KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:10
KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.500 -136 30.006 10.846 66.216
Yeni Bakiye
26 25.500 -136 30.006 10.846 66.216
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -29 3.604 3.575
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
8.500 -8.500
Kar Dağıtımı
10.846
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 2.354 8.492 -10.846
Diğer
8 8
Dönem Sonu Bakiyeler
34.000 -165 32.360 3.604
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
34.000 -165 32.360 3.604 69.799
Yeni Bakiye
26 34.000 -165 32.360 3.604 69.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54 3.927 3.981
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 16.000 -16.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 3.604 0 -3.604
Diğer
12 12
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -111 19.976 3.927 73.792


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
58.197 42.493
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 58.197 42.493
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
58.073 41.579
İskontolu
51.376 30.383
Diğer
6.697 11.196
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
124 914
İskontolu
124 914
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -38.589 -27.613
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-32.740 -25.211
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.902 -1.293
Diğer Faiz Giderleri
-266 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.681 -1.109
BRÜT KAR (ZARAR)
19.608 14.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -9.367 -10.163
Personel Giderleri
-5.827 -6.052
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-137 -270
Genel İşletme Giderleri
-3.319 -3.603
Diğer
-84 -238
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.241 4.717
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 584 1.878
Bankalardan Alınan Faizler
319 1.168
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5
Temettü Gelirleri
0 128
Kambiyo İşlemleri Karı
0 26
Diğer
260 556
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -5.744 -1.598
Özel Karşılıklar
-5.744 -1.598
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 0 -514
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -514
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.081 4.483
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.081 4.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -1.154 -879
Cari Vergi Karşılığı
-1.110 -459
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-44 -420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.927 3.604
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.927 3.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.927 3.604
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.928 3.604
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 52.653 41.151
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -35.908 -26.505
Alınan Temettüler
0 128
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 124 913
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 260 582
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -9.367 -10.163
Ödenen Vergiler
-4.990 -2.084
Diğer
22,33,34 1.156 -418
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-209.732 -17.787
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -202.958 -26.190
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -11.981 750
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 2.305 2.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.048 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 202 -3.889
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 652 9.468
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-205.804 -14.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -700 -79
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 0 1
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.001 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.001 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-700 -10.078
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 8.648.216 35.128
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -8.442.949 -18.228
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
205.267 16.900
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.237 -7.361
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.238 9.599
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.001 2.238


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.927 3.604
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
54 -29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54 -29
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67 -36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.981 3.575


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 1.001 0 1.001 2.238 2.238
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
392.080 392.080 189.122 189.122
Faktoring Alacakları
372.147 372.147 167.257 167.257
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 364.325 364.325 151.007 151.007
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 7.822 7.822 16.250 16.250
Finansman Kredileri
0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 11.160 11.160 11.160 11.160
Takipteki Alacaklar
9.3 18.220 18.220 14.455 14.455
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -9.447 -9.447 -3.750 -3.750
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.078 2.078 110 110
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 1.081 1.081 677 677
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 63 63 65 65
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 143 143 133 133
DİĞER AKTİFLER
14 13.082 13.082 2.774 2.774
ARA TOPLAM
409.528 0 409.528 195.119 195.119
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
15 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
409.528 0 409.528 195.119 195.119
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 285.244 285.244 98.062 98.062
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 5.244 5.244 2.938 2.938
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.048 2.048 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 41.128 41.128 22.760 22.760
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0
KARŞILIKLAR
821 821 791 791
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 686 0
Diğer Karşılıklar
135 135 230 230
CARİ VERGİ BORCU
22 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 1.251 1.251 769 769
ARA TOPLAM

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.