KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.07.2020 - 19:12
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 646.556.861 656.922.735
Kasa
14 5.678 219
Bankalar
14 430.373.334 477.786.945
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -861.093 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 217.038.942 179.135.571
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 3.454.538.452 3.064.282.042
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 912.873.983 886.943.685
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 227.388.834 191.398.602
Krediler
11 80.113.610 52.714.137
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 2.238.686.833 1.937.750.426
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -4.524.808 -4.524.808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 26.745.426.969 23.051.046.800
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 67.724.994 64.328.597
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 49.820.875 40.071.706
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 26.632.883.674 22.951.649.071
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 2.358 12.413
Personelden Alacaklar
12 2.358 12.413
DİĞER ALACAKLAR
120.254.123 38.467.083
Verilen Depozito Ve Teminatlar
185.671 160.731
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 120.068.452 38.430.163
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 47.316.058 49.478.060
Ertelenmiş Üretim Giderleri
28.694.502 32.810.452
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
257.847 187.774
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
18.363.709 16.479.834
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 30.826 17.048
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
22.382 8.604
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
31.014.125.647 26.860.226.181
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
237.762.768 242.224.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 153.068.758 153.068.758
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 55.611.965 54.127.336
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.022.009 5.943.075
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 14.129.019 14.111.319
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 62.816.673 59.463.348
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -59.178.130 -49.782.308
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 19.329.025 16.840.377
Haklar
8 98.861.318 90.121.930
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -79.532.293 -73.281.553
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.385.401 2.725.005
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.385.401 2.725.005
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
274.239.387 274.551.577
TOPLAM VARLIKLAR
31.288.365.034 27.134.777.758
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.106.674 4.999.036
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.286.920 14.952.011
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.180.246 -9.952.975
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 27.005.419.138 23.233.734.534
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 45.910.242 44.297.453
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 7.134.164 4.479.832
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 26.949.662.647 23.180.814.298
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
2.712.085 4.142.951
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 139.284 94.256
Ortaklara Borçlar
19,45 119.578 60.849
Personele Borçlar
19 19.511 33.290
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 195 117
DİĞER BORÇLAR
19 20.023.573 32.795.799
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 870.658 973.972
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 19.152.915 31.821.827
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 2.826.603.458 2.432.168.782
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 45.758.035 53.772.339
Matematik Karşılıklar - Net
17 2.622.334.584 2.231.797.169
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 110.721.977 106.773.754
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
294.181 391.457
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 47.494.681 39.434.063
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
55.090.390 49.012.353
Ödenecek Vergi ve Fonlar
14.624.689 13.874.687
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.482.952 3.289.009
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
419 399
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 76.727.586 119.305.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -39.745.256 -87.456.742
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 27.438.119 29.037.733
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 27.438.119 29.037.733
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 7.916.004 7.303.198
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 922.953 327.171
Gider Tahahkkukları
19 6.992.369 6.975.344
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 682 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.946.736.640 25.789.145.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 49.715.940 48.770.362
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 94.200.160 95.524.721
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -44.484.220 -46.754.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 22.970.101 22.016.074
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 22.970.101 22.016.074
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 4.186.956 1.173.101
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.186.956 1.173.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
76.872.997 71.959.537
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
5.680.764 4.190.243
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
