KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

26.10.2020 - 18:14
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.620.256.608 2.063.042.512
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 866.489.221 1.356.583.321
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 753.767.387 706.459.191
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 2.194.055.338 1.330.189.267
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.928.737.779 702.749.632
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 167.235.877 34.881.722
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 96.844.871 590.751.326
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.862.598 1.806.587
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-625.787 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 785.308.915 760.619.614
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 794.976.051 770.022.957
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -31.318.013 -18.093.784
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 169.528.020 142.028.430
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -147.908.097 -133.368.943
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
180.126 160.165
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
180.126 160.165
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
19.656.939 17.597.262
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
972.324 802.322
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 18.684.615 16.794.940
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 289.135.471 294.531.083
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 281.371.008 291.440.909
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 9.950
Gelir Tahakkukları
4.189.974 510.490
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 3.574.489 2.569.734
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2.2 2.671.836 7.623.377
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.629.293 7.610.410
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
42.521 12.945
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
4.911.265.233 4.473.763.280
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 46.051.218 49.455.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 170.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 29.624.843 27.612.750
Motorlu Taşıtlar
6 2.720.001 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.682.557 21.347.617
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 40.645.080 34.372.885
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -50.219.832 -38.367.727
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 53.578.413 60.569.259
Haklar
8 150.871.684 134.184.258
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -103.218.931 -77.104.087
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 5.925.660 3.489.088
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
61.469 149.980
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 61.469 149.980
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
33.377.323 23.935.685
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 33.377.323 23.935.685
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
133.068.423 134.109.977
TOPLAM VARLIKLAR
5.044.333.656 4.607.873.257
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
13.375.409 64.584.250
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.721.617 12.599.956
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -4.028.955 -8.793.389
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 12.682.747 60.777.683
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
657.280.968 554.050.816
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 657.280.968 554.050.816
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
523.833 287.654
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
522.690 286.511
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
114.803.448 147.073.119
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 7.400.614 3.002.608
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 37.200.485 42.392.477
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 70.202.349 101.678.034
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.840.739.679 2.515.041.331
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.398.945.931 1.405.431.056
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 24.541.121 14.410.790
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.417.246.937 1.095.191.072
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 5.690 8.413
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
68.100.445 93.440.050
Ödenecek Vergi ve Fonlar
34.483.763 40.384.078
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 174.030 219.016
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.472 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 101.165.392 125.897.142
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -67.728.212 -73.065.163
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
89.066.397 59.947.386
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 89.066.397 59.947.386
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 127.021.258 144.643.673
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 127.021.258 115.046.314
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 0 29.597.359
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.910.911.672 3.579.068.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
29.533.648 25.943.674
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 39.863.638 36.383.769
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.329.990 -10.440.095
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
100.781.509 97.139.342
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.419.633 1.446.871
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 99.361.876 95.692.471
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
8.406.885 7.052.711
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 8.406.885 7.052.711
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
138.722.042 130.135.727
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 90.989.327
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 90.989.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
166.861.398 48.970.786
Yasal Yedekler
15 82.866.210 45.882.288
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
128.432.530 1.018.015
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -5.144.160 -4.518.213
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 -39.293.244 6.588.634
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 344.498.750 366.358.436
Dönem Net Karı
344.498.750 366.358.436
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
994.699.942 898.669.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
5.044.333.656 4.607.873.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
2.357.886.756 1.992.027.141 831.477.059 701.884.198
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.015.708.520 1.615.997.556 691.070.112 578.079.185
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 2.019.353.725 1.790.352.941 760.701.553 643.143.477
Brüt Yazılan Primler (+)
24 3.535.653.598 3.117.582.477 1.269.714.653 974.817.365
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -1.417.244.152 -1.234.477.956 -471.790.702 -297.299.075
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -99.055.721 -92.751.580 -37.222.398 -34.374.813
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 6.485.125 -178.132.882 -62.892.641 -66.627.952
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -97.919.310 -302.064.711 -84.182.430 29.460.383
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 108.906.312 110.917.730 19.200.100 -101.326.154
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 -4.501.877 13.014.099 2.089.689 5.237.819
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -10.130.330 3.777.497 -6.738.800 1.563.660
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -113.023.687 -13.032.245 -15.134.539 49.663.874
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 102.893.357 16.809.742 8.395.739 -48.100.214
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
309.043.692 356.368.586 121.210.443 115.050.502
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.522.185 3.587.017 966.367 1.195.497
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
3.522.185 3.587.017 966.367 1.195.497
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
29.612.359 16.073.982 18.230.137 7.559.014
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.804.204.401 -1.566.555.951 -689.422.995 -557.538.724
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.278.036.016 -1.121.450.346 -499.121.114 -401.358.321
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-955.988.484 -909.082.917 -364.008.888 -318.183.329
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.405.765.699 -1.274.154.719 -543.933.257 -423.443.320
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 449.777.215 365.071.802 179.924.369 105.259.991
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -322.047.532 -212.367.429 -135.112.226 -83.174.992
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-763.408.890 -858.484.028 -382.239.404 -522.782.566
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 441.361.358 646.116.599 247.127.178 439.607.574
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 2.723 75.983 230 -2.846
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 352.410 59.232.783 397.318 -1.218.365
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -349.687 -59.156.800 -397.088 1.215.519
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -3.669.404 -8.934.790 -7.217.642 -1.793.045
Faaliyet Giderleri (-)
32 -442.009.588 -372.829.360 -151.992.637 -129.970.806
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -80.492.116 -63.417.438 -31.091.832 -24.413.706
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -80.492.116 -63.417.438 -31.091.832 -24.413.706
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.670 Değişim: -0,06% Hacim : 12.256 Mio.TL Son veri saati : 10:18
Düşük 10.669 27.05.2024 Yüksek 10.720
Açılış: 10.701
32,1893 Değişim: -0,11%
Düşük 32,1053 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9474 Değişim: 0,03%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.422,14 Değişim: 0,15%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.