.412
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -1.851.680.989 -1.229.741.045
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-596.648.802 -597.008.631
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-571.191.067 -572.323.682
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-579.981.710 -583.093.822
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 8.790.643 10.770.140
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-25.457.735 -24.684.949
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-29.627.117 -27.001.309
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 4.169.382 2.316.360
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
245.329 18.792
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
319.412 581.948
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-74.083 -563.156
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-873.200.220 -335.824.825
Matematik Karşılıklar (-)
-873.563.387 -336.534.290
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-758.232.968 -284.505.220
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-115.330.419 -52.029.070
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 363.167 709.465
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
363.167 709.465
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-13.949.238 -11.699.233
Faaliyet Giderleri (-)
32 -368.128.058 -285.227.148
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
327.612.941 264.078.566
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 506.282.690 427.720.032
Fon İşletim Gelirleri
25 368.730.550 304.264.809
Yönetim Gideri Kesintisi
25 76.875.084 58.862.051
Giriş Aidatı Gelirleri
25 38.341.466 49.513.171
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 21.610.394 14.661.983
Diğer Teknik Gelirler
25 725.196 418.018
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -360.755.917 -337.039.910
Toplam Fon Giderleri (-)
-12.673.070 -27.174.746
Faaliyet Giderleri (-)
32 -321.323.467 -286.889.993
Diğer Teknik Giderler (-)
-25.079.317 -20.672.907
Ceza Ödemeleri (-)
-1.680.063 -2.302.264
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
145.526.773 90.680.122
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-929.714 -1.025.255
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
327.612.941 264.078.566
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
145.526.773 90.680.122
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
472.210.000 353.733.433
YATIRIM GELİRLERİ
26 254.595.595 170.481.974
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
108.429.056 98.075.472
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
9.739.740 25.045.421
Finansal Yatırımların Değerlemesi
58.888.029 16.533.659
Kambiyo Karları
36 27.683.158 10.053.255
İştiraklerden Gelirler
26 11.869.912 7.428.943
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 33.463.714 8.483.587
Diğer Yatırımlar
4.521.986 4.861.637
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-58.836.450 -57.853.096
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-14.630.491 -14.681.714
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 0 -225.114
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-7.493 -305.979
Kambiyo Zararları (-)
36 -12.844.054 -5.563.894
Amortisman Giderleri (-)
5 -31.354.412 -37.076.395
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-12.692.920 13.634.457
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -5.921.460 -6.451.638
Reeskont Hesabı (+/-)
47 123.811 100.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -6.367.535 20.236.379
Diğer Gelir ve Karlar
267.964 886.689
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-795.700 -1.137.767
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 526.939.264 360.691.768
Dönem Karı veya Zararı
655.276.225 479.996.768
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -128.336.961 -119.305.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
37 526.939.264 360.691.768
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.675.955.915 1.011.053.647
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.083.447 425.122
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
595.094.171 402.513.328
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-579.981.710 -210.698.038
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-333.196.046 -366.174.495
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.358.955.777 837.119.564
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-148.829.353 -107.482.874
Diğer Nakit Girişleri
322.740.193 164.288.940
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-99.972.183 -180.540.806
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.432.894.434 713.384.824
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
4.521.986 3.798.622
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -18.171.456 -18.373.707
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.395.741.933 -1.006.922.828
Mali Varlıkların Satışı
32.225.057 626.136.367
Alınan Faiz
216.598.763 218.181.004
Alınan Temettüler
4.999.889 4.828.118
Diğer Nakit Girişleri
398.473.524 40.857.112
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-100.605.182 -497.273.490
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-857.699.352 -628.768.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -287.440.317 -136.125.454
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-287.440.317 -136.125.454
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
287.754.765 -51.509.432
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 286.581.598 338.091.030
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 574.336.363 286.581.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-2.086.298 -2.086.298 -2.086.298
Varlıklarda Değer Artışı
15 108.084.137 108.084.137 108.084.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 44.080 5.499.269 700.728 6.244.077 6.244.077
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
360.691.768 360.691.768 360.691.768
Dağıtılan Temettü
38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454
Yedeklere Transfer
15 17.460.464 19.805.634 86.770.899 -124.036.997 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-2.101.774 -2.101.774 -2.101.774
Varlıklarda Değer Artışı
15 71.106.872 71.106.872 71.106.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 4.705.257 2.794.744 7.500.001 7.500.001
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
526.939.264 526.939.264 526.939.264
Dağıtılan Temettü
38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317
Yedeklere Transfer
15 26.956.232 26.943.603 24.101.472 -77.956.708 -44.599 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.781 Değişim: 0,38% Hacim : 87.949 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8397 Değişim: 0,09%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1339 Değişim: -0,21%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.459,70 Değişim: -1,21%
Düşük 2.458,43 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.