Şartla Salıverme Ve Erteleme Yasasında Devlete karşı işlenen suçlar kapsam dısında

21.12.2000 - 00:00

Yasa, Devlete Karşı İşlenen Suçlarla Çete Suçlarını Kapsam Dışı Bırakıyor -Orman Suçları Ve Bazı Askeri Suçları İşleyenler De İndirim Ve Şartla Salıvermeden Yararlanamayacak -Memurların Devlet İşlerinde İşlediği Mali Suçlar İle Irza Tecavüz, Kötü Muamele, Uyuşturucu Ticareti, Hileli İflas Suçları Da Kapsam Dışında -Rüşvet Ve Yolsuzluk Suçları, Atatürk Aleyhine Suçlar Ve Kara Para Aklama Suçları Da İndirime Konu Olmayacak.


ANKARA (A.A) - 21.12.2000 - 23 Nisan 1999`a Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların ertelenmesine olanak sağlayan yasa, bazı suçları indirim kapsamı dışında bırakıyor. Yasayla devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile cumhurbaşkanına fiile tecavüz, ırza geçme, kötü muamele, çete kurma, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, tehdit, yolsuzluk ve bazı suçlar, yasada öngörülen indirimin dışında tutuluyor. Yasanın öngördüğü düzenlemeye girmeyen Türk Ceza Kanunu`nun maddeleri ve bu maddelerin düzenlediği suçlar şöyle: 125. madde (devletin şahsiyetine karşı cürümler) 126. madde(vatandaşın devlete karşı silah kullanması veya harbe katılması) 127. madde (devlete karşı harbe veya düşmanca hareketlere tahrik-yabancı devlet müdahalesine çalışma-milli menfaatlere karşı hareketler), 128. madde (Türkiye`yi harp tehlikesine koyma), 129. madde (düşman askere hareketlerine yardım-düşmana yardım-düşmanla ticaret), 130. madde (harp zamanında taahhüdü yerine getirmemek, taahhüde hile karıştırmak), 131. madde (askeri tesisleri tahrip), 132. madde (devletin güvenliğine, siyasi menfaatlerine ilişkin belgeleri yoketmek veya bozmak-devletin güvenliğine ilişkin bilgileri elde etme), 133. madde (askeri veya siyasi casusluk), 134. madde (taksirle işlenen casusluk), 135. madde (gizli askeri bölgelere girme, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma), 136. madde (devlet sırlarını ifşa), 137. madde (yayınlanması yasaklanan haberleri ifşa), 138. madde (devlet sırlarından yararlanma-devlet hizmetinde sadakatsizlik), 139. madde (harp zamamında devlet buyruklarına uymamak), 140. madde (vatandaşın yabancı memlekette milletine zararlı faaliyeti), (141. ve 142. maddeler daha önce kaldırılmıştı), 143. madde (milletlerarası dernekleri izinsiz kurma, böyle bir derneğe izinsiz girme), 144. madde (vatana manevi hıyanet-düşman devletten nişan veya aylık alma), 145. madde (milli bayrağa veya milli alametlere saldırı), 146. madde (devletin anayasa ve temel nizamlarını bozma), 147. madde (bakanlar kurulunu devirme, çalışamaz hale getirme), 148. madde (yabancı hizmetini asker yazmak veya silahlandırmak), 149. madde (isyana ve birbirine öldürmeye teşvik), 150. madde (fesatçılara vasıta tedarik), 151. madde (fesadı resmi makama bildirmemek), 152. madde (askeri komutanlıkların gaspı), 153. madde (askeri ve zabıtayı itaatsizliğe teşvik), 154. madde (halkı devlet kuvvetlerine karşı cürümleri işlemeye teşvik), 155. madde (memleket emniyetini tehlikeye koyacak yayınlar- halkı askerlikten soğutma) 156. madde (Cumhurbaşkanı`na suikast) 157. madde (Cumhurbaşkanı`na fiili tecavüz), 161. madde (savaş sırasında milli menfaatlere zarar), 162. madde (kanunun cürüm saydığı neşriyatı nakil etmek), 168.madde (silahlı cemiyet ve çete kurmak), 171. madde (devletin şahsiyetine karşı gizli örgüt kurmak), 172. madde (devlete karşı halkı tahrik etmek), 188. madde (tehditle bilgi almaya, kişiyi inancını, siyasi-sosyal görüşünü açıklamaya zorlama), 191. madde (tehdit), 192. madde (yayın yoluyla tehdit), 202. madde (devlet işleri aleyhinde işlenen cürümler, zimmet), 205. madde (irtikap), 208. madde (devlet için eşya-malzeme alım satımında yolsuzluk), 209. madde (görevi kötüye kullanma-irtikap), 211. madde, 212. madde, 213. madde (rüşvet suçları), 214. madde (avukat, dava vekili ve noterlerin rüşvet suçu), 216. madde (rüşvete aracılık etme), 217. madde (rüşvetli mal ve değerlerin müsaderesi), 218. madde (yetkisine girmeyen iş yaparak menfaat sağlama), 219. madde (hakim ve savcıların rüşvet ve devlet işlerindeki suçları), 240. madde (memurun görevini kötüye kullanması, 243. madde (memurlarınkötü muamelesi), 264. madde (patlayıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak), 298. madde (firar ve firara yardım), 301. madde (firarı kolaylaştırma), 302. madde (tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım) 303. madde (firarda memurun kayıtsızlığı, tedbirsizliği), 305. madde (nakillerde tutuklunun firarına sebebiyet vermek), 312`inci maddenin ikinci fıkrası (suça kapalı tahrik), 313. madde (cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak), 314. madde (cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül mensuplarına yardım etmek), 339. madde (evrakta sahtecilik), 340. madde (resmi belgenin özünde sahtecilik), 341. madde (resmi belgenin suretiyle sahtecilik), 342. madde (memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği), 343. madde (kişi hüviyet veya sıfatını ilişkin yalan doğrulamada bulunma), 344. madde (ticari hüviyeti yanlış gösterme), 345. madde (hususi belgede sahtecilik), 346. madde (sahte belgeyi kullanma), 347. madde (cezayı azaltan hal), 347. madde (gerçek belgeyi yoketmek-bozmak), 349. madde (çek ve senette sahtecilik), 366. madde (devlet müzayedelerinde ve münakasada şiddet, tehdit), 367. madde (müzeyedelerde tehdit, zorlama, rekabeti önleme), 383. madde (kusurlu yangın, infilak, deniz kazası, batırma, tahribata sebebiyet), 394. madde (umumun sıhhatini tehlikeye düşürecek şekilde gıda ve yiyeceklere zehir katma ve benzeri suçlar), 403. madde (uyuşturucu imal ve ithal etmek), 404. madde (uyuşturucu madde kullanma, kullanılmasın kolaylaştırma), 405. madde (sahte reçete ile uyuşturucu madde satın alınması), 406. madde (cezayı artıran özel haller), 407. madde (sağlıkça arıza-cezayı artıran haller), 408. madde (uyuşturucu kulanımını kolaylaştıran mahallerdeki eşyanın müsadere edilmesi ve eşyanın yarısının bedelinin suçu ortaya çıkaranlara verilmesi), 414. madde (ırza tecavüz ve iffete tecavüz, küçükleri baştan çıkarma), 415. madde (ırz ve namusu tasaddi), 416. madde (zorla ırza geçme ve tasaddi), 417. madde (cezayı artıran şahsa bağlı haller), 418. madde (ırza tecavüzde suçun ağırlaşması), 503. madde (dolandırıcılık), 504. madde (dolandırıcılık suçunda cezayı artıran haller), 505. madde (ehliyetsizleri dolandırma), 506. madde (hileli iflas).

