KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

31.07.2018 - 18:43
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.621.033.499 1.352.046.487
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.229.314.332 966.463.093
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 391.719.167 385.583.394
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 491.951.824 519.507.242
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 489.329.784 516.992.828
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 2.622.040 2.514.414
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 567.328.517 526.616.819
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 568.115.698 527.911.415
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -7.649.798 -7.785.096
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 107.815.987 101.471.349
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -100.984.324 -95.011.803
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
463.288 124.226
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
463.288 124.226
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
23.405.831 16.815.829
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
510.501 506.405
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 22.895.330 16.309.424
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 260.065.111 208.011.485
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 218.261.749 197.757.608
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
22.223.316 14.447
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 19.580.046 10.239.430
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2.2 3.612.293 4.157.514
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
3.488.213 4.056.588
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
60.808 9.548
Personele Verilen Avanslar
63.250 91.356
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.967.860.363 2.627.279.602
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9,11.4 30.116.653 30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11.4 -30.116.653 -30.116.653
MADDİ VARLIKLAR
6,7 24.157.760 26.277.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 80.126
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 23.888.570 23.605.872
Motorlu Taşıtlar
0 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.412.758 21.412.252
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 351.395 351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)
6,7 -23.093.532 -20.770.737
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 46.522.845 46.544.719
Haklar
8 93.863.799 87.041.349
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -50.550.060 -43.097.276
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 3.209.106 2.600.646
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
149.980 2.963.592
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 149.980 2.963.592
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
9.768.944 9.702.374
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 9.768.944 9.702.374
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
80.599.529 85.488.162
TOPLAM VARLIKLAR
3.048.459.892 2.712.767.764
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
468.371.194 308.244.281
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 468.371.194 308.244.281
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
212.600 184.121
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
211.457 182.978
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19.1 68.070.847 76.722.322
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 20.568.254 24.110.925
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 47.502.593 52.611.397
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
1.629.364.707 1.464.403.244
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 945.913.955 883.931.028
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 210.166 476.121
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,20 683.137.066 579.989.028
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 103.520 7.067
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
33.421.178 40.735.458
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19.105.178 30.129.723
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 166.226 1.879.776
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
4.977 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 28.795.739 40.115.659
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -14.650.942 -31.394.677
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
46.446.367 36.798.073
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1,23.4 46.446.367 36.798.073
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 102.931.037 78.231.263
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 102.687.232 78.231.263
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19.1 243.805 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.348.818.165 2.005.318.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
77.564.804 72.173.503
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2,20 1.481.442 1.609.127
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 76.083.362 70.564.376
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
6.094.940 6.172.934
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 6.094.940 6.172.934
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
83.659.744 78.346.437
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
95.377.201 95.377.201
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 95.377.201 95.377.201
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
32.205.193 14.388.214
Yasal Yedekler
15 15.835.334 0
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
1.018.015 26.666
Özel Fonlar, Yedekler
15,22,34.5 21.703.776 14.375.956
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 -6.351.994 -14.470
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 91.064.579
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -4.714.112
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 96.049.122 126.986.683
Dönem Net Karı
96.049.122 126.986.683
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
615.981.983 629.102.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
3.048.459.892 2.712.767.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
988.563.251 680.140.175 523.941.938 341.804.793
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
859.666.601 597.885.322 453.310.190 301.137.411
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 921.383.573 588.973.408 437.096.132 295.694.618
Brüt Yazılan Primler (+)
24 1.676.081.903 1.117.881.675 743.939.228 502.503.822
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16, 24 -708.445.085 -520.466.997 -286.266.660 -202.263.753
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16, 24 -46.253.245 -8.441.270 -20.576.436 -4.545.451
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-61.982.927 9.302.193 14.926.231 5.753.240
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -226.633.499 -104.703.923 27.564.040 18.862.946
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16, 20 153.321.169 114.345.486 -13.640.431 -12.305.867
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16, 20 11.329.403 -339.370 1.002.622 -803.839
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
265.955 -390.279 1.287.827 -310.447
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -9.729.138 -1.015.954 -16.351.671 -771.295
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16, 20 9.995.093 625.675 17.639.498 460.848
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
117.243.356 76.778.425 61.720.290 39.705.955
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.959.553 1.660.489 977.059 728.635
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
1.959.553 1.660.489 977.059 728.635
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
9.693.741 3.815.939 7.934.399 232.792
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-831.543.709 -573.942.194 -448.973.569 -282.366.898
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-583.240.444 -375.956.371 -323.691.168 -183.055.944
