KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

04.03.2019 - 19:58
KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.406 -781.164
Dönem Karı (Zararı)
622.324 3.863.970
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.809 -3.854.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 2.338 2.222
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
883 3.598
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26, 27 ve 29 883 3.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.071 204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.071 204
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -25.347 -12.783
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
27 -27.719 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 ve 29 73.708 44.726
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
414.661 234.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-365.408 -210.881
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -420.287 -210.881
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 54.879 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -52.196 -133.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 143.747 134.503
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -111.359 -3.925.030
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.430 8.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-343.928 -782.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.507 10.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.724 -880.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -146.957 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.298 2.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.851 85.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.635 -990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
337.205 -772.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-217 -339
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-205.582 -8.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-810.679 3.767.630
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 3.806.751
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -170.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 40 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 ve 14 -734 -2.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.596 -10.057
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.153 -99.000
Alınan Temettüler
33.930 32.915
Alınan Faiz
16.121 39.246
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-683.287 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.149 -814.727
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 170.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.267
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.404.251 646.062
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -217.504 -1.339.618
Ödenen Temettüler
-948.083 0
Ödenen Faiz
8 -159.735 -168.857
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.780 49.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-433.124 2.171.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-433.124 2.171.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.226.350 54.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.793.226 2.226.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
622.324 3.863.970
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
186.876 -4.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.574 -4.550
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2 188.450 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
250.447 111.111
Yabancı Para Çevrim Farkları
250.447 105.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 5.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
437.323 106.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.059.647 3.970.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.414 21.177
Ana Ortaklık Payları
1.010.233 3.949.354


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.793.201 2.226.350 54.611
Finansal Yatırımlar
7 239.882 2.718 60.938
Ticari Alacaklar
24.903 15.768 26.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 ve 32 7.780 2.239 7.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 17.123 13.529 19.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.557 200.395 5.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 ve 32 995 200.212 5.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 562 183 289
Stoklar
15 141.893 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 25.654 100.533 2.275
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 21.102 129 538
Diğer Dönen Varlıklar
21 13.226 13.549 6.076
ARA TOPLAM
2.261.418 2.559.442 157.015
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.261.418 2.559.442 157.015
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.863.061 882.606 55.648
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
513.649 1.366.711 670.631
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 ve 32 478.213 1.342.058 651.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 35.436 24.653 18.897
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.963.186 1.347.126 2.278.191
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.096.928 1.598.791 1.337.994
Maddi Duran Varlıklar
13 64.764 64.781 71.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.179 3.806 3.115
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.179 3.806 3.115
Peşin Ödenmiş Giderler
20 9.188 8.489 8.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 8.266 5.020 4.598
Diğer Duran Varlıklar
21 26.838 31.963 37.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.548.059 5.309.293 4.468.231
TOPLAM VARLIKLAR
8.809.477 7.868.735 4.625.246
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 48.836 9.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 270.593 268.718 964.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
49.662 8.124 5.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 ve 32 45.214 756 1.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.448 7.368 4.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
531 477 235
Diğer Borçlar
24.987 122.530 12.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 ve 32 3.327 115.718 230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 21.660 6.812 12.509
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
20 46.167 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 263 95.312 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.194 5.955 3.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 ve 19 4.194 3.206 3.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 2.749 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 6.798 1.702 1.608
ARA TOPLAM
403.195 551.654 997.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
403.195 551.654 997.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.855.271 1.171.283 955.885
Ticari Borçlar
0 240 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 240 0
Diğer Borçlar
124.188 47.032 131.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 ve 32 74.363 16.733 102.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 49.825 30.299 29.772
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
20 0 347 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.482 18.060 1.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 ve 19 2.482 1.792 1.547
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 16.268 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 136.273 68.181 52.970
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 4.289 30.155 28.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.122.503 1.335.298 1.170.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.525.698 1.886.952 2.167.913
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.945.557 5.698.190 2.203.017
Ödenmiş Sermaye
22 667.181 667.181 667.181
Sermaye Düzeltme Farkları
-7.257 -7.257 -7.257
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
22 20.764 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -1.289 -1.289 -1.899
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-72.955 44.649 -131.785
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-590.887 139.988 158.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
183.730 -3.146 187.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.730 -3.146 187.732
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.586 0 192.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.134 -3.146 -4.699
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.450 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
270.202 25.238 373.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 266.247 21.283 388.923
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 3.955 3.955 -15.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.349.677 21.771 22.378
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.547.998 963.554 935.017
Net Dönem Karı veya Zararı
578.393 3.847.501 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 338.222 283.593 254.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.283.779 5.981.783 2.457.333
TOPLAM KAYNAKLAR
8.809.477 7.868.735 4.625.246


