KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

31.10.2023 - 19:13
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.765.677.542 5.149.347.780
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 2.704.437.761 4.933.931.789
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.061.239.781 215.415.991
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 6.174.887.630 3.347.337.441
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.754.288.063 1.951.145.408
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 829.959.440 1.184.804.256
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 3.588.682.902 209.376.382
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.957.225 2.011.395
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 4.987.269.215 2.866.570.795
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 5.001.142.117 2.879.788.998
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -67.352.313 -45.967.323
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 552.292.245 394.716.808
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -498.843.788 -361.998.642
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
49.309.233 11.111.150
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
49.291.849 11.093.766
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
17.384 17.384
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
45.862.677 47.994.285
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.370.112 1.219.112
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 44.492.565 46.775.173
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 1.265.091.807 901.334.314
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 1.254.891.213 885.958.057
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
729.404 1.148.041
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 9.471.190 14.228.216
DİĞER CARİ VARLIKLAR
5.829.001 3.686.277
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35 4.086.787 3.664.432
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
204.227 21.823
Personele Verilen Avanslar
1.537.965 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
16.293.927.105 12.327.382.042
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
100.000.000 60.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
100.000.000 60.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 77.224.329 54.131.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 5.329 5.329
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 47.981.819 42.385.919
Motorlu Taşıtlar
6 1.878.421 1.878.421
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 25.118.576 24.233.834
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 112.057.644 68.313.445
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -109.817.460 -82.685.228
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 264.552.249 162.706.930
Haklar
8 372.325.460 303.780.421
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -219.793.119 -179.726.504
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 112.019.908 38.653.013
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
732.079 110.304
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 732.079 110.304
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
268.766.828 227.091.664
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 268.766.828 227.091.664
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
711.275.485 504.040.618
TOPLAM VARLIKLAR
17.005.202.590 12.831.422.660
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
30.892.627 639.980.776
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 544.473.125
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 43.148.886 24.535.309
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -12.256.259 -7.309.740
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 78.282.082
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
3.482.236.825 2.052.543.633
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 3.482.236.825 2.052.543.633
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
626.347 190.785
Ortaklara Borçlar
12.2 1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
625.204 189.642
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
357.466.796 358.643.584
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 43.891.131 28.257.559
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 138.152.850 69.641.878
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 175.422.815 260.744.147
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
8.796.347.266 6.839.644.319
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 4.688.728.024 3.897.966.852
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 400.862.978 153.218.079
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 3.706.743.639 2.788.449.164
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 12.625 10.224
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
221.633.041 151.567.560
Ödenecek Vergi ve Fonlar
192.477.673 151.036.770
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 826.836 525.318
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.514 5.472
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 34.542.273 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -6.219.255 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
348.223.245 96.230.891
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 348.223.245 96.230.891
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 981.183.538 531.238.119
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
17.16 981.183.538 531.238.119
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.218.609.920 10.670.039.902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
32.368.763 22.338.737
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 42.870.364 24.596.866
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.501.601 -2.258.129
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
48.091.968 156.226.080
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.849.438 1.325.877
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 46.242.530 154.900.203
