KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:36
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 793.507.458 656.922.735
Kasa
14 1.400 219
Bankalar
14 573.776.108 477.786.945
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 219.729.950 179.135.571
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 3.723.009.855 3.064.282.042
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 922.252.978 886.943.685
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 235.006.846 191.398.602
Krediler
11 66.518.684 52.714.137
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 2.505.447.768 1.937.750.426
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -4.524.808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 28.606.523.835 23.051.046.800
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 65.320.007 64.328.597
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 56.153.783 40.071.706
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 28.490.052.619 22.951.649.071
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 76.877 12.413
Personelden Alacaklar
12 76.877 12.413
DİĞER ALACAKLAR
145.811.867 38.467.083
Verilen Depozito Ve Teminatlar
188.973 160.731
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 145.622.894 38.430.163
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -123.811
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 46.573.636 49.478.060
Ertelenmiş Üretim Giderleri
28.582.558 32.810.452
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
252.021 187.774
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17.739.057 16.479.834
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 24.526 17.048
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
16.082 8.604
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
33.315.528.054 26.860.226.181
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 29.817.860 24.978.982
İştirakler
9,45.d 29.817.860 24.978.982
MADDİ VARLIKLAR
238.685.742 242.224.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 152.431.895 153.068.758
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 56.714.913 54.127.336
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.240.876 5.943.075
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 14.650.916 14.111.319
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 67.110.599 59.463.348
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -63.755.931 -49.782.308
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 18.751.461 16.840.377
Haklar
8 101.134.248 90.121.930
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -82.382.787 -73.281.553
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
6.061.189 2.725.005
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
6.061.189 2.725.005
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
3.051.423 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 3.051.423 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
296.367.675 286.768.366
TOPLAM VARLIKLAR
33.611.895.729 27.146.994.547
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.803.018 4.999.036
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 15.462.897 14.952.011
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.659.879 -9.952.975
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 28.882.591.294 23.233.734.534
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 32.670.046 44.297.453
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 6.519.311 4.479.832
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 28.839.542.727 23.180.814.298
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
3.859.210 4.142.951
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 177.363 94.256
Ortaklara Borçlar
19,45 154.055 60.849
Personele Borçlar
19 23.113 33.290
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 195 117
DİĞER BORÇLAR
19 16.545.529 32.795.799
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 862.449 973.972
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 15.683.080 31.821.827
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 3.143.695.014 2.432.168.782
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 46.261.075 53.772.339
Matematik Karşılıklar - Net
17 2.928.016.122 2.231.797.169
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 117.668.803 106.773.754
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
609.147 391.457
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 51.139.867 39.434.063
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
59.835.588 49.012.353
Ödenecek Vergi ve Fonlar
20.877.491 13.874.687
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.800.789 3.289.009
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
217 399
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 114.452.046 119.305.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -79.294.955 -87.456.742
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 31.718.353 29.037.733
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 31.718.353 29.037.733
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 11.667.302 7.303.198
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 721.701 327.171
Gider Tahahkkukları
19 10.944.918 6.975.344
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.151.033.461 25.789.145.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 52.407.273 48.770.362
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 96.829.235 95.524.721
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -44.421.962 -46.754.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 25.064.532 22.016.074
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 25.064.532 22.016.074
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 1.173.101
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.173.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
77.471.805 71.959.537
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
5.680.764 4.190.243
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
5.680.764 4.190.243
KAR YEDEKLERİ
454.903.596 391.559.270
Yasal Yedekler
