KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2019 - 20:40
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.02.2019
Genel Kurul Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 2018 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9 - Denetçinin seçilmesi,
10 - Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 27nci maddesinde değişiklik yapılması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12 - Banka'nın 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
13 - 2018 yılında yapılan bağışlar ve güncellenen Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BilgilendirmeDokumaniInformationDocumen.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ToplantiCagrisi_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 AnaSözleşmeTadilMetniTheTextOfAmendmentToTheAoA.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 VekaletnameProxyStatement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 25 MART 2019 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
25 Mart 2019 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,
2 2018 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,
3 2018 yılı Finansal Tabloları'nın müzakere edilmesine ve tasdikine,
4 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,
5 2018 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Banka'nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka'nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40'ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.
Bununla birlikte hissedarların, Banka'nın ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri gözetilmek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2018 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.689.643.567,48 TL.'lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, net kârın tamamının "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına
6 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Hayri ÇULHACI, Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nafiz Can PAKER, Emre DERMAN, Kemal Özgür DEMİRTAŞ ve Eyüp ENGİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İsmail Aydın GÜNTER'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2020 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
7 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 12.000.- TL. ücret ödenmesine ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve görev üstlenen üyelere 2020 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 20.000.000.- TL. üst sınır belirlenmesine,
8 Banka'nın 2019 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,
9 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2019 tarih ve 3273 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 05.03.2019 tarih ve 3168 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2019 tarih ve 42440316 sayılı yazıları ile değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 27nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
YENİ ŞEKİL
Sermaye ve Sermayenin ödeme şekil ve şartları: Madde : 9-

A- Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/12/1999 tarih ve 116/1376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-(Onmilyar) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
B- Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş itibari değerde 520.000.000.000 (Beşyüzyirmimilyar) nama yazılı paya bölünmüş 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüzmilyon) TL.'dan ibarettir.
C- 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüzmilyon) TL.'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir
D- Bankanın mevcut ortakları -aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak paylardan sahip oldukları paylar nispetinde pay almak hakkını haizdirler. Bu paylar için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleriyle Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mucibince ve mezkur mevzuatlarda öngörülen olgudan itibaren başlamak üzere 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulunca tesbit edilecek müddet içinde rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin söz konusu hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır.
E- Bütün payların nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir.
F- Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

İdare Meclisi içtimaları: Madde : 27-

İdare Meclisi, Banka umur ve muamelatı lüzum gösterdikçe içtima eder. Şu kadar ki ayda enaz bir defa içtima mecburidir. Her üye İdare Meclisinin toplantıya davet edilmesini, Reis'den yazılı olarak isteyebilir. İdare Meclisi içtimaları bankanın idare merkezinde aktolunur. Üyelerin yarısından fazlasının muvafakatı ve istinai sebeplerle münasip görülecek diğer bir mahalde içtimada caizdir.
Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda banka ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

10 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
11 Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 13üncü maddesi gereğince
· Banka tarafından 2018 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 44.165.- TL. bağışta bulunulduğu,
· Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını da içeren "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellenmiş olduğu, söz konusu politikanın Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sayfasında ve Banka'nın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğu,
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018_Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2018_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamızın, 25 Mart 2019 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750300


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4224 Değişim: 0,04%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4791
Açılış: 32,411
34,4689 Değişim: -0,07%
Düşük 34,4002 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.481,93 Değişim: -0,05%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.