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-480.022.673 -319.496.116 -249.111.953 -151.242.742
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-667.172.820 -432.439.681 -335.561.454 -209.037.407
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 187.150.147 112.943.565 86.449.501 57.794.665
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -103.217.771 -56.460.255 -74.579.215 -31.813.202
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-293.521.967 -251.408.969 -204.650.564 -174.366.607
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 190.304.196 194.948.714 130.071.349 142.553.405
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -96.453 -8.801 -100.251 -1.502
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 -53.155.570 1.308.920 -53.278.025 1.314.359
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16, 20 53.059.117 -1.317.721 53.177.774 -1.315.861
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -5.518.986 -6.320.733 -2.686.519 -2.877.445
Faaliyet Giderleri (-)
32 -216.281.062 -170.164.084 -108.774.213 -86.817.122
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -26.406.764 -21.492.205 -13.721.418 -9.614.885
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -26.406.764 -21.492.205 -13.721.418 -9.614.885
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
157.019.542 106.197.981 74.968.369 59.437.895
HAYAT TEKNİK GELİR
68.636 71.758 33.390 35.826
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
500 2.500 0 1.000
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 500 2.500 0 1.000
Brüt Yazılan Primler (+)
500 2.500 0 1.000
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
68.136 69.258 33.390 34.826
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-75.898 -150.622 -47.070 -86.591
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-203.583 -119.707 -77.290 -62.056
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-273.316 -340.682 -148.025 -286.994
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-273.316 -340.682 -148.025 -286.994
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 69.733 220.975 70.735 224.938
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
69.733 220.975 70.735 224.938
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
127.685 -30.915 30.220 -24.535
Matematik Karşılıklar (-)
127.685 -30.915 30.220 -24.535
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
114.916 -27.824 27.198 -22.082
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
12.769 -3.091 3.022 -2.453
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
32 0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-7.262 -78.864 -13.680 -50.765
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
157.019.542 106.197.981 74.968.369 59.437.895
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-7.262 -78.864 -13.680 -50.765
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
157.012.280 106.119.117 74.954.689 59.387.130
YATIRIM GELİRLERİ
202.649.311 125.165.118 126.024.260 52.719.778
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 69.241.773 31.502.353 30.788.250 16.652.101
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 32.416.835 10.570.951 20.624.573 6.899.802
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 -16.613.735 9.630.527 -16.497.220 4.658.139
Kambiyo Karları
36 76.968.662 51.365.995 51.344.806 11.961.258
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 40.635.776 22.095.292 39.763.851 12.548.478
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-212.831.476 -133.487.678 -131.233.698 -57.042.944
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
0 0 0 0
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -29.330 -2.229.947 -10.705 -2.229.947
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-117.243.356 -76.778.425 -61.720.290 -39.705.955
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -85.406.982 -46.156.745 -64.323.622 -10.783.876
Amortisman Giderleri (-)
5, 6, 8 -10.151.808 -8.322.561 -5.179.081 -4.323.166
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -21.985.254 -31.807.474 -12.128.295 -16.477.490
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -19.839.649 -13.054.478 -10.169.868 -6.343.532
Reeskont Hesabı (+/-)
47 0 0 0 -500.504
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 1.039.827 629.785 164.555 629.785
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35, 47 314.144 -15.834.183 -61.925 -8.538.233
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 635.323 266.340 68.282 107.007
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -4.134.899 -3.814.938 -2.129.339 -1.832.013
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47 0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 96.049.122 64.640.698 44.792.159 37.238.089
Dönem Karı veya Zararı
124.844.861 65.989.083 57.616.956 38.586.474
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -28.795.739 -1.348.385 -12.824.797 -1.348.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
96.049.122 64.640.698 44.792.159 37.238.089
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.149.078.539 1.439.782.648
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.802.115.361 -1.180.399.414
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
346.963.178 259.383.234
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-26.860.137 -3.583.729
Diğer Nakit Girişleri
30.575.431
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-81.368.134 -115.540.684
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
238.734.907 170.834.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
465.643
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 -8.243.868 -365.099
Mali Varlık İktisabı (-)
-86.787.523 -65.675.490
Mali Varlıkların Satışı
130.744.068 445.391.804
Alınan Faiz
69.241.773 48.797.867
Diğer Nakit Girişleri
18.426.907 22.095.292
Diğer Nakit Çıkışları (-)
8 0 -412.704
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
123.847.000 449.831.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -110.160.000
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-110.160.000
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-14.963.567 -13.225.181
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
237.458.340 607.440.741
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.200.503.027 332.076.914
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.437.961.367 939.517.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -7.203.045 0 0 83.064.172 62 108.747.535 48.167.276 -135.932.409 402.843.591
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 8.987.286 82.064.142 91.051.428
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -7.203.045 0 0 83.064.172 62 108.747.535 57.154.562 -53.868.267 493.895.019
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 6.779.000 0 0 0 0 0 0 0 6.779.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.192.328 0 0 -1.192.328
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 64.640.698 0 64.640.698
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 -83.064.172 0 0 -57.154.562 140.218.734 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -424.045 0 0 0 62 107.555.207 64.640.698 86.350.467 564.122.389
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -6.337.524 0 0 0 0 0 0 0 -6.337.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 7.327.820 0 0 7.327.820
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 96.049.122 0 96.049.122
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -110.160.000 0 -110.160.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.835.334 0 991.349 -16.826.683 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -6.351.994 0 0 15.835.334 62 118.098.992 96.049.122 86.350.467 615.981.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.562 Değişim: 0,14% Hacim : 90.355 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5102 Değişim: 0,18%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6206 Değişim: 0,22%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.501,18 Değişim: 0,59%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.