15 200.873.197 173.916.965
Statü Yedekleri
15 79.620.126 52.676.523
Olağanüstü Yedekler
15 122.005.563 120.044.612
Özel Fonlar, Yedekler
20.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 38.455.140 51.636.244
Diğer Kar Yedekleri
15 -6.700.430 -6.715.074
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
102.198.183 99.448.038
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
390.607.920 360.691.768
Dönem Net Karı
390.607.920 360.691.768
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.383.390.463 1.285.889.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
33.611.895.729 27.146.994.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 467.652 346.761 184.084 81.886
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
467.652 346.761 184.084 81.886
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 563.495 502.939 385.053 324.697
Brüt Yazılan Primler (+)
875.504 963.215 506.226 505.489
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -312.009 -460.276 -121.173 -180.792
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-95.843 -90.587 -200.969 -158.710
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-146.114 -197.405 -246.362 -198.185
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 50.271 106.818 45.393 39.475
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 -65.591 0 -84.101
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-117.742 -146.639
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
52.151 62.538
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -1.128.646 -1.309.510 -393.293 -646.969
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-122.915 -448.861 -15.225 -362.039
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-147.654 -160.072 -60.002 -89.603
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-215.842 -189.898 -63.630 -89.603
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 68.188 29.826 3.628 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
24.739 -288.789 44.777 -272.436
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
63.441 -388.942 86.660 -377.522
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -38.702 100.153 -41.883 105.086
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-5.249 -96 -5.249 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-11.801 5.259 -8.055 -1.831
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
6.552 -5.355 2.806 1.831
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-18.187 -2.529 -12.750 -1.139
Faaliyet Giderleri (-)
32 -982.295 -858.024 -360.069 -283.791
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-660.994 -962.749 -209.209 -565.083
HAYAT TEKNİK GELİR
5 1.865.464.425 855.063.548 720.870.592 305.980.548
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.315.051.711 656.445.719 442.159.735 279.328.943
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.307.444.604 660.641.171 442.461.806 283.366.141
Brüt Yazılan Primler (+)
1.327.010.115 676.953.927 447.479.103 288.065.034
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -19.565.511 -16.312.756 -5.017.297 -4.698.893
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.607.107 -4.195.452 -302.071 -4.037.198
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
6.591.706 -5.784.097 1.250.182 -3.352.446
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.015.401 1.588.645 -1.552.253 -684.752
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 537.480.591 192.979.532 272.347.002 25.209.266
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
12.932.123 5.638.297 6.363.855 1.442.339
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
12.932.123 5.638.297 6.363.855 1.442.339
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -1.572.308.911 -692.769.815 -622.889.110 -233.582.741
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-440.339.409 -410.655.126 -137.986.590 -140.745.680
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-423.734.763 -402.997.985 -130.964.901 -134.914.606
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-429.520.295 -411.317.584 -132.418.545 -138.544.464
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 5.785.532 8.319.599 1.453.644 3.629.858
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-16.604.646 -7.657.141 -7.021.689 -5.831.074
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-17.950.601 -7.097.181 -7.421.362 -4.957.320
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.345.955 -559.960 399.673 -873.754
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-212.441 32.276 -309.717 -15.621
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-250.089 568.349 -152.189 22.136
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
37.648 -536.073 -157.528 -37.757
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-835.148.189 -93.799.592 -388.337.810 -22.752.554
Matematik Karşılıklar (-)
-835.597.594 -93.528.250 -388.731.049 -22.872.740
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-713.568.424 -69.368.176 -329.279.171 -20.230.095
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-122.029.170 -24.160.074 -59.451.878 -2.642.645
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 449.405 -271.342 393.239 120.186
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
449.405 -271.342 393.239 120.186
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-11.687.617 -6.303.516 -3.632.436 -2.864.080
Faaliyet Giderleri (-)
32 -284.921.255 -182.043.857 -92.622.557 -67.204.806
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
293.155.514 162.293.733 97.981.482 72.397.807
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 364.201.104 311.656.902 129.592.171 107.715.848
Fon İşletim Gelirleri
25 264.466.286 219.280.675 93.787.279 78.920.053
Yönetim Gideri Kesintisi
25 56.168.398 44.359.790 19.863.607 13.972.887
Giriş Aidatı Gelirleri
25 28.172.986 37.206.657 10.202.689 11.828.587
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 15.073.843 10.498.035 5.628.220 2.898.386
Diğer Teknik Gelirler
25 319.591 311.745 110.376 95.935
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -264.224.970 -242.219.552 -94.626.325 -82.595.267