5.680.764 4.190.243
KAR YEDEKLERİ
483.915.522 387.995.454
Yasal Yedekler
15 197.525.862 170.931.830
Statü Yedekleri
15 79.620.126 52.676.523
Olağanüstü Yedekler
15 122.005.563 120.044.612
Özel Fonlar, Yedekler
20.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 70.709.104 50.937.622
Diğer Kar Yedekleri
15 -6.595.133 -6.595.133
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.907.409 93.952.008
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
251.251.702 357.534.825
Dönem Net Karı
251.251.702 335.438.903
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
22.095.922
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.264.755.397 1.273.672.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
31.288.365.034 27.134.777.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 283.568 264.875 391.067 107.409
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
283.568 264.875 391.067 107.409
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 178.442 178.242 111.718 96.922
Brüt Yazılan Primler (+)
369.278 457.726 229.860 148.727
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -190.836 -279.484 -118.142 -51.805
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
105.126 68.123 106.114 10.487
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
100.248 780 8.792 65.969
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 4.878 67.343 97.322 -55.482
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 18.510 173.235 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
28.897 212.551
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-10.387 -39.316
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -735.353 -662.541 -155.733 -407.992
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-107.690 -86.822 167.792 -87.008
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-87.652 -70.469 -55.002 -38.602
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-152.212 -100.295 -55.002 -38.602
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 64.560 29.826
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-20.038 -16.353 222.794 -48.406
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-23.219 -11.420 301.787 -65.410
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 3.181 -4.933 -78.993 17.004
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 -96 0 702
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-3.746 7.090 -1.573 9.583
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.746 -7.186 1.573 -8.881
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-5.437 -1.390 -4.624 -1.231
Faaliyet Giderleri (-)
32 -622.226 -574.233 -318.901 -320.455
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-451.785 -397.666 235.334 -300.583
HAYAT TEKNİK GELİR
5 1.144.593.833 549.083.000 494.459.186 274.098.985
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
872.891.976 377.116.776 371.788.663 204.504.253
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 864.982.798 377.275.030 363.683.319 202.761.048
Brüt Yazılan Primler (+)
879.531.012 388.888.893 369.490.638 207.527.045
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -14.548.214 -11.613.863 -5.807.319 -4.765.997
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.909.178 -158.254 8.105.344 1.743.205
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
5.341.524 -2.431.651 6.842.198 1.511.538
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 2.567.654 2.273.397 1.263.146 231.667
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 265.133.589 167.770.266 119.352.430 67.627.489
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
6.568.268 4.195.958 3.318.093 1.967.243
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
6.568.268 4.195.958 3.318.093 1.967.243
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -949.419.801 -459.187.074 -407.404.652 -226.764.323
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-302.352.819 -269.909.446 -136.138.023 -116.871.536
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-292.769.862 -268.083.379 -126.478.825 -113.473.200
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-297.101.750 -272.773.120 -128.277.987 -115.293.720
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 4.331.888 4.689.741 1.799.162 1.820.520
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.582.957 -1.826.067 -9.659.198 -3.398.336
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-10.529.239 -2.139.861 -11.495.401 -4.143.062
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 946.282 313.794 1.836.203 744.726
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
97.276 47.897 -77.527 59.806
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-97.900 546.213 -136.982 280.189
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
195.176 -498.316 59.455 -220.383
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-446.810.379 -71.047.038 -179.201.829 -46.658.682
Matematik Karşılıklar (-)
-446.866.545 -70.655.510 -178.785.358 -46.515.511
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-384.289.253 -49.138.081 -143.560.873 -34.762.974
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-62.577.292 -21.517.429 -35.224.485 -11.752.537
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 56.166 -391.528 -416.471 -143.171
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
56.166 -391.528 -416.471 -143.171
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-8.055.181 -3.439.436 -3.441.628 -1.801.692
Faaliyet Giderleri (-)
32 -192.298.698 -114.839.051 -88.545.645 -61.492.219
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
195.174.032 89.895.926 87.054.534 47.334.662
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 234.608.933 203.941.054 116.510.308 103.056.616
Fon İşletim Gelirleri
25 170.679.007 140.360.622 87.412.922 71.748.778
Yönetim Gideri Kesintisi
25 36.304.791 30.386.903 17.819.085 15.621.323
Giriş Aidatı Gelirleri
