KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.12.2020 - 13:31
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulunun tescilinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.10.2020
Genel Kurul Tarihi 25.11.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25.11.2020 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu'nda yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2019 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.
7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2019 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 48.048,18-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2019 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2020 tarihli ve E-29833736-110.03.03- 9500 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.11.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00058634763 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 16.10.2020 tarihli ve 77386926-020 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadil tasarısının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891153


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7360 Değişim: 0,53%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5326 Değişim: 0,15%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
782,11 Değişim: 0,39%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 783,22
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.