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
16.751.972 33.744.176
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 16.751.972 33.744.176
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
97.212.703 212.308.993
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
1.612.000.000 1.612.000.000
(Nominal) Sermaye
2.14 1.612.000.000 1.612.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
3.463.617 3.463.617
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 3.463.617 3.463.617
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
313.830.814 290.838.423
Yasal Yedekler
15 111.936.210 111.936.210
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
15 200.091.508 200.091.508
Özel Fonlar, Yedekler
15 -10.313.818 -23.070.953
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 12.116.852 1.881.596
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
163.920.341 163.920.341
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-121.148.616 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 717.313.811 -121.148.616
Dönem Net Karı
717.313.811 0
Dönem Net Zararı ( -)
0 -121.148.616
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.689.379.967 1.949.073.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
17.005.202.590 12.831.422.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
7.821.818.282 4.133.131.816 2.688.678.719 1.915.975.475
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5.591.752.505 2.942.025.890 2.067.333.472 1.365.034.112
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 6.630.158.576 4.671.670.343 2.353.406.296 1.879.059.129
Brüt Yazılan Primler (+)
24 17.843.118.565 8.567.640.071 6.726.531.739 3.058.992.397
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -10.919.257.017 -3.709.974.193 -4.272.030.168 -1.121.616.113
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -293.702.972 -185.995.535 -101.095.275 -58.317.155
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -790.761.172 -1.267.593.825 -231.013.590 -520.106.460
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -4.225.790.071 -1.911.960.181 -1.402.577.628 -469.975.585
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 3.367.677.973 617.326.423 1.160.853.362 -49.000.457
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 67.350.926 27.039.933 10.710.676 -1.130.418
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -247.644.899 -462.050.628 -55.059.234 6.081.443
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -581.215.156 -442.503.468 -265.192.217 49.239.220
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 333.570.257 -19.547.160 210.132.983 -43.157.777
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
2.174.148.081 1.154.226.628 564.972.067 529.484.234
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
48.882.846 20.559.725 20.029.458 6.461.341
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
48.882.846 20.559.725 20.029.458 6.461.341
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
7.034.850 16.319.573 36.343.722 14.995.788
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-6.708.406.402 -4.552.472.171 -2.525.951.835 -1.794.214.383
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-5.009.625.534 -3.629.310.821 -1.818.805.599 -1.425.946.705
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-4.091.331.059 -2.993.964.108 -1.478.708.776 -1.051.566.177
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-11.449.179.291 -4.517.974.810 -4.403.250.918 -1.714.727.295
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 7.357.848.232 1.524.010.702 2.924.542.142 663.161.118
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -918.294.475 -635.346.713 -340.096.823 -374.380.528
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-4.814.737.758 -1.500.346.810 1.174.281.698 -725.476.320
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 3.896.443.283 865.000.097 -1.514.378.521 351.095.792
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -2.401 2.020 -637 -614
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 -5.981 570.741 -8.834 151.237
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 3.580 -568.721 8.197 -151.851
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 108.657.674 -24.915.113 -19.515.136 -10.026.360
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.438.482.293 -720.867.350 -555.193.884 -274.769.533
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -368.953.848 -177.380.907 -132.436.579 -83.471.171
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -368.953.848 -177.380.907 -132.436.579 -83.471.171
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.113.411.880 -419.340.355 162.726.884 121.761.092
HAYAT TEKNİK GELİR
109.130 89.917 40.303 29.880
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
109.130 89.917 40.303 29.880
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-672.282 -88.377 -223.768 -30.231
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-148.721 -104.409 -49.248 -31.831
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-148.721 -107.013 -49.248 -31.831
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-148.721 -107.013 -49.248 -31.831
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 0 2.604 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 2.604 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-523.561 16.032 -174.520 1.600
Matematik Karşılıklar (-)
-523.561 16.032 -174.520 1.600
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-471.205 14.429 -157.068 1.440
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-52.356 1.603 -17.452 160
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-563.152 1.540 -183.465 -351
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.113.411.880 -419.340.355 162.726.884 121.761.092
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-563.152 1.540 -183.465 -351
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
1.112.848.728 -419.338.815 162.543.419 121.760.741
YATIRIM GELİRLERİ
3.954.308.220 1.846.917.013 1.180.864.860 749.853.758
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 563.672.931 350.758.556 155.516.383 120.379.817
