KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

26.02.2024 - 18:23
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik Organizasyonu’nun en üstünde yeralan Yönetim Kurulu tarafından kısa, orta ve uzun vadeli ÇSY riksleri ve fırsatları değerlendirilmekte, düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Risk Yönetimiz Bölümü, Sayfa 30-33 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ÇSY Politikaları web sitesi ve sürdürülebilirlik raporu kapsamında kamuya açıklanmaktadır. Akçansa kurumsal internet sitesi, Sürdürülebilirlik / ÇSY Politikalarımız: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Kalite Politikası, Çevre ve Enerji Politikası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası http://www.akcansa.com.tr/docs/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.doc http://www.akcansa.com.tr/docs/kalite-politikasi.doc http://www.akcansa.com.tr/docs/cevre-ve-enerji-politikasi.doc http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/Akcansa_toplumsal_cinsiyet_esitligi_politikasi_brosur_tasarimi_Convert_Spreads.pdf http://www.akcansa.com.tr/docs/yonetim-kurulu-cesitlilik-politikasi.pdf
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY politikaları kapsamında öncelikli konular belirlenmiş, öncelikli konulara yönelik riskler ve fırsatlar değerlendirilmiş, bu doğrultuda 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri belirlenmiş ve açıklanmıştır. Uzun vadeli ve yıllık ara bazlı ÇSY hedefleri düzenli olarak takip edilmektedir. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Organizasyonu'nun en üstünde yer almaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürülebilirlik uygulamalarını takip etmek ve Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi gereken konuları belirlemek ile görevlidir. Bu komiteye kurum içerisindeki ve dışındaki sürdürülebilirlik uygulamaları, risk ve fırsatları, yatırım planları Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi tarafından iletilmektedir. Şirketin uzun vadeli ve yıllık ara bazlı sürdürülebilirlik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından da düzenli olarak takip edilmekte, iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatlar değerlendirilmektedir. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Sürdürülebiilirlik Yönetimimiz Bölümü, Sayfa 27 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa kurumsal internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler /Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü, Madde 3.8, Madde 3.9 https://www.akcansa.com.tr/docs/Kurumsal-Yonetim-Komitesi-ic-tuzugu.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X ÇSY ile ilişkili konular yılda en az 2 kez Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından raporlanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Sürdürülebiilirlik Yönetimimiz Bölümü, Sayfa 27 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri ve yıllara göre geliişim durumu açıklanmaktadır. Her bir hedefe yönelik eylem planları hazırlanmaktadır ancak eylem planı açıklaması bulunmamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri ve yıllara göre geliişim durumu verilmektedir, erişilebilen bilgiler ışığında sektör karşılaştırmaları ve uluslararası standartlar ile karşılaştırmalara sürdürülebilirlik raporunda yer verilmektedir. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve iyileştirme eylemleri yılda en az 1 kez Entegre Faaliyet Raporu kapsamında açıklanmaktadır. Her yıl düzenli olarak CDP iklim değşikliği ve su güvenliği programlarına gönüllü olarak katılım sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenli olarak ilerleme bildirimi yapılmakta ve kamuya açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2023 CDP Su Güvenliği Raporu, https://www.akcansa.com.tr/files/2023-CDP_Water_Security_Report.pdf Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf Akçansa 2022 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_2nVsN5ivonwcI9l
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirlik odak alanları, sürdürülebilirlik hedefleri, eylemleri ve diğer gelişmeler entegre faaliyet raporunda objektif olarak sunulmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 34-39 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyetlerinin (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkisini sürdürülebilirlik raporunda, 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında ve UNGC İlerleme Bildirimi aracılığıyla raporlamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2022 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_2nVsN5ivonwcI9l
