KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2021 - 12:24
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No. 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesi'nin değiştirilmesi,
8 - Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması ve onaylanan üyenin görev süresinin belirlenmesi,
9 - Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve seçilen üyenin görev süresinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
12 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
14 - 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17 - 2020 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2020 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
19 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 tadilSPK.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 amendment.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 5 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Information Document- 2020 AGM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 Invitation Letter - 2020 AGM.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2021 Cuma Günü Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 27.05.2021 tarih ve 64223320 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan ERCUMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 29 Nisan 2021 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mayıs 2021 tarih ve 10324 sayılı baskısının 122. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 29 Nisan 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 6 Mayıs 2021 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır.
Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 4.643.203 TL sermayeye karşılık 4.643.203 adet payın asaleten, 500.715.376 TL sermayeye karşılık 500.715.376 adet payın vekaleten ve toplam 505.358.579 TL sermayesine tekabül eden 505.358.579 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi adına Ali ÇİÇEKLİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Neşecan ERCUMAN tarafından açıklandı.
Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
MADDE - 1
Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Ahmet Serdar NİŞLİ'nin seçilmesi hususu 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Nevin Hocaoğlu ve tutanak yazmanlığına Ayşem Yeliz ESMERSOY, Ahmet Serdar NİŞLİ'nin toplantı başkanlığına görevlendirilmesi sağlandı. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan CENGİZEK görevlendirildi.
Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.
MADDE -2
Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE - 3
Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması onaylandı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 505.223.560 kabul oyuna karşılık 135.019 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE - 4
Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş sayılması onaylandı. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu onaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 505.223.560 kabul oyuna karşılık 135.019 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE - 5
Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2020 yılı konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılması onaylandı. 2020 yılı konsolide mali tablolarımız onaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı konsolide mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 505.261.560 kabul oyuna karşılık 97.019 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Pay sahiplerinden Hamza İl söz aldı. Öncelikle alınan tedbirler sayesinde şirkete katkı sağlandığını belirterek teşekkürlerini sundu ve söze başladı. Şirketin cirosunun hangi faaliyetlerden kaynaklandığının bilanço dipnotlarında detaylı olarak belirtilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, vergi gideri karşılığının hangi faaliyetlerden kaynaklandığını ve vergi optimizasyonu fırsatlarını sordu. Ayrıca yeniden değerlemelerin kaç senede bir yapıldığı soruldu.
CFO Sn. Nuri Tezel, ciro dağılımının denetim raporundaki gösteriminin 2021 yılında geliştirilmesinin planlandığını aktardı. Vergi optimizasyonunun gündemde olduğunu aktardı. Şirket politikası olarak iki yılda bir yeniden değerleme yapıldığını aktardı.
MADDE - 6
Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 505.218.747 kabul oyuna karşılık 139.832 ret oyu ile, Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
MADDE- 7
Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi. Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesi'nin değiştirilmesi müzakereye ve oylamaya açıldı.
Yapılan oylama sonucunda esas sözleşmenin yeni şekli 491.700.286 kabul oyuna karşılık 13.658.293 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE - 8
Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. 13 Ocak 2021 tarihinde görevinden ayrılan Mehmet Akif Şam'ın yerine Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Korkut Öztürkmen'in 30 Temmuz 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Korkut Öztürkmen'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması 505.179.828 kabul oyuna karşılık 178.751 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE - 9
Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. 29 Aralık 2020 tarihinde Yaşar Erkin Şahinöz'ün istifa etmesiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca aday gösterme komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25 Mart 2021 tarihli raporu kapsamında Sn. Halit Haydar Yıldız'ın 30 Temmuz 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Sn. Halit Haydar Yıldız'ın yönetim kurulu üyeliğine atanması 505.179.828 kabul oyuna karşılık 178.751 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE - 10
Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 6.000 TL ücret ödenmesi diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 500 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda huzur hakkı ödemeleri 505.315.766 kabul oyuna karşılık 42.813 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE -11
Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2021 faaliyet yılına ilişkin, 01.01.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında, bir yıl süre ile , Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak, faaliyet gösteren DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak atanması 502.071.033 kabul oyuna karşılık 3.287.546 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE - 12
Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebligˆi ve bu tebligˆ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dagˆıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ka^r dagˆıtım o¨nerisi, KAP'ta 29 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebligˆ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2020 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmaması hususu yapılan oylama neticesinde 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Pay sahiplerinden Hamza İl söz aldı. Yapılan yatırımlar sebebiyle temettü dağıtılmaması kararını makul karşıladığını belirtti. Ancak bedelsiz hisse senedi uygulamasının gündeme alınmasının yatırımcıyı teşvik edeceğini ifade etti. Diğer katılımcılar da konunun değerlendirilmesini talep ettiklerini belirttiler.
Yönetim kurulu söz alarak konunun üst yönetimce değerlendirileceğini belirttiler.
MADDE -13
Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilen Ek-3'de yer alan Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Bağış ve Yardım Politikası 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 14
Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağış tutarı Bilgilendirme Dokümanı'ndan okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
MADDE – 15
Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilen ve Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan Bağış ve Yardım Politikası uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışlar için 10.000.000 TL üst sınır 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 16
Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 505.163.122 kabul oyuna karşılık 195.457 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 17
Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE – 18
Gündemin on sekizinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE – 19
Gündemin on dokuzuncu maddesi müzakereye açılarak pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçildi.
Pay sahipleri öncelikle güçlü finansal durum için şirkete teşekkürlerini sundular. Şirketin yurtdışı mevcut ve potansiyel yatırımlarına ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Yurt dışında halka arz planı olup olmadığı soruldu. Yurtiçinde güneş enerjisi santrali projelerine ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Afrika santrallerinin tahsilat performansı soruldu.
Divan üyeleri tarafından yurt dışı yatırımlar ile ilgili bilgi verildi. Afrika'da tahsilat oranlarının güçlü seviyede gerçekleştiği aktarıldı. Yurtdışı halka arzın uzun vadede gündem olabileceği aktarıldı. Güneş enerjisi santrallerinin uzun vadede katma değer yaratacağı ve karlı projeler olduğu aktarıldı.
Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Ahmet Serdar NİŞLİ tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunmuş ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Neşecan ERCUMAN ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır. 28.05.2021


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942346


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9313 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3911 Değişim: 0,07%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.460,93 Değişim: -0,35%
Düşük 2.459,67 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.