KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.07.2020 - 14:47
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 05.06.2020
Genel Kurul Tarihi 01.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 17/1, Ümraniye, 34776, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması
5 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
7 - 2019 yılında kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilmesi
8 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
13 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması
14 - 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
16 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
19 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ALCATEL 2019 YILI RAPORU DENETCI IMZALI .pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 2 Alcatel Board Resolution for invitation (TR) 01072020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ALCATEL GENEL KURUL DAVET MEKTUBU 01072020.pdf - İlan Metni
EK: 4 Alcatel AGM Notification Text 08062020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 1 Temmuz 2020 Tarihli 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü, Saat 11:00'da şirket merkezimiz "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih, 90726394-431.03.-E-00055424285 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Dilek Diren'in katılımı ve gözetiminde toplandı.
Yapılan ilk incelemede
a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 9 Haziran 2020 tarihli ve 10093 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 439 ve 440. sayfalarında, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.
b) Şirketin 38.700.772 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hisseden, Alcatel-Lucent Participations'a ait 25.155.501,8 TL'ye tekabül eden 2.515.550.180 adet hissenin vekaleten Sn. Süleyman Mert Aydın tarafından temsil edildiği, 15.000.808 TL'ye tekabül eden 1.500.080.800 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 15.000,807 TL'ye tekabül eden 1.500.080,7 adet hissenin elektronik ortamda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Fehime Aslan'nın toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından açıldı.
Gündem
1. Toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Sn. Abdullah Cumhur Menteş Toplantı Başkanı, kâtip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Işıl Ertekin'i, Oy Toplama memurluğu için ise Sn. Ali Ergin Çelebi'yi aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. Daha sonra gündem okutuldu ve gündemin görüşülmesine geçildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Gündemin diğer maddelerine geçildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2019 yılına ait finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı finansal tablolar oy birliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve toplantıya katılan ortakların verdikleri oylar neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 08.06.2020 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre
Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2019 yılında kâr oluşmadığından kâr payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo 08.06.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
Bu önerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda kar dağıtılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar payı politikaları konusunda, şirketimizin uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranlarından az olmamak kaydıyla, nakit veya belirli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurul'un yetki ve tasarrufunda olduğunu belirtildi.
9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 29833736-110.04.04-E.6269 sayılı uygun görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 50035491-431.02 sayılı onay yazısı alınmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
ESKİ HALİ
YENİ HALİ

Madde 6-SERMAYE
Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.1990 gün ve 205 sayılı izni ile bu sistem benimsenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2005 tarih ve 25/756 sayılı iznine dayanılarak 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.
a) Kayıtlı Sermaye:
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olmak üzere 5.000.000.000 (beş milyar) adet hisseye bölünmüştür.
Madde 6-SERMAYE
Şirket sermayesi her birinin nominal değeri 1 (bir) Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedibinikiyüz) paya bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişiki) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirketin payları nama yazılıdır.
Yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
a) Oy Hakkı ve sermaye artırımları:
Her payın, bir oy hakkı vardır.
Şarta bağlı sermaye artırımı yapılamaz. Sermaye artırımında pay sahipleri payları oranında sermaye artırımına katılma hakkına sahiptirler.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
b) Payların Devri:
Bütün paylar hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:
Şirketin çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedibinikiyüz) hisseye bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyonyediyüzbinyediyüzyetmişiki) Yeni Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.
Hisseler (A) ve (C) Grubu hisseler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
Böylece, Şirket sermayesinin 25.155.502 YTL'lik kısmı nama A grubu paylardan, 13.545.270 YTL'lik kısmı C grubu nama paylardan oluşmuştur. Bu suretle halen Borsada işlem gören farklı grup ve nevi'ne ait paylar aynı nevi ve gruba dönüştürülmek suretiyle kaydileştirilme mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş ve IMKB de işlem gören payların tamamı C grubu nama paylar haline dönüştürülmüştür.
Ayrıca, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Hisselerin (A) ve (C) gruplarına ayrılmış olması sahiplerine 6, 8, 10 ve 14'üncü maddelerde tanınan haklardan gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahşetmez. Her hissenin gayri hiçbir hak ve imtiyaz bahşetmez. Her hissenin bir oy hakkı vardır. İki gruba ayrılmış olan hisseler hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek, pay defterine kaydedilmiştir.
c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, yeni pay ihraçlarında (A) ve (C) grupları arasındaki dengenin korunması zorunludur.
Sermaye artışında hissedarlar hisseleri oranında sermaye artırımına katılma hakkına ve sadece kendi gruplarında çıkarılmış hisselerin alımı için olmak üzere de rüçhan hakkına sahiptirler.
d) Yabancı ortağın katılımı, Başbakanlık Hazîne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce verilen 6.12.1984 gün ve 244 sayılı,05.07.1993 gün ve 80880 sayılı ve 18.08.1993 gün ve 101715 sayılı izinleriyle gerçekleşmiştir.
e) Hisselerin Devri
Bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.
Şu kadar ki, Yabancı Hissedarlara ait olan hisselerin satımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün onayına tabidir.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere
· Sn Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE,
· Sn Jean-Luc KHAYAT,
· Sn Abdullah Cumhur Menteş, ve
· Sn Deniz Unat'ın
görevlendirilmesi Alcatel-Lucent Participations S.A. tarafından teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri anılan kişilerin 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere
· Sn. Agah Uğur ve
· Sn. Değerhan Usluel'i
teklif etti. Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişiler oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Agah Uğur ve Sn. Değerhan Usluel'e aylık 23.800 TL tutarın brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunda görev yapan üyeler görevlerini ücret talep etmeksizin yerine getirdiklerini, Bağımsız üyelerin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesinin uygun olduğunu belirtti. Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir.
2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin genel müdür ve direktörlerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 5.124.493 TL'dir.
Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan 0291001097600016 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlere ilişkin bilginin 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların ilgili dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 50.000 Euro olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2019 yılına ait finansal tabloların ilgili dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi.
17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Gündemin 18. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
19. Gündemin 19. maddesine geçildi.
Sn. Hamza İnan söz aldı. Dilek ve temennilerini iletti. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 12:14 itibariyle kapatıldı.
Toplantı Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Cumhur Menteş
Divan Kâtibi
Işıl Ertekin
Oy Toplama Memuru
Ali Ergin Çelebi

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Fehime Aslan
Alcatel-Lucent Participations'ı temsilen Süleyman Mert Aydın


Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ALCTL 2019 GK HAZIRUN KAP .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ALCTL 2019 GK TUTANAK 01072020 1MB.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar bildirim ekindedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853719


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.450 Değişim: 0,61% Hacim : 3.582 Mio.TL Son veri saati : 10:27
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.449
8,2662 Değişim: 0,39%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0402 Değişim: 0,13%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
487,42 Değişim: 0,54%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.