Toplam Fon Giderleri (-)
-9.698.328 -20.039.696 -4.078.383 -6.533.775
Faaliyet Giderleri (-)
32 -235.291.865 -205.121.847 -83.579.932 -70.275.602
Diğer Teknik Giderler (-)
-18.554.254 -15.121.325 -6.764.274 -5.285.942
Ceza Ödemeleri (-)
-680.523 -1.936.684 -203.736 -499.948
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
99.976.134 69.437.350 34.965.846 25.120.581
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-660.994 -962.749 -209.209 -565.083
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
293.155.514 162.293.733 97.981.482 72.397.807
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
99.976.134 69.437.350 34.965.846 25.120.581
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
392.470.654 230.768.334 132.738.119 96.953.305
YATIRIM GELİRLERİ
26 149.485.098 116.901.341 55.931.497 36.722.784
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
61.802.641 89.737.426 25.973.585 50.278.126
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
5.024.016 21.384.243 1.998.236 8.607.593
Finansal Yatırımların Değerlemesi
48.322.713 -9.961.465 11.959.953 -25.680.316
Kambiyo Karları
36 22.088.374 6.605.796 11.026.365 199.289
İştiraklerden Gelirler
26 8.865.764 5.191.763 3.366.672 1.883.991
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 700.653 636.384 243.497 220.436
Diğer Yatırımlar
2.680.937 3.307.194 1.363.189 1.213.665
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-37.234.154 -43.995.902 -11.995.297 -15.632.810
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-10.459.113 -11.252.269 -3.489.623 -3.980.336
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-7.493 -305.979 0 -305.979
Kambiyo Zararları (-)
36 -3.130.877 -4.659.833 -968.962 -1.871.340
Amortisman Giderleri (-)
5 -23.636.671 -27.777.821 -7.536.712 -9.475.155
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDE 16.788.426 -820.733 9.317.010
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 350.741 -2.118.777 -2.493.960 226.475
Reeskont Hesabı (+/-)
47 123.811 100.794 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 498.510 18.791.952 1.672.674 9.133.195
Diğer Gelir ve Karlar
84.924 886.687 84.924 19.370
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-719.618 -872.230 -84.371 -62.030
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 390.607.920 237.472.199 138.129.126 96.065.289
Dönem Karı veya Zararı
505.059.966 320.462.199 175.853.586 127.360.289
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -114.452.046 -82.990.000 -37.724.460 -31.295.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
390.607.920 237.472.199 138.129.126 96.065.289
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.251.067.207 668.140.165
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.039.479 609.114
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
467.452.498 385.430.145
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-429.736.137 -291.598.051
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-247.151.483 -239.575.119
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.043.671.564 523.006.254
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-111.143.213 -77.827.641
Diğer Nakit Girişleri
303.541.911 108.164.430
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-59.633.186 -160.383.333
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.176.437.076 392.959.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.889.065 2.510.579
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -22.692.233 -13.240.621
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.120.683.735 -724.455.242
Mali Varlıkların Satışı
5.024.016 567.834.589
Alınan Faiz
139.421.566 189.245.791
Alınan Temettüler
4.999.889 4.828.118
Diğer Nakit Girişleri
353.025.224 23.857.193
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-52.945.194 -345.287.194
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-691.961.402 -294.706.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -287.440.317 -136.125.454
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-287.440.317 -136.125.454
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
197.035.357 -37.872.531
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 286.581.598 338.091.030
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 483.616.955 300.218.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-19.146 -19.146 -19.146
Varlıklarda Değer Artışı
15 35.604.163 35.604.163 35.604.163
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 39.174 5.499.269 700.728 6.239.171 6.239.171
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
237.472.199 237.472.199 237.472.199
Dağıtılan Temettü
38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454
Yedeklere Transfer
15 17.460.464 19.805.634 86.770.899 -124.036.997 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -20.843.730 173.916.965 52.676.523 119.582.027 237.472.199 99.448.038 1.092.252.022 1.092.252.022
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 51.636.244 173.916.965 52.676.523 117.519.781 360.691.768 99.448.038 1.285.889.319 1.285.889.319
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
14.644 14.644 14.644
Varlıklarda Değer Artışı
15 -13.181.104 -13.181.104 -13.181.104
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 4.705.257 2.794.744 7.500.001 7.500.001
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
390.607.920 390.607.920 390.607.920
Dağıtılan Temettü
38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317
Yedeklere Transfer
15 26.956.232 26.943.603 24.101.472 -77.956.708 -44.599 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 38.455.140 200.873.197 79.620.126 141.635.897 390.607.920 102.198.183 1.383.390.463 1.383.390.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884487


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,1999 Değişim: -0,08%
Düşük 32,1697 29.05.2024 Yüksek 32,2546
Açılış: 32,2257
34,9668 Değişim: -0,14%
Düşük 34,9300 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.440,87 Değişim: -0,25%
Düşük 2.438,62 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.