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 217.294.079 250.726.323 54.145.390 193.453.709
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 782.134.448 116.728.344 324.838.869 1.089.133
Kambiyo Karları
36 2.391.180.233 1.061.762.945 646.364.218 416.429.809
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 ve 26 26.529 66.940.845 0 18.501.290
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-4.062.919.281 -1.920.080.599 -1.209.565.120 -780.312.641
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 -39.485.200 -29.704.150 -3.392.365 -14.463.159
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -43.155.581 -8.636.151 -23.297.836 -3.211.152
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -10.412.524 -24.303.510 -3.146.606 -12.537.682
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-2.174.148.081 -1.154.226.628 -564.972.067 -529.484.235
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-8.891.020 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -1.717.701.014 -659.750.724 -589.448.350 -204.620.689
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -69.125.861 -43.459.436 -25.307.896 -15.995.724
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -252.381.583 97.603.368 24.916.567 -40.301.490
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -64.784.987 -15.550.540 -22.175.619 -3.713.938
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 13.449.619 5.874.268 -2.060.530 -239.361
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 49.511.012 159.787.645 119.644.750 13.661.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 4.025.342 9.172.811 1.544.981 147.982
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -254.582.569 -61.680.816 -72.037.015 -50.158.154
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 717.313.811 -394.899.033 132.203.305 51.000.368
Dönem Karı veya Zararı
751.856.084 -394.899.033 158.759.726 51.000.368
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -34.542.273 0 -26.556.421 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
37 717.313.811 -394.899.033 132.203.305 51.000.368
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
30.488.582.112 11.221.451.582
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-28.407.200.587 -9.911.666.058
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
2.081.381.525 1.309.785.524
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
35 -4.086.787 -25.033.584
Diğer Nakit Girişleri
27.362.354 23.886.641
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-169.565.077 -493.668.881
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.935.092.015 814.969.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
6 1.361.510 2.293.073
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7 ve 8 -193.498.285 -69.507.770
Mali Varlık İktisabı (-)
-5.450.111.191 -6.939.891.843
Mali Varlıkların Satışı
1.354.273.343 4.527.662.029
Alınan Faiz
563.672.931 636.298.586
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 -96.833.595
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-3.724.301.692 -1.939.979.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
20 0 359.201.153
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -28.765.635 -13.546.888
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
20 0 720.000.000
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-544.473.125 -23.529.433
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-573.238.760 1.042.124.832
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
673.479.219 1.885.375
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-1.688.969.218 -80.999.613
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.120.125.887 1.777.272.887
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 3.431.156.669 1.696.273.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -30.139.525 0 0 111.936.210 62 308.176.188 189.396.766 163.920.341 0 0 1.049.290.042
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -30.139.525 0 0 111.936.210 62 308.176.188 189.396.766 163.920.341 0 0 1.049.290.042
Sermaye Arttırımı
1.026.000.000 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 0 0 0 720.000.000
Nakit
720.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000.000
İç Kaynaklardan
306.000.000 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.5 0 0 -64.685.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.685.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -5.613.973 0 0 0 0 -5.613.973
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 -394.899.033 0 0 0 -394.899.033
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 189.396.766 -189.396.766 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.332.000.000 0 -94.825.288 0 0 111.936.210 62 185.958.981 -394.899.033 163.920.341 0 0 1.304.091.273
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.612.000.000 0 1.881.596 0 0 111.936.210 62 180.484.172 -121.148.616 163.920.341 0 0 1.949.073.765
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.612.000.000 0 1.881.596 0 0 111.936.210 62 180.484.172 -121.148.616 163.920.341 0 0 1.949.073.765
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.5 0 0 10.235.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.235.256
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 12.757.135 0 0 0 0 12.757.135
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 717.313.811 0 0 0 717.313.811
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 0 121.148.616 -121.148.616 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.612.000.000 0 12.116.852 0 0 111.936.210 62 193.241.307 717.313.811 42.771.725 0 0 2.689.379.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212680


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.656 Değişim: -1,04% Hacim : 31.400 Mio.TL Son veri saati : 11:37
Düşük 10.656 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9744 Değişim: 0,24%
Düşük 32,8613 25.06.2024 Yüksek 32,9787
Açılış: 32,896
35,4402 Değişim: 0,21%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4529
Açılış: 35,365
2.465,84 Değişim: -0,15%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.