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin operasyonlarını ciddi şekilde etkileyebilecek davalar olması halinde kamuyu aydınlatma prensipleri çerçevesinde entegre faaliyet raporunda dava detaylarına yer verilebilmektedir. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Sayfa 95 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik ve ÇSY ölçütleri ve performans göstergeleri 3. taraf doğrulayıcı kuruluşlar ile sınırlı güvence denetimlerinden geçmekte ve güvence beyanları entegre faaliyet raporları kapsamında kamuya açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, GRI İçerik Endeksi, Dış Denetim, Sayfa 185 Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Sınırlı Güvence Raporu, Sayfa 182-184 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çevre yönetim politikaları, uygulamaları, yönetim sistemleri ve programları entegre faaliyet raporu, CDP raporlaması, web sitesi gibi iletişim mekanizmaları ile açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Çevresel Ayak İzimizin Azaltılması Bölümü, Sayfa 45-54 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Rapor sınırı, kapsanan operasyonlar, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama sürecine yönelik bilgiler ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar entegre faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Rapor Hakkında Bölümü, Sayfa 7 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY hedefleri üst yönetim ve çalışanların performans hedeflerine entegre edilmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası ile ÇSY hedeflerinin performans hedeflerine entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. Ayrıca hangi hedeflerin performans hedeflerinde yer aldığına ilişkin bilgilendirmeler CDP İklim Değişikliği Raporu aracılığıyla paylaşılmıştır. Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, C1.3 Bölümü, C1.3a Bölümü Sayfa 15 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Önceliklendirme analizi doğrultusunda stratejik sürdürülebilirlik odak alanları belirlenmiş ve hedefler bu odak alanlar çerçevesinde belirlenmiştir. Önceliklendirme analizi süreci, odak alanları ve hedeflere yönelik bilgiler entegre faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Ayrıca başta iklim bağlantılı konular olmak üzere çevresel sorunların iş hedefleri ve stratejilerine nasıl entegre edildiği CDP raporları aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2023 CDP Su Güvenliği Raporu, W7.1 Bölümü, Sayfa 77-78 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-CDP_Water_Security_Report.pdf Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, C3.3 Bölümü ve C3.4 Bölümü, Sayfa 53-58 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla değer zinciri boyunca paydaş etkileşimi, farkındalık oluşturma ve sürdürülebilirlik riskleri ile fırsatlarının yönetim süreçleri açıklanmaktadır. Ayrıca Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası ile tedarik zincirindeki ÇSY unsurlarının nasıl yönetildiği açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Yaşam Döngüsü Yaklaşımımız, Sayfa 39, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Paydaşlarlarımızla Yarattığımız Değer Bölümü, Sayfa 84-85, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Etik ve Uyum Bölümü, Sayfa 81 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X İlgili çeşitli kurum ve kuruluşlar ile üyelikler aracılığıyla çeşitli STK'larda politika oluşturma süreçlerine dahil olunmakta, iş birlikleri hayata geçirilmektedir. Yapılan faaliyetler ve ilgili üyelikler entegre faaliyet raporlarında ve CDP raporlarında açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Kurumsal Üyeliklerimiz Bölümü, Sayfa 156, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, C12.1d Bölümü, Sayfa 158-159, Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu,C12.3a Bölümü, Sayfa 163 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Tüm emisyonlar uluslararası geçerlilikte metodolojilere uygun olarak hesaplanarak kamuya açıklanmaktadır. Tüm hava kalitesi, enerji, su, atık ve biyoçeşitlilik etkileri uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde ölçülmekte ve takip edilmektedir. Tüm bilgiler entegre faaliyet raporları ve CDP raporları aracılığıyla paylaşılmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu,Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Çevresel Performans Göstergeleri Bölümü, Sayfa 171-174, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, C6. Bölümü ve C7. Bölümü, Sayfa 108-126 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf Akçansa 2023 CDP Su Güvenliği Raporu, W7.1 Bölümü, Sayfa 77 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-CDP_Water_Security_Report.pdf
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet ve CDP raporlarında açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu,Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Çevresel Performans Göstergeleri Bölümü, Sayfa 171-174, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, C5. Bölümü, C6 Bölümü ve C7. Bölümü, Sayfa 100-126 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet ve CDP raporlarında açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu,Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Çevresel Performans Göstergeleri Bölümü, Sayfa 171-174, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, C5. Bölümü, C6 Bölümü ve C7. Bölümü, Sayfa 100-126 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Hedefleri bulunmakta ve entegre faaliyet raporlarında ilerleme durumları paylaşılmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu,Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Çevresel Performans Göstergeleri Bölümü, Sayfa 171-174, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet ve CDP raporlarında açıklanmaktadır. Senaryo analizleri ile riskler belirlenmiş, gerekli eylemler ortaya dökülerek eylem planları hazırlanmış ve hedefler belirlenmiştir. Emisyon azaltım hedefi bulunmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu,Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz Bölümü, Sayfa 35-37, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, İklim Değişikliği ile Mücadele Bölümü, Sayfa 46-54, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu, C3. Bölümü, Sayfa 47-63 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Çevresel Ayakizinin Azaltılması, Sayfa 46-54, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X CDP Raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu, C12.1a Bölümü, Sayfa 151-155 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Performans Göstergeleri Bölümü, Sayfa 171-174 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Performans Göstergeleri Bölümü, Sayfa 171-174 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Enerji Yönetimimiz Bölümü, Sayfa 49, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Enerji Yönetimimiz Bölümü, Sayfa 49, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Enerji Yönetimimiz Bölümü, Sayfa 49, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Enerji Yönetimimiz Bölümü, Sayfa 49, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Su Yönetimi Bölümü, Sayfa 52, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X CDP Raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu, C11.1 Bölümü, Sayfa 148 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X CDP Raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu, C11.2 Bölümü, Sayfa 150 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X CDP Raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu, C11.3 Bölümü, Sayfa 150 https://www.akcansa.com.tr/files/2023-Climate_Change_Information.pdf
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal internet sitesinde açıklanmaktadır Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü www.akcansa.com.tr
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Kanunlardan gelen yükümlülüklerimiz doğrultusunda çalışmalar ve aksiyonlar olup raporlanmamaktadır. Şirket istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. İş etiği kuralları kapsamında kamuya açıklamaktadır. Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Etik Kurallar, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/is-etigi-kurallarimiz/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Entegre faaliyet raporu, iş etiği kuralları, toplumsal cinsiyet eşitliği politikası ve tedarikçi iş ahlakı kuralları kapsamında kamuya açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Etik Kurallar, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/is-etigi-kurallarimiz/ Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Tedarikçi İş Ahlakı Kurallarımız, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/tedarikci-is-ahlaki-kurallari/ Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, https://www.akcansa.com.tr/docs/Akcansa_toplumsal_cinsiyet_esitligi_politikasi.pdf Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası https://www.akcansa.com.tr/docs/yonetim-kurulu-cesitlilik-politikasi.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporu, iş etiği kuralları, toplumsal cinsiyet eşitliği politikası ve tedarikçi iş ahlakı kuralları kapsamında kamuya açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Etik Kurallar, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/is-etigi-kurallarimiz/ Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Tedarikçi İş Ahlakı Kurallarımız, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/tedarikci-is-ahlaki-kurallari/ Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, https://www.akcansa.com.tr/docs/Akcansa_toplumsal_cinsiyet_esitligi_politikasi.pdf Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası https://www.akcansa.com.tr/docs/yonetim-kurulu-cesitlilik-politikasi.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporunda eşitsizlik, ayrımcılık, insan haklarına uyum vb. konular kapsamında açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca ilgili konular tedarikçi iş ahlakı kurallarında kapsanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Tedarikçi İş Ahlakı Kurallarımız, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/tedarikci-is-ahlaki-kurallari/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Entegre faaliyet raporu, iş etiği kuralları, toplumsal cinsiyet eşitliği politikası kapsamında kamuya açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Çalışan Odaklı Kurum Kültürümüz Bölümü, Sayfa 75-78 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Etik Kurallar, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/is-etigi-kurallarimiz/ Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/Akcansa_toplumsal_cinsiyet_esitligi_politikasi_brosur_tasarimi_Convert_Spreads.pdf Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası http://www.akcansa.com.tr/docs/yonetim-kurulu-cesitlilik-politikasi.