KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

26.07.2023 - 21:11
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X ÇSY kapsamında öncelikli konular Şirket tarafından belirlenmiş olup, 2023 yılı içerisinde çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu kapsamında detaylı çalışmalar devam etmektedir. Adel Kalemcilik İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik, Çevre ve İklim https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevre-ve-iklim
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çevre, Enerji ve İklim Politikamız Şirket tarafından belirlenmiş olup halka açık şekilde web sitesinde yer almaktadır.Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanmasıyla detaylı bilgi paylaşılacaktır. Adel Kalemcilik İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik, Çevre ve İklim https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevre-ve-iklim
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket sürdürülebilirlik politikası ve stratejileriyle uyumlu kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeyi öngörmektedir. 2023 yılı içerisinde, sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında çalışmalarına devam etmektedir, raporun tamamlanmasıyla kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenerek kamuyla paylaşılacaktır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirket tarafından Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş olup, kişilerin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması ile beraber komite sorumluları ve görevleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik komitesinin çalışmaları devam etmektedir.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket 2023 yılı içerisinde sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında çalışmalarına devam etmektedir. Eylem planları oluşturularak raporun tamamlanması ile beraber kamuya açıklanacaktır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanmasını takiben yıllar bazında kilit performans göstergeleri takip edilecektir. Şirket KPG'lerini sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunmaya yönelik çalışmalarını başlatacaktır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanmasını takiben sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler takip edilecektir.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürlürülebilirlik performansına, hedeflerine, eylemlerine ilişkin bilgilere faaliyet raporumuzda kısmen yer verilmekte olup hedefler ile ilgili çalışmalarımız detaylı olarak devam etmektedir. 2023 yılında çıkarılması planlanan Sürdürülebilrlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilecektir. Adel Kalemcilik 2022 Faaliyet Raporu- Sayfa: 9-10 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik alanlarında katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İyilik Ağacı kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan Nitelikli Eğitim ve İklim Eylemi alanlarını önceliklendirmiştir. Mart 2023 Faaliyet Raporumuzda bu kapsamda yaptığımız projelere yer verilmiştir. Adel Kalemcilik 2022 Faaliyet Raporu- Sayfa: 9-10 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirkete açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP’ta açıklanmaktadır. Adel Kalemcilik 2022 Bağımsız Denetçi Raporu- Sayfa : 37 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/516/adel%20mali%20tablo%20ve%20dipnotlar%2031.12.2022.pdf
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz sürdürülebilirlik raporlaması çalışmalarına devam etmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' ne faaliyet raporumuz yer vermekteyiz. Adel Kalemcilik İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik, Çevre ve İklim https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevre-ve-iklim Adel Kalemcilik 2022 Faaliyet Raporu- Sayfa: 34 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında sürdürülebilirlik raporunun yayımlanması planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik raporumuzda ilgili bilgilere yer vermeyi planlamaktayız.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında sürdürülebilirlik raporunun yayımlanması planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik raporumuzda ilgili bilgilere yer vermeyi planlamaktayız.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında sürdürülebilirlik raporunun yayımlanması planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik raporumuzda ilgili bilgilere yer vermeyi planlamaktayız.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında sürdürülebilirlik raporunun yayımlanması planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik raporumuzda ilgili bilgilere yer vermeyi planlamaktayız.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında sürdürülebilirlik raporunun yayımlanması planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik raporumuzda ilgili bilgilere yer vermeyi planlamaktayız.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz karbon ayak izi raporunu çıkarmış olup ,2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde çevresel göstergelere detaylı şekilde yer verecektir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz karbon ayak izi raporunu çıkarmış olup ,2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde çevresel göstergelere detaylı şekilde yer verecektir.