KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.07.2018 - 12:24
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul toplantı tutanakları 4 ve 5 inci Maddeler içerisinde, "Seri:XI, No:29 sayılı tebliği" ifadesinin sehven yer alması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin, 12 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantı tutanakları 4 ve 5 inci Maddeler içerisinde, "Seri:XI, No:29 sayılı tebliği" ifadesi sehven yer almış olup esasen bahsi geçen madde de belirtilen finansal tabloların II-14.1 sayılı SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'e göre hazırlandığını beyan ederiz. Denetimden geçmiş dipnotlarımız bu beyan ile uyumludur. Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 11.05.2018
Genel Kurul Tarihi 12.07.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama.
2 - Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5 - 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Aydemir TEZSEZEN'in yerine atanmış olan Emrah ÇELİK‘in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi.
8 - Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. maddesi ve madde başlığının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
12 - Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
15 - Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,
16 - 2017 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
20 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
21 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ALCATEL Ana Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 ALCATEL 31 12 2017 SPK .pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3 2018 genelkurul ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 4 Alcatel YKK 644 2017 yılı Genel Kurul Kararı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
12 Temmuz 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI
Şirketin elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü, Saat 10:00'de " Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İSTANBUL" adresinde bulunan ALCATEL LUCENT TELETAŞ Telekomünikasyon A.Ş. Şirket Merkezi'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Temmuz 2018 tarih, 35775248 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde toplandı.
Yapılan ilk incelemede :
a) Toplantı gün, yer ve gündeminin 4 Haziran 2018 gün ve 9592 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 343- 344. sayfalarında ayrıca 11 Haziran 2018 tarihli Dünya Gazetesi'nin 9. sayfasında ve yine 1 Haziran 2017 tarihli Hürses Gazetesi'nin 5. sayfasında ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun çağrıldığı ve toplantının eletronik ortamda yapılacağı görüldü.
b) Şirketin 38.700.772.-TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hisseden, 2.515.602.926 adet hissenin temsilen toplantıya katılanlar listesini imzaladığı ve fiziki ortamda toplantıda hazır bulundukları görüldü. Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurulun yapılmasına herhangi bir itirazın vaki olmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2018 tarih ve no:644 sayılı kararı ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrah ÇELİK tarafından açıldı.
GÜNDEM
MADDE NO 1
Toplantı saat 10.00 da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrah ÇELİK tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
MADDE NO 2
Gündemin ikinci maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi madde 18 uyarınca Sn. Emrah ÇELİK, hissedarlığı şart olmayan Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile hissedarlar arasından bir oy toplama memuru seçilmesi için, Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Bige KİRAZ'ı, Oy Toplama Memurluğu için ise Sn. Mehmet BEŞEL'i aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
MADDE NO 3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.
MADDE NO 4
Gündemin dördüncü maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2017 yılı bağımsız Dış Denetim Raporları okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.
MADDE NO 5
Gündemin beşinci maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan 2017 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığından, yapılan oylama sonucunda, okunan 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesapları, oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE NO 6
Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
MADDE NO 7
Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Aydemir TEZSEZEN'in yerine atanmış olan Emrah ÇELİK'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi onaya sunuldu, oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE NO 8
Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun temettü dağıtımı ile ilgili 22/03/2018 tarih ve 640 sayılı kararı doğrultusunda verdiği aşağıdaki önerge:
"Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2017 yılı vergi sonrası karını 23.209.311 TL olarak açıklamıştır. Vergi sonrası kardan "Genel Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip)" tutarının düşülmesi sonrasında, dağıtılabilir dönem karının 21.275.110 TL olduğu görülmüştür. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23 Ocak 2014 tarihinde yıllık faaliyetlerden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul'un II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklıkların esas sözlesmelerinde bulunan hükümlerle birlikte, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulup Şirket politikaları değerlendirildiğinde Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar vermiştir."
Bu önerge müzakereye açıldığında söz alan olmadığından aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
MADDE NO 9
Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, takip eden hesap dönemlerine ilişkin kâr payı dağıtım politikaları konusunda, şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurulun yetkisinde olduğunu belirtti.
MADDE NO 10
