KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

26.03.2020 - 13:53
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
26/03/2020
Saati
13:00
Adresi
Ayazağa Mah. Cendere Cad. No.109/M 27-D Blok Sarıyer İstanbul
Gündem
Daha Önce İlan edilen Genel Kurul Gündemindeki maddelerin görüşülmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Daha Önce İlan edilen Genel Kurul Gündemindeki maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanması
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                                                                                                                  
Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 26.03.2020 Tarihinde Yapılan
2019 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 
Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2019 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2020 tarihinde saat 13:00'da Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük, Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, N 109M 2D Blok Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul  Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053490359 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.
 
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.alternatifbank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2020 tarih ve 10034 sayılı nüshasında, Milliyet ve Takvim gazetelerinin 09 Mart 2020 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine PTT Seyrantepe Şubesinden 06.03.2020 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
 
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.730.655.000,00 toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 1.730.655.000,00 TL'ye tekabül eden 1.730.655.000 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürümüz Sn. Cenk Kaan Gür tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
 
Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre:
 
1.         Gündemin 1. maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cenk Kaan Gür'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda Sn. Emrullah Altun'u tutanak yazmanı olarak, Sn. Hamdi İlkay Girgin ve Sn. İsmail Bakıcı'yı ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşacak şekilde teşekkül edildi.
 
         Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülünden sonra, toplantı tutanağının hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesi için pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunanlar adına imza yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
 
2.         Başkan, gündemin 2. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, 2019 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları İsmail Bakıcı tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları denetçi Yaşar BİVAS tarafından okundu ve müzakere edildi, ardından onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
 
3.         Başkan, gündemin 3. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 171.778.021,71 TL'den, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 8.588.901,09 TL'nin %5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrasında kalan 163.189.120,62 TL karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi yönündeki teklif mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
 
4.         Başkan, gündemin 4. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu, olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. (Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı.)
 
5.         Başkan, gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üye sayısının dokuz (9) olarak tespitine ve görev sürelerinin bir yıl ve 2020 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurula kadar belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri yazılan üyelerin seçilmesine ve 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren kendilerine aşağıda belirtilen tutarların ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
 
    No.
    Adı Soyadı
    Aylık Ücret (TL)
    Yönetim Kurulu Toplantısı Başına Ücret (TL)
    Yönetim Kurulu Seviyesi Komite   Toplantısı Başına Ücret (TL)

    1
    Omer Hussain I H  Al-Fardan
    55.000
    15.000
    6.000

    2
    Joseph Abraham
    55.000
    15.000
    6.000

    3
    Mohd İsmail M  Mandani Al-Emadi
    55.000
    15.000
    6.000

    4
    Halil Sedat Ergür
    55.000
    15.000
    6.000

    5
    Paul Gossiaux
    55.000
    15.000
    6.000

    6
    Leonie Ruth  Lethbridge
    55.000
    15.000
    6.000

    7
    Zafer Kurtul*
    55.000
    15.000
    6.000

    8
    Kimberley Ann Reid
    55.000
    15.000
    6.000

    9
    Cenk Kaan Gür
    Ödenmeyecek
    Ödenmeyecek
    Ödenmeyecek

* Not: Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Sedat Ergür ve Zafer Kurtul'un aylık ücreti brüt olarak diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile tüm Yönetim Kurulu Üyeleri için YK Toplantısı ve YK Komite Toplantısı başı ödenecek ücretlerin tamamı net olarak belirlenmiştir.
 
         Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Cenk Kaan Gür Genel Kurul Toplantısı'na katılmış olup sözlü aday olduğunu belirtmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmayan Omer Hussain I H Al-Fardan, Joseph Abraham, Mohd İsmail M Mandani Al-Emadi, Paul Gossiaux ve Leonie Ruth Lethbridge Yönetim Kurulu'na aday olduklarını apostilli olarak Halil Sedat Ergür, Zafer Kurtul ve Kimberley Ann Reid ise noter tasdikli olarak yazılı şekilde beyan etmişlerdir.
 
6.         Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu ve müzakere edildi. Yürürlükteki bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı çerçevesinde 2020 yılını kapsayacak şekilde "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (E&Y Türkiye)" seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 
7.         Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ödemeleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi sunuldu.
 
8.         Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamızın 2019 yılında Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programına yaptığı 750.000,00 TL tutarındaki bağış hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
 
9.         Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşuluyla ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 
10.     Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.
 
Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal
 
 
 
Toplantı Başkanı
Cenk Kaan Gür
 
 
 
Oy Toplama Memuru
Hamdi İlkay Girgin
 
 
 
Oy Toplama Memuru                                                                      Tutanak Yazmanı
İsmail Bakıcı                                                                                         Emrullah Altun
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832307


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 1,45% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.