KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:32
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 526.963.588 517.657.837
Kasa
14 2.039 1.002
Bankalar
14 307.563.589 320.570.433
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 471 -16
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 219.397.489 197.086.418
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.705.323.555 2.334.496.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 686.081.133 573.585.026
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 183.379.149 55.437.380
Krediler
11 82.433.074 47.231.715
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.757.955.007 1.662.767.119
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -4.524.808 -4.524.808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 20.880.408.801 17.057.549.365
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 54.951.601 55.964.785
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 38.521.407 34.863.790
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 20.786.938.367 16.966.723.364
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 2.662 12.549
Personelden Alacaklar
12 2.662 12.549
DİĞER ALACAKLAR
126.278.050 50.363.825
Verilen Depozito Ve Teminatlar
157.639 100.441
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 126.244.222 50.364.178
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811 -100.794
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 38.769.235 36.252.496
Ertelenmiş Üretim Giderleri
27.543.783 23.411.109
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
176.083 94.148
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
11.049.369 12.747.239
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 25.239 22.128
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.303
İş Avansları
16.795 13.825
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
24.277.771.130 19.996.354.632
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 231.161
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 22.120.727 21.225.636
İştirakler
9,45.d 22.120.727 21.225.636
MADDİ VARLIKLAR
239.104.171 183.963.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 145.729.755 145.729.755
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 54.131.930 45.818.086
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.931.112 5.807.620
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 502.597
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 12.898.580 12.371.453
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 59.772.687 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -44.652.367 -31.499.584
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 17.098.395 27.541.661
Haklar
8 86.229.134 83.364.583
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -69.130.739 -55.822.922
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.816.070 661.369
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
2.816.070 661.369
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
4.619.682 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 4.619.682
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
285.759.045 233.623.504
TOPLAM VARLIKLAR
24.563.530.175 20.229.978.136
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 6.522.129 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.621.977
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -8.099.848
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 21.186.149.006 17.277.943.412
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 31.272.071 20.123.620
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 4.663.824 4.054.710
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 21.146.862.559 17.250.229.880
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
3.350.552 3.535.202
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 158.089 185.751
Ortaklara Borçlar
19,45 102.444 131.097
Personele Borçlar
19 55.528 54.560
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 117 94
DİĞER BORÇLAR
19 15.233.609 19.247.308
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 947.133 1.054.058
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 14.286.476 18.193.250
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 2.107.975.243 1.899.412.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 44.997.259 40.711.220
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
84.101 18.510
Matematik Karşılıklar - Net
17 1.938.565.061 1.740.281.090
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 89.920.214 90.266.489
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
377.973 410.153
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 34.030.635 27.724.590
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
46.096.181 34.212.244
Ödenecek Vergi ve Fonlar
17.309.544 11.559.320
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.597.747 2.626.675
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
399 117
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 82.990.000 68.607.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -57.801.509 -48.580.868
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 30.034.528 23.886.690
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 30.034.528 23.886.690
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 8.648.391 3.867.847
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 544.824 238.053
Gider Tahahkkukları
19 8.102.884 3.623.133
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 6.661
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.400.817.176 19.258.755.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 48.781.176 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 100.181.123
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -51.399.947
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 21.679.801 18.079.050
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 21.679.801 18.079.050
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 4.062.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.062.693
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
