KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

15.06.2023 - 09:55
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Risk Yönetimi ve İç Kontrol (Sayfa 128)
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Taahhütlerimiz https://www.akenerji.com.tr/taahhutlerimiz Akenerji Sürdürülebilirlik Politikası https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20politikas%C4%B1.pdf
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Rapor boyunca tüm öncelikli konular 2025/2030 Hedeflerimiz ve Aksiyonlarımız (Sayfa 62)
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sayfa 54)
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sayfa 54)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Rapor boyunca tüm öncelikli konular Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sayfa 54)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Performans Göstergeleri Tabloları (Sayfa 156-167)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Arz Güvenliği (Sayfa 68-69) Sistem Verimliliği (Sayfa 67) Enerji Yönetimi (Sayfa 97-98)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik Yönetimi (Sayfa 54)
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Hedeflerimiz ile BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Katkımız (Sayfa 63)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Akenerji’de Yasal Uyum (Sayfa 123)
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 162)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çevre Yönetimi Yaklaşımımız (Sayfa 94) Entegre Yönetim Sistemlerimiz (Sayfa 55)
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Raporumuz Hakkında (Sayfa 8-9)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Çevre (Sayfa 92) Çevre Yönetimi Yaklaşımımız (Sayfa 94) CDP İklim Değişikliği Raporu https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/cdp_climate_change_questionnaire_20210.pdf
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevre (Sayfa 92) Çevre Yönetimi Yaklaşımımız (Sayfa 94)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevre (Sayfa 92) Çevre Yönetimi Yaklaşımımız (Sayfa 94)
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin kurumsal sosyal hesaplarında ve basın bültenlerinde yer verilmiştir.
B9. Çevresel göstergeler ((Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Emisyon Yönetimi (Sayfa 95) Su Yönetimi (Sayfa 96) Enerji Yönetimi (Sayfa 97) Atık Yönetimi (Sayfa 98-99)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Çevre Yönetimi Yaklaşımımız (Sayfa 94)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 162-166)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X 2025/2030 Hedeflerimiz ve Aksiyonlarımız (Sayfa 62)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Akenerji Sürdürülebilirlik Politikası https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20politikas%C4%B1.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Akenerji Sürdürülebilirlik Politikası https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20politikas%C4%B1.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 162-165)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 166)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarımıza Mesajlarımız (Sayfa 12-15) Kısaca Akenerji (Sayfa 30)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Kısaca Akenerji (Sayfa 30) Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 165-166)
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji Yönetimi (Sayfa 97) Emisyon Yönetimi (Sayfa 95)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Su Yönetimi (Sayfa 96) Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 164-165)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Akenerji herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi mevcut değildir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmıyor.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik İletişimi (Sayfa 59)
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İstihdam ve Çalışma Koşulları (Sayfa 74) İnsan Kaynakları Politikamız https://www.akenerji.com.tr/insan-kaynaklari-politikamiz
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İstihdam ve Çalışma Koşulları (Sayfa 74) İnsan Hakları Denetimleri (Sayfa 80)
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Toplumsal Sorumluluk (Sayfa 88)
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X İstihdam ve Çalışma Koşulları (Sayfa 74) İnsan Hakları Denetimleri (Sayfa 80)
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İstihdam ve Çalışma Koşulları (Sayfa 74) Eğitim ve Gelişim (Sayfa 76)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X İstihdam ve Çalışma Koşulları (Sayfa 78) Akenerji Etik İlkeleri (Sayfa 121-123)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İstihdam ve Çalışma Koşulları (Sayfa 74-77)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği (Sayfa 72)
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği (Sayfa 72-73)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bilgi Güvenliği ve Gizlilik (Sayfa 84-85) Bilgi Güvenliği Politikası https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/BILGI%20GUVENLIGI.PDF Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/Ki%c5%9fisel%20Verilerin%20%c4%b0%c5%9flenmesi%20Politikas%c4%b1.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Akenerji Etik İlkeleri https://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/Akenerji%20Etik%20%c4%b0lkeleri.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X 2025/2030 Hedeflerimiz ve Aksiyonlarımız (Sayfa 62) Hedeflerimiz ile BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Katkımız (Sayfa 63)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X İş Sağlığı ve Güvenliği (Sayfa 73) Çevre Yönetimi Yaklaşımımız (Sayfa 94)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğrudan müşterimiz kamudur.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik İletişimi (Sayfa 58)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Raporumuz Hakkında (Sayfa 9)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2025/2030 Hedeflerimiz ve Aksiyonlarımız (Sayfa 62)
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Sürdürülebilirlik İletişimi (Sayfa 59)
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (Sayfa 132)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Eğitim ve Gelişim (Sayfa 76) Toplumsal Sorumluluk (Sayfa 88-90)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158836


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.