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Sayfa 78 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, İnsan, Uyum ve Şeffaflık Bölümü, Sayfa 74-80 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ISO 45001 gerekliliklerine göre faaliyet göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği politikası kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuyla paylaşılmıştır. Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporlarında açıklamaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu,Stratejimiz ve Değer Yaratma Modelimiz/İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Sayfa 36, Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Sayfa 40-44 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Akçansa kurumsal internet sitesi, Kişisel Verilerin Korunması: https://www.akcansa.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik politikası ve etik uygulamaları, iş etiği kuralları ve entegre faaliyet raporu aracılığıyla kamuya açıklamaktadır. Akçansa Kurumsal İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Bölümü, ÇSY Politikalarımız / Etik Kurallar, https://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarimiz/is-etigi-kurallarimiz/ Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Etik ve Uyum Bölümü, Sayfa 81 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporu kapsamında sosyal etki boyutları ile birlikte yapılan çalışmalar açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, İyi Bir Komşu Olmak Bölümü, Sayfa 83-86 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 14001, 45001 gibi Yönetim Sistemi ve mevzuat gereğince düzenli olarak eğitim ve toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlenmektedir. Eğitim bilgileri entegre faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Sayfa 44 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Sürdürülebilir Yatırımlar/ Faaliyetler Sayesinde Gerçekleşen Finansal Tasarruf ve Çevresel/Sosyal Fayda, Sayfa 174 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri şikayeti ve memnuniyeti politikası entegre yönetim sistemi kapsamında şirketin web sitesinde paylaşılmıştır. Ayrıca bayi müşteri destek hattı uygulaması bulunmaktadır. İlerlemeler entegre faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Akçansa kurumsal internet sitesi, İlgili Politika https://www.akcansa.com.tr/teknik-destek-hizmetlerimiz/ Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Paydaşlarımızla Yarattığımız Değer Bölümü, Sayfa 84-85 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Kilit paydaş haritalandırılması yapılmış, iletişim mekanizmaları belirlenmiştir. Entegre faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Paydaşlarımızla Yarattığımız Değer Bölümü, Sayfa 84-85 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Entegre faaliyet raporları GRI temel standardına uygun olarak hazırlanmaktadır, ayrıca SASB, TCFD gibi yaklaşımlar gözetilmektedir. CDP iklim değişikliği ve su güvenliği programlarına gönüllü katılım sağlanmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Rapor Hakkında Bölümü, Sayfa 7 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak her yıl ilerleme bildirimi yapılmaktadır. Ayrıca UN WEPs imzacısıdır. Uluslararası üyelik ve imzacılıklar entegre faaliyet raporu aracılığıyla paylaşılmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Rapor Hakkında Bölümü, Sayfa 7 Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Bölümü, Sayfa 80 Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Kurumsal Üyeliklerimiz Bölümü, Sayfa 156 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2022 itibarıyla Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım endekslerinde yer almaktadır. Borsa İstanbul İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Endeksleri https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/165/bist-surdurulebilirlik-endeksleri
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik öncelikli konuları belirlenirken tüm paydaşların görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca iletişim mekanizmaları ile sürekli görüş alışverişi yapılmaktadır. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Öncelikli Konularımız Bölümü, Sayfa 35 Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Paydaşlarımızla Yarattığımız Değer Bölümü, Sayfa 84 https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdf
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri, gönüllülük projeleri ve eğitimlerin yer aldığı sürdürülebilirlik etkinlikleri düzenlenerek iç ve dış paydaşlarda farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenmiştir. Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporu, https://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-entegre-faaliyet-raporu-2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252031


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.