70.460.977 22.141.743
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
4.190.243 4.190.243
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4.190.243 4.190.243
KAR YEDEKLERİ
321.141.542 161.480.354
Yasal Yedekler
15 173.916.965 156.456.501
Statü Yedekleri
15 52.676.523 32.870.889
Olağanüstü Yedekler
15 120.044.612 33.273.713
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 -20.843.730 -56.447.893
Diğer Kar Yedekleri
15 -4.652.828 -4.672.856
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
99.448.038 98.747.310
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
237.472.199 254.663.182
Dönem Net Karı
237.472.199 254.663.182
AZINLIK PAYLARI
0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.092.252.022 949.081.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
24.563.530.175 20.229.978.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 346.761 524.031 81.886 216.937
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
346.761 524.031 81.886 216.937
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 502.939 521.093 324.697 95.110
Brüt Yazılan Primler (+)
963.215 885.997 505.489 209.242
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -460.276 -364.904 -180.792 -114.132
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-90.587 2.938 -158.710 88.913
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-197.405 -154.596 -198.185 49.680
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 106.818 157.534 39.475 39.233
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-65.591 0 -84.101 32.914
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-117.742 -146.639 49.899
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
52.151 62.538 -16.985
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -1.309.510 -1.239.166 -646.969 -401.969
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-448.861 -522.792 -362.039 -133.015
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-160.072 -324.899 -89.603 -135.001
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-189.898 -354.150 -89.603 -135.001
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 29.826 29.251
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-288.789 -197.893 -272.436 1.986
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-388.942 -249.339 -377.522 -957
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 100.153 51.446 105.086 2.943
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-96 -697 0 -697
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
5.259 -1.018 -1.831 -3.157
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-5.355 321 1.831 2.460
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.529 -11.540 -1.139 -3.760
Faaliyet Giderleri (-)
32 -858.024 -704.137 -283.791 -264.497
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-962.749 -715.135 -565.083 -185.032
HAYAT TEKNİK GELİR
5 855.063.548 911.864.026 305.980.548 411.574.185
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
656.445.719 470.908.283 279.328.943 154.145.539
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 660.641.171 466.541.971 283.366.141 154.896.641
Brüt Yazılan Primler (+)
676.953.927 481.054.466 288.065.034 158.851.632
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -16.312.756 -14.512.495 -4.698.893 -3.954.991
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.195.452 4.366.312 -4.037.198 -751.102
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-5.784.097 3.022.169 -3.352.446 -262.419
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.588.645 1.344.143 -684.752 -488.683
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 192.979.532 432.039.957 25.209.266 253.615.445
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.638.297 8.915.786 1.442.339 3.813.201
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5.638.297 8.915.786 1.442.339 3.813.201
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -692.769.815 -795.668.336 -233.582.741 -375.420.197
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-410.655.126 -365.183.066 -140.745.680 -136.380.848
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-402.997.985 -348.260.242 -134.914.606 -129.213.467
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-411.317.584 -352.001.495 -138.544.464 -130.294.669
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 8.319.599 3.741.253 3.629.858 1.081.202
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-7.657.141 -16.922.824 -5.831.074 -7.167.381
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-7.097.181 -17.775.901 -4.957.320 -8.005.203
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -559.960 853.077 -873.754 837.822
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
32.276 -79.989 -15.621 150.735
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
568.349 -130.965 22.136 58.456
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-536.073 50.976 -37.757 92.279
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-93.799.592 -276.699.493 -22.752.554 -189.239.562
Matematik Karşılıklar (-)
-93.528.250 -277.486.124 -22.872.740 -189.166.802
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-69.368.176 -193.577.367 -20.230.095 -129.820.698
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-24.160.074 -83.908.757 -2.642.645 -59.346.104
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -271.342 786.631 120.186 -72.760
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-271.342 786.631 120.186 -72.760
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.303.516 -4.423.158 -2.864.080 -1.408.488
Faaliyet Giderleri (-)
32 -182.043.857 -149.282.630 -67.204.806 -48.542.034
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
162.293.733 116.195.690 72.397.807 36.153.988
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 311.656.902 268.651.213 107.715.848 89.842.483
Fon İşletim Gelirleri
25 219.280.675 188.908.779 78.920.053 64.506.381
Yönetim Gideri Kesintisi
25 44.359.790 34.606.643 13.972.887 11.890.203
Giriş Aidatı Gelirleri
25 37.206.657 35.782.448 11.828.587 10.046.205
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 10.498.035 9.000.829 2.898.386 3.274.094
