KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.06.2020 - 18:44
KAP ***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 636 0 2.039 -19.921 0 0 0 0 85.383 68.137 28 68.165
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 16.045 -278.715 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.715 -278.715 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.786 0 4.329 -64.282 725 0 307.594 19.010 85.383 1.579.674 1.773 1.581.447
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -439 0 -1.898 -80.886 132 0 0 0 128.850 45.759 402 46.161
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.218 0 3.649 -19.716 1.393 0 628.271 21.127 128.850 2.012.444 2.622 2.015.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.533.930 10.347.964 23.881.894 13.472.382 6.215.998 19.688.380
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 474.674 1.312.944 1.787.618 448.076 1.037.142 1.485.218
Teminat Mektupları
464.074 850.764 1.314.838 437.476 599.155 1.036.631
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
586 0 586 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.348 379.199 390.547 14.219 282.471 296.690
Diğer Teminat Mektupları
452.140 471.565 923.705 423.257 316.684 739.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 150.988 150.988 0 155.662 155.662
Belgeli Akreditifler
0 150.988 150.988 0 155.662 155.662
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 311.192 321.792 10.600 282.325 292.925
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 10.787.935 692.841 11.480.776 10.176.921 505.437 10.682.358
Cayılamaz Taahhütler
633.092 692.841 1.325.933 887.320 505.437 1.392.757
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
110.643 686.271 796.914 118.861 491.775 610.636
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.344 0 3.344 2.844 0 2.844
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
371.170 0 371.170 356.095 0 356.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
147.935 6.570 154.505 409.520 13.662 423.182
Cayılabilir Taahhütler
10.154.843 0 10.154.843 9.289.601 0 9.289.601
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.154.843 0 10.154.843 9.289.601 0 9.289.601
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.847.385 4.673.419 7.520.804
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
149.294 3.490.109 3.639.403 78.652 767.339 845.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
71.557 1.748.125 1.819.682 37.166 385.629 422.795
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
77.737 1.741.984 1.819.721 41.486 381.710 423.196
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.630.661 3.345.843 4.976.504 1.789.771 1.934.986 3.724.757
Swap Para Alım İşlemleri
713.650 1.723.646 2.437.296 793.360 1.060.531 1.853.891
Swap Para Satım İşlemleri
797.011 1.622.197 2.419.208 976.411 874.455 1.850.866
Swap Faiz Alım İşlemleri
60.000 0 60.000 10.000 0 10.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
60.000 0 60.000 10.000 0 10.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
491.366 1.506.227 1.997.593 978.962 1.971.094 2.950.056
Para Alım Opsiyonları
244.721 753.649 998.370 489.523 986.705 1.476.228
Para Satım Opsiyonları
246.645 752.578 999.223 489.439 984.389 1.473.828
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
39.453.908 33.206.074 72.659.982 39.597.369 29.357.514 68.954.883
EMANET KIYMETLER
8.251.984 2.355.321 10.607.305 9.068.459 2.415.223 11.483.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
977.449 0 977.449 1.590.897 0 1.590.897
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.244.913 2.130.434 9.375.347 7.435.000 2.210.052 9.645.052
Tahsile Alınan Çekler
22.960 0 22.960 35.306 1.504 36.810
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.330 1.521 7.851 6.924 1.707 8.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332 223.366 223.698 332 201.960 202.292
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
30.964.312 30.850.753 61.815.065 30.291.363 26.942.291 57.233.654
Menkul Kıymetler
214.577 567.630 782.207 568.764 535.155 1.103.919
Teminat Senetleri
2.886.804 18.475.091 21.361.895 2.876.864 16.480.976 19.357.840
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.719.071 1.342.249 17.061.320 15.130.504 1.309.804 16.440.308
Diğer Rehinli Kıymetler
12.023.860 10.465.783 22.489.643 11.595.231 8.616.356 20.211.587
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.612 0 237.612 237.547 0 237.547
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
52.987.838 43.554.038 96.541.876 53.069.751 35.573.512 88.643.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
65.806 337.972
Alınan Faizler
468.200 443.530
Ödenen Faizler
-213.396 -261.794
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
59.439 65.112
Elde Edilen Diğer Kazançlar
43.851 47.105
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
18.473 18.083
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-46.013 -43.851
Ödenen Vergiler
-29.927 -22.621
Diğer
-234.821 92.408
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.194.718 -239.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
16.155 9.429
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
306.242 -110.868
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-330.942 -239.074
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.010 -12.996
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.682.532 -247.093
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
506.369 360.745
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.128.912 98.115
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-252.589 -149.951
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.496 -9.958
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
475 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.380.720 -2.330.525
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.105.772 2.098.772
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -11.250
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
28.621 109.187
Diğer
-3.241 -6.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-56.539 557.708
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.570.772 3.907.007
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.626.616 -3.348.856
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-695 -443
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
118.016 37.087
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.320.024 542.959
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.822.975 1.378.412
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.502.951 1.921.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
129.252 85.411
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-83.091 -17.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439 636
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-563 815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
124 -179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-82.652 -17.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.898 2.039
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-103.697 -25.540
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
169 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.774 5.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.161 68.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.475.279 3.468.509 6.943.788 4.245.006 4.573.654 8.818.660
