KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:10
KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.500 -52 26.176 11.330 62.954
Yeni Bakiye
25.500 -52 26.176 11.330 62.954
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84 0 -10.846 10.762
Dağıtılan Temettü
-7.500 -7.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.830 7.500 -11.330 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.500 -136 30.006 10.846 66.216
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.500 -136 30.006 10.846 66.216
Yeni Bakiye
25.500 -136 30.006 10.846 66.216
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29 3.604 3.575
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
8.500 -8.500
Kar Dağıtımı
2.354 8.500 -10.846 8
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.354 8.492 -10.846
Diğer
8 8
Dönem Sonu Bakiyeler
34.000 -165 32.360 3.604 69.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.493 92.115
FAKTORİNG GELİRLERİ
42.493 92.115
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
41.579 90.398
İskontolu
30.383 62.577
Diğer
11.196 27.821
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
914 1.717
İskontolu
914 1.638
Diğer
79
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-27.613 -61.921
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-25.211 -59.060
Diğer Faiz Giderleri
-1.293
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.109 -2.861
BRÜT KAR (ZARAR)
14.880 30.194
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.163 -10.716
Personel Giderleri
-6.052 -6.410
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-270 -117
Genel İşletme Giderleri
-3.603 -4.078
Diğer
-238 -111
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.717 19.478
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.878 9.025
Bankalardan Alınan Faizler
1.168 96
Temettü Gelirleri
128 760
Kambiyo İşlemleri Karı
26 7.383
Diğer
556 786
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.598 -5.475
Özel Karşılıklar
-1.598 -5.475
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-514 -9.167
Kambiyo İşlemleri Zararı
-514 -9.167
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.483 13.861
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.483 13.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-879 -3.015
Cari Vergi Karşılığı
-459 -3.171
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-420 -112
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.604 10.846
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.604 10.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.604 10.846
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.604 12.367
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
41.151 85.019
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-26.505 -61.920
Alınan Temettüler
128 760
Alınan Ücret ve Komisyonlar
913 1.717
Elde Edilen Diğer Kazançlar
582 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 1.150
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.163 -10.716
Ödenen Vergiler
-2.084 -3.643
Diğer
-418 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-17.787 278.949
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-26.190 275.502
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
750 5.366
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.074 -111
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.889 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 -480
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.468 -1.328
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-14.183 291.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-79 -526
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1 17
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.078 -509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
35.128 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.228 -274.323
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -7.500
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
16.900 -281.823
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.361 8.984
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.599 615
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.238 9.599


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.604 10.846
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-29 -84
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36 -118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36 -118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7 34
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.575 10.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2.238 0 2.238 9.599 9.599
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
189.122 189.122 152.932 152.932
Faktoring Alacakları
167.257 167.257 144.742 144.742
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
151.007 151.007 96.255 96.255
Diğer Faktoring Alacakları
16.250 16.250 48.487 48.487
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
11.160 11.160 1.160 1.160
Takipteki Alacaklar
14.455 14.455 12.251 12.251
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-3.750 -3.750 -5.221 -5.221
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
110 110 252 252
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
677 677 808 808
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
65 65
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
133 133 546 546
DİĞER AKTİFLER
2.774 2.774 2.822 2.822
ARA TOPLAM
195.119 0 195.119 166.959 166.959
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
195.119 0 195.119 166.959 166.959
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
98.062 98.062 88.691 8.961 97.652
FAKTORİNG BORÇLARI
2.938 2.938 864 864
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
22.760 22.760
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
791 791 531 531
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
561 561 409 409
Diğer Karşılıklar
230 230 122 122
CARİ VERGİ BORCU
0 822 822
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
769 769 874 874
ARA TOPLAM
125.320 125.320 91.782 8.961 100.743
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
69.799 69.799 66.216 66.216
Ödenmiş Sermaye
34.000 34.000 25.500 25.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-165 -165 -136 -136
Kar Yedekleri
32.360 32.360 30.006 30.006
Yasal Yedekler
5.901 5.901 5.366 5.366
Olağanüstü Yedekler
26.459 26.459 24.640 24.640
Kar veya Zarar
3.604 3.604 10.846 10.846
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.604 3.604 10.846 10.846
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
195.119 195.119 157.998 8.961 166.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
328 328 479 479
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
23.102 23.102 20.460 20.460
ALINAN TEMİNATLAR
37 870.543 870.543 941.784 941.784
VERİLEN TEMİNATLAR
37 6.485 6.485 6.220 6.220
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
37 229.225 13.403 242.628 204.192 8.527 212.719
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.129.683 13.403 1.143.086 1.173.135 8.527 1.181.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822887


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.