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 105.095 71.117
TOPLAM HASILAT
105.095 71.117
Satışların Maliyeti
23 -13.837 -12.819
TOPLAM MALİYETLER
-13.837 -12.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.258 58.298
BRÜT KAR (ZARAR)
91.258 58.298
Genel Yönetim Giderleri
24 -66.901 -70.125
Pazarlama Giderleri
24 -5.829 -2.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 422.127 213.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -7.631 -3.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 52.196 133.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
485.220 329.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 164.425 3.939.348
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -54.879 -3.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
594.766 4.265.607
Finansman Gelirleri
28 756.441 141.890
Finansman Giderleri
29 -585.136 -409.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
766.071 3.998.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.747 -134.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -90.395 -120.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -53.352 -14.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
622.324 3.863.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
622.324 3.863.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.931 16.469
Ana Ortaklık Payları
578.393 3.847.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,87000000 5,77000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.081 -7.257 -1.899 -131.785 6.236 192.431 -4.699 388.923 -15.431 20.479 595.110 0 1.709.189 254.316 1.963.505
Diğer Düzeltmeler
100 0 0 0 151.922 0 0 0 0 1.899 339.907 493.828 0 493.828
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
667.181 -7.257 -1.899 -131.785 158.158 192.431 -4.699 388.923 -15.431 22.378 935.017 2.203.017 254.316 2.457.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358 -4.216 100.465 5.962 3.847.501 3.949.354 21.177 3.970.531
Dönem Karı (Zararı)
3.847.501 3.847.501 16.469 3.863.970
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-358 -4.216 100.465 5.962 101.853 4.708 106.561
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.899 176.434 -17.113 -119.499 1.314 -24.191 7.332 -607 -40.638 -15.069 8.100 -6.969
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.289 -1.289 0 -1.289
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.057 -72.574 4.455 -443.914 6.092 69.175 -437.823 -437.823
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 -1.289 44.649 139.838 0 -3.146 21.283 3.955 21.771 963.554 3.847.501 5.698.190 283.593 5.981.783
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.493 -7.257 0 44.649 0 0 143 0 0 20.479 1.000.567 3.778.303 4.909.377 0 4.909.377
Diğer Düzeltmeler
594.688 0 -1.289 0 139.988 0 -3.289 1.292 -37.013 69.198 788.813 283.593 1.072.406
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
667.181 -7.257 -1.289 44.649 139.988 0 -3.146 21.771 963.554 3.847.501 5.698.190 283.593 5.981.783
Transferler
2.771.164 1.076.337 -3.847.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.586 12 188.450 244.964 0 578.393 1.010.233 49.414 1.059.647
Dönem Karı (Zararı)
578.393 578.393 43.931 622.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.586 12 188.450 244.964 0 431.840 5.483 437.323
Sermaye Azaltımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-730.875 -99.457 -830.332 -830.332
Kar Payları
-117.604 -443.258 -387.221 -948.083 -948.083
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.215 -5.215 5.215 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.764 20.764 20.764
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744887


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5033 Değişim: 0,01%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6240 Değişim: -0,19%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.432,53 Değişim: -2,68%
Düşük 2.429,05 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.