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz 2021 yılı karbon ayak izi raporunu çıkarmış olup ,2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde çevresel göstergelere detaylı şekilde yer verecektir.Sonraki yılların tamamlanması ile birlikte yıl bazlı artış ve azalışlar paylaşılacaktır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporumuzun çıkarılmasını takiben, ilgili ilerleme durumu takip edilip gerekli açıklamalara raporda yer verilecektir.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket 2023 yılı içerisinde sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında çalışmalarına devam etmektedir.Bu kapsamda iklim krizi ile ilgili stratejiler oluşturulacaktır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin arge faaliyetleri içerisinde ürünlerin çevreye potansiyel etkilerini önlemek ve minumuma indirmek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik raporlaması bünyesinde kapsamlı çalışmalarımız devam etmektedir. Sürdürülebilirlik raporunda detaylı bir şekilde yer verilecektir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz sürdürülebilirlik çalışmalarını başlatmış olup konu üzerinde çalışmaya devam etmektedir. İlerleyen süreçte bu konu ile ilgili aksiyonlar alınması planlanmaktadır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin Sıfır Atık Sistemi ile operasyonel işleyiş daha etkin hale getirilmiştir. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup Sürdürülebilrlik Raporu içerisinde detaylı bir şekilde yer verilecektir. Adel Kalemcilik 2022 Faaliyet Raporu- Sayfa: 34-35 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz karbon ayak izi raporunu çıkarmış olup ,2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde çevresel göstergelere detaylı şekilde yer verecektir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketimiz karbon ayak izi raporunu çıkarmış olup ,2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde çevresel göstergelere detaylı şekilde yer verecektir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde detaylı şekilde yer verecektir.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde detaylı şekilde yer verecektir.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporu içerisinde detaylı şekilde yer verecektir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin su tüketimi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar bulunmakta olup 2023 yılında çıkarmayı planladığımız sürdürülebilirlik raporunda yapmış olduğumuz ve yapmayı planladığımız projeler ile ilgili detaylı bilgilere yer verilecektir.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine katılımımız bulunmamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Karbon kredisi alınmamıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimize ait çevresel bilgilere 2023 yılında çıkarılması planlanan sürdürülebilirlik raporunda yer verilecektir.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği kapsamında İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikasını oluşturmuştur. İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, İş Etiği Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız,amfori BSCI Sosyal Uygunluk Sistemimiz, Kss-PK-5 ETİK POLİTİKASI https://www.adel.com.tr/files/pdf/amforiBSCI/Kss-PK-5%20ET%C4%B0K%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket'in sahip olduğu değerler ve kurum kültürü ışığında dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden “önce insana” hizmet etmektedir. Anadolu Grubu’nun çalışma ilkelerinde de yer alan ve ödün verilmeksizin uygulanan fırsat eşitliği desteklenmekte, çalışanların işe alım sürecinden başlayarak eğitim, ücret ve kariyer dâhil tüm insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulması gözetilmektedir. İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Fırsat Eşitliği Politikamız https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız,amfori BSCI Sosyal Uygunluk Sistemimiz, Kss-PK-2 ADİL ÜCRET POLİTİKASI https://www.adel.com.tr/files/pdf/amforiBSCI/Kss-PK-2%20AD%C4%B0L%20%C3%9CCRET%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği kapsamında İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikasını oluşturmuştur. İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Fırsat Eşitliği Politikamız https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin "Çocuk İstismarını Engelleme Politikası" ,"Ayrımcılık ve Tacizi Önleme Politikası" ve "Zorla Çalıştırma Politikası" mevcut olup,internet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Fırsat Eşitliği Politikamız https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız,amfori BSCI Sosyal Uygunluk Sistemimiz, Kss-PK-4 ÇOCUK İSTİSMARI ENGELLENMESİ POLİTİKASI - Kss-PK-3 AYRIMCILIK VE TACİZİ ÖNLEME POLİTİKASI - Kss-PK-8 ZORLA ÇALIŞTIRMA POLİTİKASI