Diğer Teknik Gelirler
25 311.745 352.514 95.935 125.600
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -242.219.552 -203.169.619 -82.595.267 -70.372.990
Toplam Fon Giderleri (-)
-20.039.696 -18.086.543 -6.533.775 -5.330.264
Faaliyet Giderleri (-)
32 -205.121.847 -170.033.385 -70.275.602 -59.128.216
Diğer Teknik Giderler (-)
-15.121.325 -13.295.086 -5.285.942 -4.958.653
Ceza Ödemeleri (-)
-1.936.684 -1.754.605 -499.948 -955.857
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
69.437.350 65.481.594 25.120.581 19.469.493
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-962.749 -715.135 -565.083 -185.032
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
162.293.733 116.195.690 72.397.807 36.153.988
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
69.437.350 65.481.594 25.120.581 19.469.493
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
230.768.334 180.962.149 96.953.305 55.438.449
YATIRIM GELİRLERİ
26 116.901.341 103.082.036 36.722.784 37.966.810
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
89.737.426 79.629.972 50.278.126 37.271.725
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
21.384.243 4.652.278 8.607.593 1.829.863
Finansal Yatırımların Değerlemesi
-9.961.465 -9.056.200 -25.680.316 -18.125.665
Kambiyo Karları
36 6.605.796 20.634.808 199.289 14.927.414
İştiraklerden Gelirler
26 5.191.763 3.891.417 1.883.991 1.163.857
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 636.384 619.907 220.436 193.683
Diğer Yatırımlar
3.307.194 2.709.854 1.213.665 705.933
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-43.995.902 -22.340.967 -15.632.810 -9.415.810
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-11.252.269 -2.718.928 -3.980.336 -696.349
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-305.979 -50.440 -305.979 -10.379
Kambiyo Zararları (-)
36 -4.659.833 -3.967.608 -1.871.340 -3.263.329
Amortisman Giderleri (-)
5 -27.777.821 -15.603.991 -9.475.155 -5.445.753
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
16.788.426 -18.143.877 9.317.010 -5.499.667
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -2.118.777 -3.372.856 226.475 -1.423.071
Reeskont Hesabı (+/-)
47 100.794 75.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 18.791.952 -14.460.434 9.133.195 -3.879.889
Diğer Gelir ve Karlar
886.687 233.254 19.370 13.727
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-872.230 -619.171 -62.030 -210.434
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 237.472.199 198.999.341 96.065.289 63.609.782
Dönem Karı veya Zararı
320.462.199 243.559.341 127.360.289 78.489.782
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -82.990.000 -44.560.000 -31.295.000 -14.880.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
237.472.199 198.999.341 96.065.289 63.609.782
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
668.140.165 416.436.351
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
609.114 2.518.344
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
385.430.145 362.974.580
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-291.598.051 -230.628.197
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-239.575.119 -187.446.382
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
523.006.254 363.854.696
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-77.827.641 -44.611.004
Diğer Nakit Girişleri
108.164.430 52.491.224
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-160.383.333 -145.957.509
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
392.959.710 225.777.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.510.579 2.094.205
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -13.240.621 -19.240.684
Mali Varlık İktisabı (-)
-724.455.242 -36.443.267
Mali Varlıkların Satışı
567.834.589 188.302.269
Alınan Faiz
189.245.791 171.638.647
Alınan Temettüler
4.828.118 10.744.802
Diğer Nakit Girişleri
23.857.193 34.497.086
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-345.287.194 -265.723.834
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-294.706.787 85.869.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -136.125.454 -175.293.934
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-136.125.454 -175.293.934
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-37.872.531 136.352.697
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 338.091.030 214.555.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 300.218.499 350.908.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-13.439 -13.439 -13.439
Varlıklarda Değer Artışı
15 -104.566.404 -104.566.404 -104.566.404
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 -154.800 4.208.023 532.375 4.585.598 4.585.598
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
198.999.341 198.999.341 198.999.341
Dağıtılan Temettü
38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934
Yedeklere Transfer
15 27.486.668 17.117.054 15.092.420 -55.505.899 -4.190.243 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -94.791.172 156.456.501 32.870.889 35.551.225 198.999.341 98.747.310 857.834.094 857.834.094
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-19.146 -19.146 -19.146
Varlıklarda Değer Artışı
15 35.604.163 35.604.163 35.604.163
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 39.174 5.499.269 700.728 6.239.171 6.239.171
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
237.472.199 237.472.199 237.472.199
Dağıtılan Temettü
38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454
Yedeklere Transfer
15 17.460.464 19.805.634 86.770.899 -124.036.997 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -20.843.730 173.916.965 52.676.523 119.582.027 237.472.199 99.448.038 1.092.252.022 1.092.252.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795576


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3140 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4795 Değişim: -0,56%
Düşük 34,4167 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.486,83 Değişim: 1,04%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.515,17
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.