25 17.970.297 25.378.070 6.481.384 11.315.022
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 9.445.623 7.599.649 4.686.147 4.185.224
Diğer Teknik Gelirler
25 209.215 215.810 110.770 186.269
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -169.598.645 -159.624.285 -74.852.261 -82.991.853
Toplam Fon Giderleri (-)
-5.619.945 -13.505.921 -2.247.909 -6.521.515
Faaliyet Giderleri (-)
32 -151.711.933 -134.846.245 -66.441.707 -70.718.010
Diğer Teknik Giderler (-)
-11.789.980 -9.835.383 -5.975.131 -4.996.411
Ceza Ödemeleri (-)
-476.787 -1.436.736 -187.514 -755.917
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
65.010.288 44.316.769 41.658.047 20.064.763
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-451.785 -397.666 235.334 -300.583
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
195.174.032 89.895.926 87.054.534 47.334.662
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
65.010.288 44.316.769 41.658.047 20.064.763
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
259.732.535 133.815.029 128.947.915 67.098.842
YATIRIM GELİRLERİ
26 92.326.509 81.142.785 46.913.380 34.721.223
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
35.829.056 39.459.300 19.364.604 12.297.643
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3.025.780 12.776.650 1.393.193 4.648.717
Finansal Yatırımların Değerlemesi
36.362.760 15.718.851 19.893.571 12.977.118
Kambiyo Karları
36 11.062.009 6.406.507 5.539.375 3.438.723
İştiraklerden Gelirler
26 4.272.000 4.272.000
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 457.156 415.948 230.176 209.429
Diğer Yatırımlar
1.317.748 2.093.529 492.461 1.149.593
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-25.238.857 -28.363.092 -12.240.358 -14.273.150
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-6.969.490 -7.271.933 -3.319.841 -3.158.232
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-7.493
Kambiyo Zararları (-)
36 -2.161.915 -2.788.493 -1.136.696 -1.893.945
Amortisman Giderleri (-)
5 -16.099.959 -18.302.666 -7.783.821 -9.220.973
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
1.159.101 7.471.416 2.826.024 9.658.816
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 2.844.701 -2.345.252 2.688.358 2.569.052
Reeskont Hesabı (+/-)
47 123.811 100.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -1.174.164 9.658.757 167.250 6.479.472
Diğer Gelir ve Karlar
867.317 838.050
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-635.247 -810.200 -29.584 -227.758
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 251.251.702 142.371.138 126.167.375 69.737.731
Dönem Karı veya Zararı
327.979.288 194.066.138 166.446.961 97.205.731
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -76.727.586 -51.695.000 -40.279.586 -27.468.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
251.251.702 142.371.138 126.167.375 69.737.731
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
825.595.651 364.228.986
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.654.332 570.727
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
309.077.113 256.473.530
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-217.760.596 -177.778.488
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-156.453.079 -155.099.732
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
763.113.421 288.395.023
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-71.593.514 -52.308.317
Diğer Nakit Girişleri
291.796.844 98.557.368
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-61.341.632 -149.474.663
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
921.975.119 185.169.411
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
822.748 1.563.664
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -10.813.206 -7.859.413
Mali Varlık İktisabı (-)
-867.393.605 -378.668.592
Mali Varlıkların Satışı
3.025.780 232.908.139
Alınan Faiz
58.240.377 88.937.345
Alınan Temettüler
4.999.889 4.828.118
Diğer Nakit Girişleri
337.541.679 17.813.859
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-56.121.698 -89.661.829
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-529.698.036 -130.138.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -287.440.317 -136.125.454
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-287.440.317 -136.125.454
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
104.836.766 -81.094.752
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 286.581.598 338.091.030
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 391.418.364 256.996.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 2.973.533 2.973.533 2.973.533
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 39.174 6.200.000 -3 6.239.171 6.239.171
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
142.371.138 142.371.138 142.371.138
Dağıtılan Temettü
38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454
Yedeklere Transfer
15 17.098.264 19.805.634 87.295.494 -123.674.797 -524.595 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -53.549.303 170.931.830 52.676.523 120.218.433 142.371.138 93.427.413 956.076.034 956.076.034
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 19.771.482 19.771.482 19.771.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
251.251.702 251.251.702 251.251.702
Dağıtılan Temettü
38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317
Yedeklere Transfer
15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 70.709.104 197.525.862 79.620.126 141.741.194 251.251.702 93.907.409 1.264.755.397 1.264.755.397http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862850


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3171 Değişim: 0,05%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4599 Değişim: -0,62%
Düşük 34,4408 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.492,02 Değişim: 1,25%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.515,17
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.