-DİĞER KAPSAMDIŞI SUÇLAR-

Ayrıca,Askeri Ceza Kanunu`nun bazı maddelerince düzenlenen askeri suçlar ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu`nun 26 ila 30, 33 ve 36`ıncı maddeleri,Atatürk aleyhine işlenen suçlar,Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun`un 12`inci maddesi, Orman yakma ve benzeri orman suçları indirimden yararlanmayacak. Bunun yanı sıra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu`nun 68`inci maddesinde, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun`da, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`nda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7`inci maddesinde, Bankalar Kanunu`nda, Vergi, resim ve harçlara ilişkin kanunlarda yer alan suçları işleyenler indirimden ve salıvermeden yararlanamayacak.

-DAHA ÖNCE YARARLANANLARIN DURUMU-

Daha önce şartla salıverilme hükümlerinden yararlandığı halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenler ile dahe önce çakarılmış bir aftan yararlananlar da indirime tabi olmayacak. İndirimden yararlanacak olanlara Cezaların İnfazı Hakkında Kanun`da öngörülen indirim hükümleri uygulanmayacak. Kanunun yayım tarihinden sonra cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin cezası alanlar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine Dair tüzük Hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, yasa hükümlerinden faydalanamayacak. Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmayanlara indirim uygulanmayacak. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan yasa, Resmi Gazete`de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek. (NİS)17:59 21/12/00
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
104.539 Değişim: -0,46% Hacim : 5.010 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 104.305 24.11.2017 Yüksek 105.291
Açılış: 104.721
3,9424 Değişim: 0,55%
Düşük 3,9044 24.11.2017 Yüksek 3,9546
Açılış: 3,9207
4,7068 Değişim: 1,24%
Düşük 4,6302 24.11.2017 Yüksek 4,7076
Açılış: 4,64935
163,26 Değişim: 0,31%
Düşük 162,07 24.11.2017 Yüksek 163,95
Açılış: 162,75
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.