KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2019 - 18:02
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.02.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
13 - 2018 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Alkim Kimya Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Alkim Kimya Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Alkim Kimya Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1)Toplantı Başkanlığına Sn. M. Reha Kora' nın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fikret Varol ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "E-GKS Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.
2) Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldı söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.
3) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi.
4) Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
5) Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6) Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7) Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kar payı olarak, brüt 56.585.312,87 TL, net 48.097.515,94 TL TL dağıtılmasına, 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 228,8587 nispetinde ve 2,2885 TL brüt,
% 194,5299 nispetinde ve 1,9452 TL net nakit temettü ödenmesine, temettü dağıtım tarihinin başlangıcının 24 Nisan 2019 günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
8) PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin 2019 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim görevi yapmak üzere görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık brüt 3.325 (Üç Bin Üç Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) TL ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
10) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
11)Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası" nda değişiklik yapılmamıştır.
2019 Yılında yapılacak bağış ve yardımın Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, öğretim kurumlarına, üniversite yurtlarına ve yasal olarak bağış ve yardım yapılabilecek statüdeki kurum ve kuruluşlara yapılması ve yapılacak bağış ve yardım tutarının azami 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası)'na ulaşıncaya kadar belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
13) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmadığı ve bu nedenle şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
14) Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi."Ücretlendirme Politikası" nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.
15) 2018 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16) Dilek ve temennilerde toplantıya katılanlardan Sayın Talat Başak şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Çayırhan'da Şirketimiz tarafından yapılan Şükran Kora Kimya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin ülkemiz için son derece büyük faydalar sağlayacağını belirtti ve başarılarımızın devamını diledi.
Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan tarafından toplantı saat 14:53'de kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Alkim Kimya Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Alkim Kimya Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 27.02.2019 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750573


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.555 Değişim: 0,26% Hacim : 16.402 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 9.551 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5261 Değişim: 0,24%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,8760 Değişim: 0,45%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.486,08 Değişim: 0,97%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.490,43
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.