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket, stratejik hedeflerini gerçekleştirmekte kilit rol oynayan çalışanların gelişimini desteklemektedir. Mevcut yeteneklerin, çağın gerekliliklerine uyum sağlamakta destek olacak yeni yetkinlikler kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Çalışanların ailelerini de dâhil edebilecekleri özel sağlık sigortası hizmeti ve hediye çekleri gibi yan haklar sunulmaktadır. İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız, Ücret ve Yan Haklar Yönetimimiz - Kariyer Gelişimi https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketin uyuşmazlık çözüm süreçleri Etik Politikası'nda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Tüm çalışanlar, Çalışan İstek ve Şikayet Prosedürü gereği yönetime doğrudan ulaşabilme imkanına sahiptir ve etik ilkelerle ilgili uygunsuzlukları Adel Kalemcilik Etik Hattı’na iletilebilmektedir. Tüm bildirimler etik@adel.com.tr e-posta adresi üzerinden, dilerlerse anonim olarak Etik Kurulu’na bildirilebilir. 2022 Faaliyet raporu,13 İnsan Kaynakları Politikası, Sayfa:28 2022 Faaliyet raporu,11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi, Sayfa:26-27 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız,amfori BSCI Sosyal Uygunluk Sistemimiz, Kss-PK-5 ETİK POLİTİKASI https://www.adel.com.tr/files/pdf/amforiBSCI/Kss-PK-5%20ET%C4%B0K%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti şirketin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Şirket bünyesinde, belirli periyotlarda çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketleri yapılmaktadır. 2022 Faaliyet Raporu,12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı, Sayfa:27 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf İnternet sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız,amfori BSCI Sosyal Uygunluk, Kss-PK-5 ETİK POLİTİKASI https://www.adel.com.tr/files/pdf/amforiBSCI/Kss-PK-5%20ET%C4%B0K%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket'in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bulunmaktadır. Ayrıca şirket ISO 45001 sertifikasına sahiptir. İnternet Sitesi, İş Yerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/is-yerimiz 2022 Faaliyet raporu,13 İnsan Kaynakları Politikası, Sayfa:28 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirket'in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bulunmaktadır. Ayrıca şirket ISO 45001 sertifikasına sahiptir. Alınan önlemler ve kaza istatistikleri tutulmakta olup, internet sitemizde yer almaktadır. İnternet Sitesi, İş Yerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/is-yerimiz 2022 Faaliyet raporu,13 İnsan Kaynakları Politikası, Sayfa:28 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, kişisel verilerin korunması ve güvenliğine dair politikasını internet sitesinde kamuya açık bir şekilde açıklamaktadır. İnternet Sitesi, İnsan Kaynakları Uygulamamız,ADEL KVK Çalışan Aydınlatma Metni https://www.adel.com.tr/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamamiz
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, etik kurallarını Etik Politikası dokümanında açıklamakta ve internet sitesinde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktadır. İnternet Sitesi, insan Kaynkları Uygulamamız, amfori BSCI Sosyal Uygunluk Sistemimiz, Kss-PK-5 ETİK POLİTİKASI https://www.adel.com.tr/files/pdf/amforiBSCI/Kss-PK-5%20ET%C4%B0K%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çevre, Enerji ve İklim Politikamız Şirket tarafından belirlenmiş olup halka açık şekilde web sitesinde yer almaktadır. Konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve etğitimler düzenlenecektir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri memnuniyeti şirketimizin öncelikli konuları arasında yer almakta olup müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla müşteri çağrı merkezi ve bunun gibi hizmetler verilmektedir. 2022 Faaaliyet Raporu, 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı , Sayfa 27-28 https://www.adel.com.tr/content/files/uploads/515/Adel%20Kalemcilik%2031%20Aral%C4%B1k%202022%20Faaliyet%20Raporu.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında çıkması planlanan Sürdürülebilirlik raporu ile ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2023 yılında çıkarmayı planladığımız Sürdürülebilirlik raporumuzun, GRI standartlarına uygun şekilde raporlanması için çalışılmaktadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz bu ilkeye tam uyum sağlanması için önümüzdeki dönemde çalışmalarına devam edecektir.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirket raporlama dönemi itibarıyla herhangi bir sürdürülebilirlik endeksi kapsamında değildir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X 2023 yılında çıkması planlanan Sürdürülebilirlik raporu kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Adel Kalemcilik kurulduğu günden bugüne tüm çalışmalarını, paydaşlarına ve topluma fayda sağlama amacı ile ve sürdürülebilir projelere destek vererek gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, özünde barındırdığı “iyilik” değeri ile Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarını önceliklendirerek “İyilik Ağacı” çatısı altında devam ettirmektedir. ilgili çalışmalara Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. 2022 Faaliyet Raporu, 2.1 Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri, Sayfa: 8-10 https://www.adel.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ticaret-sicili-bilgileri/faaliyet-raporlari/2022-yili-faaliyet-raporlarihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175649


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.