Nakit ve Nakit Benzerleri
997.335 2.027.969 3.025.304 1.618.714 3.371.277 4.989.991
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 41.470 1.331.396 1.372.866 28.089 1.748.127 1.776.216
Bankalar
(4) 495.465 696.573 1.192.038 218.297 1.623.150 1.841.447
Para Piyasalarından Alacaklar
460.755 0 460.755 1.372.818 0 1.372.818
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-355 0 -355 -490 0 -490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 289.735 2.411 292.146 304.761 0 304.761
Devlet Borçlanma Senetleri
18.954 0 18.954 3.216 0 3.216
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
270.781 2.411 273.192 301.545 0 301.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.139.052 1.409.945 3.548.997 2.296.185 1.198.359 3.494.544
Devlet Borçlanma Senetleri
1.935.082 300.722 2.235.804 2.043.890 210.398 2.254.288
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 5.789 7.307 1.518 6.075 7.593
Diğer Finansal Varlıklar
202.452 1.103.434 1.305.886 250.777 981.886 1.232.663
Türev Finansal Varlıklar
(3) 49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.107.812 3.524.659 8.632.471 4.427.660 3.780.079 8.207.739
Krediler
(6) 5.325.026 3.279.823 8.604.849 4.605.241 3.547.451 8.152.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 57.791 244.836 302.627 60.730 232.630 293.360
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
57.791 244.836 302.627 60.730 232.630 293.360
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-275.005 0 -275.005 -238.311 -2 -238.313
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.319 20.792 335.111 314.507 22.375 336.882
İştirakler (Net)
(8) 6.349 20.792 27.141 6.537 22.375 28.912
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.349 20.792 27.141 6.537 22.375 28.912
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 46.686 0 46.686 47.190 0 47.190
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 97.992 0 97.992 93.034 0 93.034
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
97.992 0 97.992 93.034 0 93.034
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 1.427 0 1.427 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 29.697 0 29.697 40.795 0 40.795
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 548.453 44.001 592.454 222.747 25.558 248.305
VARLIKLAR TOPLAMI
9.693.664 7.057.961 16.751.625 9.462.938 8.401.666 17.864.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 629.165 2.406.384 3.035.549 675.174 4.031.558 4.706.732
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
156.267 2.012.285 2.168.552 159.960 2.128.309 2.288.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 5.370.055 784.276 6.154.331 5.144.869 1.002.180 6.147.049
Bonolar
1.736.090 0 1.736.090 1.605.554 0 1.605.554
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.633.965 784.276 4.418.241 3.539.315 1.002.180 4.541.495
FONLAR
110.990 2.153.899 2.264.889 38.077 1.500.222 1.538.299
Müstakrizlerin Fonları
17.462 14.905 32.367 16.932 9.262 26.194
Diğer
93.528 2.138.994 2.232.522 21.145 1.490.960 1.512.105
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.988 0 7.988 8.062 0 8.062
KARŞILIKLAR
(7) 196.879 0 196.879 225.705 0 225.705
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
51.021 0 51.021 79.018 0 79.018
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
145.858 0 145.858 146.687 0 146.687
CARİ VERGİ BORCU
(8) 37.238 0 37.238 43.658 0 43.658
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 312 0 312 295 0 295
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
515.991 309.342 825.333 564.754 355.847 920.601
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.037.387 -22.321 2.015.066 1.942.377 26.528 1.968.905
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-835 2.218 1.383 -835 2.657 1.822
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.520 -30.194 -14.674 49.447 18.531 67.978
Kar Yedekleri
628.271 0 628.271 286.588 0 286.588
Yasal Yedekler
73.823 0 73.823 56.738 0 56.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
554.448 0 554.448 229.850 0 229.850
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
144.322 5.655 149.977 357.470 5.340 362.810
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.787 5.340 21.127 12.711 3.976 16.687
Dönem Net Kâr veya Zararı
128.535 315 128.850 344.759 1.364 346.123
Azınlık Payları
2.622 0 2.622 2.220 0 2.220
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.084.978 7.666.647 16.751.625 8.813.643 9.050.961 17.864.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 475.339 422.227
Kredilerden Alınan Faizler
334.401 320.046
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 1.643
Bankalardan Alınan Faizler
9.326 23.768
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
21.988 11.269
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
108.129 64.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
426 227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
100.494 55.902
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.209 7.879
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.495 1.493
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -245.053 -325.182
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.910 -44.892
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.161 -20.556
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-189.121 -249.540
Kiralama Faiz Giderleri
-425 -364
Diğer Faiz Giderleri
-7.436 -9.830
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
230.286 97.045
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
25.878 40.616
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.128 64.417
Gayri Nakdi Kredilerden
6.061 5.745
Diğer
(12) 52.067 58.672
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-32.250 -23.801
Gayri Nakdi Kredilere
-1.478 -566
Diğer
(12) -30.772 -23.235
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 54.688 37.900
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
40.512 10.461
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
28.660 29.749
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-14.484 -2.310
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 9.603 40.265
FAALİYET BRÜT KÂRI
320.455 215.826
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -43.625 -13.057
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -11.154 -7.784
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-39.673 -31.885
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -60.147 -52.566
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
165.856 110.534
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
127 228
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 165.983 110.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -36.731 -25.351
Cari Vergi Karşılığı
-2.718 -14.436
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-36.762 -12.775
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.749 1.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 129.252 85.411
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 129.252 85.411
Grubun Karı (Zararı)
128.850 85.383
Azınlık Payları Karı (Zararı)
402 28
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850762


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.