KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2019 - 18:42
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 05.03.2019
Genel Kurul Tarihi 01.04.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar-İstanbul (Akasya Kültür Sanat Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın yeniden belirlenmek üzere genel kurula okunması ve onaya sunulması,
14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Borçlanma Aracı İhracı' başlıklı 7. maddesi uyarınca tahvil, finansman bonosu ve sair borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve ihracın tabi olacağı hükümlerin, şartların ve vereceği hakların Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde tespit edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
15 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AKİŞ GYO-2018 GENEL KURUL DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Akiş GYO 2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı SON.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oy çokluğu ile oluşturulmuştur.
Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verilmiştir
Gündemin 3.maddesi uyarınca Bağımsız Denetim raporunun görüş bölümü okunmuştur.
Gündemin 4.maddesi uyarınca 2018 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
Gündemin 5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edildiler.
Gündemin 6. maddesi uyarınca 2018 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile kabul edildi ve kar dağıtım tarihlerinin 28 Mayıs 2019 ve 17 Temmuz 2019 olarak belirlenmesine ve kar payının 2 eşit taksit halinde ödenmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin, Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, aylık net 11.220,00-TL olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi tamamlanmıştır ve önerilen adaylar oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmiştir.
Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 12. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 13. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın yeniden belirlenmek üzere genel kurula okunmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Gündemin 14. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Borçlanma Aracı İhracı' başlıklı 7. maddesi uyarınca tahvil, finansman bonosu ve sair borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve ihracın tabi olacağı hükümlerin, şartların ve vereceği hakların Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde tespit edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Gündemin 15. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince 2018 yılında yapılan Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 16. maddesi uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi gereğince 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Akiş 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Akiş 2018 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 01.04.2019 tarihinde saat 10:30'da Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No:25, Akasya Alışveriş Merkezi 34660, Üsküdar İstanbul (Akasya Kültür Sanat Salonu) adresinde gerçekleştirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 430.091.850,00-TL (dörtyüzotuzmilyon doksanbirbin sekizyüzelli Türk Lirası) toplam itibari değerinden Şirketin sahip olduğu 1.620.687-TL toplam itibari değerli kendi paylarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 428.471.163,00-TL toplam itibari değerinden toplam itibari değeri 19.422.648,645-TL olan 19.422.648,645-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 218.255.268,94-TL olan 218.255.268,94-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 141.814.372,58-TL olan 141.814.372,58-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 379.492.290,169-TL olan 379.492.290,169-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Ekte Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi hissedarlarımızın görüşüne sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751722


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.