KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.06.2023 - 23:20
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul Tarihi 29.05.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
5 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
6 - 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
8 - Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.
10 - Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nda yapılan değişiklik hakkında bilgi sunulması.
11 - Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
12 - 2023 yılında yapılmış olan bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
13 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
14 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
15 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
16 - Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
17 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar.
18 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
20 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
21 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2023 tarihinde saat 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarih ve 85744629 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün Gazetesinin 28.04.2023 tarih ve 13886 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 435.000.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 23.597.985,63 TL olan 2.359.798.563 payın temsilen, toplam itibari değeri 292.879.383,34 TL olan 29.287.938.334 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı İZZET GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri LEYLA ALATON, NİV GARİH, AYHAN YAVRUCU, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN, LALE ERGİN ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' yi temsilen SELÇUK ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na AHSEN BEYZA DANIŞMAN'ı, Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY FULYA KURUTÇU'yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 11.350.256 TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 3.916,-TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. BURAK KOÇER'in istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan NİHAL MASHAKİ SEÇKİN'in asaletinin tasdiki ve
MAHMUT TAYFUN ANIK'ın istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan LALE ERGİN'in asaletinin tasdiki
oylamaya sunuldu 102.591,-TL red oyuna karşılık 316.374.777,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' yi temsilen SELÇUK ŞAHİN tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
6. 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 9.633,- TL red oyuna karşılık 316.467.735,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
7. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.
8. Şirketimizin 16.09.2022 tarihli ve 870 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca kabul edilen ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-3'ünde yer alan Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
9. Şirketimizin 26.04.2023 tarihli ve 897 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca kabul edilen ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-4'ünde yer alan Kar Dağıtım Politikası değişikliği hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 9.633,- TL red oyuna karşılık 316.467.735,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
10. Şirketimizin 30.09.2022 tarihli ve 871 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca kabul edilen ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-5'inde yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nda yapılan değişiklik hakkında bilgi verildi.
11. 2022 yılında yapılmış olan bağışların tutarının 1.588.550,44 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. 2023 yılında yapılmış olan bağışların tutarının 944.503,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı. 2023 yılında yapılan bağışlar onaya sunuldu, 11.016.110,-TL red oyuna karşılık 305.461.258,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
2023 yılında yapılacak bağışların sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 4.500.000,-TL olmasına 11.021.827,-TL red oyuna karşılık 305.455.541,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin 2022 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 11.863.642.480 TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 422.857.565 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 6.724.450 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 11.434.060.465 TL'dir.
• Net dönem kârına 1.588.550,44 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 11.435.649.015,44 TL'nin %0,41'ine tekabül eden 47.165.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılması,
• İştirak satış karının %75'i olan 80.381.324,42 TL'nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması amacıyla pasifte özel fonlar hesabına aktarılması,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesi,
• Önceki yıllarda olağanüstü yedek akçelere eklenmiş olan 96.385.000 TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılması,
• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılması,
• Kâr payı dağıtımına 31.05.2023 tarihinde başlanması
3.916,-TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
15. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere İZZET GARİH , VEDAT AKSEL ALATON, LEYLA ALATON, NİV GARİH, AYHAN YAVRUCU, ÜMİT NURİ YILDIZ bağımsız üye olarak NESLİHAN TONBUL, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN ve LALE ERGİN'in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler NESLİHAN TONBUL, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN ve LALE ERGİN'e aylık brüt 23.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 7.483.921,-TL red oyuna karşılık 308.993.447,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
SPK'nın 07.02.2023 tarihli yazısı ile NESLİHAN TONBUL ve NİHAL MASHAKİ SEÇKİN hakkında ve SPK'nın 28.04.2023 tarihli yazısı ile LALE ERGİN hakkında olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi iletildi.
16. Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
17. Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu görüşüldü, onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
Verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kar payı avansının 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık finans durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususu görüşüldü, onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
18. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınması hususu görüşüldü, söz alan olmadı, 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
20. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan ve verilen önerge doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına 11.339.797,- TL red oyuna karşılık 305.137.571,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
21. Dilek ve temennilere geçildi. Hissedarlarımızından Besim TAŞDEMİR güzel bir karlılığın yakalandığını ve sektör çeşitlendirmelerinin de oldukça yararlı olacağını düşündüğünü belirterek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etmiştir.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ'a tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 Meeting Minutes - Alarko Holding.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156610


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.808 Değişim: -0,83% Hacim : 114.988 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 10.804 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2100 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,9654 Değişim: 0,32%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.430,25 Değişim: -1,28%
Düşük 2.425,29 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.