Gündemin onuncu maddesine geçildi. TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 3 Temmuz 2018 tarih ve 35570825 sayılı izni görüldü.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen, Şirketin Ana Sözleşmesinin 6. ve 25. Maddelerindeki değişiklik tasarıları, toplantı ilanında bulunan gündemde ilan edilmiştir. Ancak, daha sonra 6. Madde hakkındaki değişiklik tasarısı şirket tarafından geri çekilmiş ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sadece şirket ana sözleşmesinin "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. Maddesinin onayı için başvurulmuştur. Yukarıda bahis konusu edilen TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni çerçevesinde, ana sözleşmenin 25. Maddesinin değiştirilmesi onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
MADDE NO 11
Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedar ALCATEL LUCENT PARTICIPATIONS'u temsilen Sn. Bige KİRAZ'ın Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önergede, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişileri teklif etti:
• Sn. Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE
• Sn. Jean- Luc KHAYAT
• Sn. Abdullah Cumhur MENTEŞ
• Sn. Deniz UNAT
Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişileri ve ücretleri teklif etti:
• Sn. Cansen BAŞARAN SYMES - 17.200 TL/ay brüt
• Sn. Değerhan USLUEL - 17.200 TL/ay brüt
Başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklifler oylandı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine teklif edilen ücretlerin ödenmesine ve seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
MADDE NO 12
Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, Şirket Bilgilendirme Politikası ve bu çerçevede kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim ilkeleri hakkında bilgi verdi.
MADDE NO 13
Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı :
Yönetim Kurulunda Alcatel Lucent Participations temsilcisi olarak görev yapan üyeler görevlerini hiçbir ücret almaksızın yerine getirmektedirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesi uygun görülmüştür.
ALU üst düzey yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde, çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir.
MADDE NO 14
Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
MADDE NO 15
Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
MADDE NO 16
Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Emrah ÇELİK, 2017 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
MADDE NO 17
Gündemin onyedinci maddesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Emrah ÇELİK, 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi.
MADDE NO 18
Gündemin onsekizinci maddesine geçildi. Divan Katibi Sn. Bige KİRAZ, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, Alcatel-Lucent iç prosedürleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca Transfer Fiyatlandırması yöntemlerimizi şu şekilde açıklamıştır
İç kullanım amaçlı ürünler ile hizmet alımlarına ilişkin yöntem "Maliyet artı yöntemi" olup, Müşterilerimize satış yapmak amacı ile yapılan alımlar ise "Yeniden satış fiyatı yöntemi" kapsamındadır.Transfer fiyatlama yöntemi tespit edilmiş olmasına rağmen, Şirketimizin satışları ihale bazlı olduğu için, geleceğe dönük fiyatlarımız, dolayısı ile ilişkili şirketlerden yapılan alımların maliyeti önceden belirlenememektedir. Bu nedenle 2017 yılında uygulanacak transfer fiyatlaması uygunluğu ile ilgili "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesi" raporu alınmamıştır.
MADDE NO 19
Gündemin ondokuzuncu maddesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Emrah ÇELİK, aşağıdaki bilgiyi verdi:
"Yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri dışında, yonetim kurulu uyelerinin, ust duzey yoneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, sirket veya bağlı ortaklıkları ile cıkar catısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda, şirketin "çıkar çatışması" prosedürüne uygun olarak ön onay alınması gerekmektedir."
MADDE NO 20
Gündemin yirminci maddesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
MADDE NO 21
Gündemin yirmibirinci maddesine geçildi. Dilek ve temenni olarak, şirket hissedarı Hamza İnan yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarına teşekkür ederek söz alıp, şirket karlılığının önümüzdeki dönemlerde artırılması ve yapılan bağış miktarının yukarıya çekilmesi temennisinde bulundu. Daha sonra gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından, Divan Başkanı saat 11.00 da Genel Kurula teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
Genel Kurulun huzurunda düzenlenen işbu tutanak, yukarıdaki 2 no'lu karar uyarınca Divan Heyeti tarafından okundu ve imzalandı.
Aysun ARASOĞLU Emrah ÇELİK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ DİVAN BAŞKANI
Mehmet BEŞEL Bige KİRAZ
OY TOPLAMA MEMURU DİVAN KATİBİ


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK GENEL KURUL 2017 KAP .pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN 2017 GK KAP .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
ALCATEL LUCENT TELETAŞ
Telekomünikasyon A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Tarihi
:
11/ 05 / 2018

Toplantı No
:
2018 / 7

Katılanlar
:
Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Emrah ÇELİK, Deniz UNAT, Cansen BAŞARAN SYMES, Mehmet Tayfun ÖKTEM

Karar No
:
644

Konu
:
Genel Kurul

1. 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Temmuz 2018 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına
2. 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 18 Haziran 2018 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
4. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Emrah ÇELİK tarafından açılmasına,
5. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,
Karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696205


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2919 Değişim: -0,42%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8249 Değişim: -0,24%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
528,95 Değişim: -0,16%
Düşük 528,70 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.