KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:24
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
94.134 1.745.041 -1.839.175 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
184.172 4.053.619 4.237.791 4.237.791
Kar Payları
-643.302 m 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259
Transferler
199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.218.213 6.745.539 7.963.752 7.963.752
Kar Payları
-750.519 -750.519 -750.519
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.259.551 420.292 8.800.860 6.745.539 38.927.492 38.927.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.869 1.235.174
Dönem Karı (Zararı)
6.745.539 4.053.619
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.385.823 1.452.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
368.583 270.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
93.864 133.888
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
93.864 133.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
485.174 256.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 485.174 256.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-239.235 -330.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -366.114 -491.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
126.879 161.238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.311.040 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.311.040 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.225.310 1.157.657
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.479 -35.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.557.615 -3.385.276
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.343.586 -3.081.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
229.891 -177.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
535.938 -1.125.786
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-841.620 -1.168.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-303.964 1.152.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-186.376 127.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.865 12.012
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-217.605 712.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
382.842 162.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
382.842 162.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
802.101 2.120.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -251.114 -219.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -521.118 -666.380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-754.621 -1.851.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.254 96.840
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.254 96.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-646.027 -1.463.288
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.848 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -488.690
Alınan Faiz
0 3.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.249.259 -1.370.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 75.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-371.861 -648.534
Ödenen Temettüler
12 -750.519 -637.229
Ödenen Faiz
-126.879 -159.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.974.011 -1.987.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.974.011 -1.987.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.444.241 2.162.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
470.230 175.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 470.230 2.444.241
Ticari Alacaklar
4 7.428.866 4.179.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.428.866 4.179.144
Diğer Alacaklar
862.237 604.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 862.237 604.933
Stoklar
6 6.398.286 6.934.224
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.068.288 226.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 121.081
Diğer Dönen Varlıklar
11 530.817 907.919
ARA TOPLAM
16.758.724 15.418.210
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.758.724 15.418.210
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 17.582.848 13.148.960
Maddi Duran Varlıklar
9 11.208.805 9.550.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.124 46.822
Diğer Duran Varlıklar
96 5.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.590.857 38.171.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 28.701.271 21.332.203 11.961.779 9.441.336
Satışların Maliyeti
13 -22.102.628 -16.546.670 -9.357.434 -7.125.102
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.598.643 4.785.533 2.604.345 2.316.234
BRÜT KAR (ZARAR)
6.598.643 4.785.533 2.604.345 2.316.234
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.670.542 -1.275.920 -565.780 -442.911
Pazarlama Giderleri
14 -1.973.077 -1.055.152 -865.470 -556.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
593.782 2.650.929 136.644 1.841.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-138.143 -243.751 -85.697 -119.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.410.663 4.861.639 1.224.042 3.038.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 4.687.065 526.975 32.929 209.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.097.728 5.388.614 1.256.971 3.248.022
Finansman Giderleri
-126.879 -177.338 -39.279 -43.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.970.849 5.211.276 1.217.692 3.204.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.225.310 -1.157.657 -268.891 -709.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -746.763 -1.157.025 -228.178 -700.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -478.547 -632 -40.713 -8.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.745.539 4.053.619 948.801 2.494.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.745.539 4.053.619 948.801 2.494.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.745.539 4.053.619 948.801 2.494.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,62900000 0,37800000 0,08800000 0,23300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.218.213 184.172 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 1.378.848 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 230.215 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-160.635 -46.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -160.635 -46.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.218.213 184.172 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.963.752 4.237.791 948.801 2.494.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.963.752 4.237.791 948.801 2.494.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794961


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5124 Değişim: 0,04%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6555 Değişim: -0,10%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.431,53 Değişim: -2,72%
Düşük 2.429,63 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.