KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:09

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.366.554
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.221.688
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
25.152
Bankalardan Alınan Gelirler
0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
75.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
75.268
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
38.190
Diğer Kar Payı Gelirleri
6.256
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -839.930
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-698.513
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-122.129
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-19.282
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Diğer Kar Payı Giderleri
-6
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
526.624
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.642
Alınan Ücret ve Komisyonlar
54.197
Gayri Nakdi Kredilerden
41.730
Diğer
12.467
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-15.555
Gayri Nakdi Kredilere
-42
Diğer
-15.513
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-89.631
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 32.079
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.495
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
24.439
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9.135
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 54.814
FAALİYET BRÜT KÂRI
562.705
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -136.882
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -122.073
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
303.750
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 303.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -61.705
Cari Vergi Karşılığı
-83.458
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-191
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 242.045
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 242.045
Grubun Karı (Zararı)
242.045
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,19360000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-180.082
Alınan Kar Payları
1.244.720
Ödenen Kar Payları
-778.135
Alınan Temettüler
177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
54.197
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.178
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
15.751
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-97.498
Ödenen Vergiler
-45.325
Diğer
-583.147
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
416.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.607
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-256.524
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.992.370
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.270
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
36.148
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.334.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-265.494
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
577.485
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
235.928
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-498.479
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.880
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-471.599
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
361.691
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.114.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.745.892
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.249
Diğer
5.832
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
242.831
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
341.971
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
601.801
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
943.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
242.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-21.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-26.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
221.045


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 -14.912 9.691 158.902 1.403.681 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
1.250.000 -14.912 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.000 242.045 221.045 221.045
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
148.902 -158.902 -10.000 -10.000
Dağıtılan Temettü
-10.000 -10.000 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
148.902 -148.902 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 -35.912 158.593 25.660 242.045 1.640.386 1.640.386


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.441.489 2.103.306 3.544.795
Nakit ve Nakit Benzerleri
437.996 2.087.524 2.525.520
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
186.547 1.609.188 1.795.735
Bankalar
251.449 478.336 729.785
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.004.548 12.224 1.016.772
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 0 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
999.651 12.224 1.011.875
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
17 3.558 3.575
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17 3.558 3.575
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.072 0 -1.072
KREDİLER (Net)
12.346.619 5.620.934 17.967.553
Krediler
11.833.274 5.503.193 17.336.467
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
11.833.274 5.503.193 17.336.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
554.195 117.741 671.936
Finansal Kiralama Alacakları
666.832 131.278 798.110
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-112.637 -13.537 -126.174
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
82.435 0 82.435
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-123.285 0 -123.285
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-36.354 0 -36.354
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-38.034 0 -38.034
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-48.897 0 -48.897
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.259 0 4.259
Satış Amaçlı
4.259 0 4.259
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
48.552 0 48.552
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
72.903 0 72.903
Şerefiye
0 0 0
Diğer
72.903 0 72.903
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
49.259 0 49.259
DİĞER AKTİFLER
37.750 3.528 41.278
VARLIKLAR TOPLAMI
14.000.931 7.727.768 21.728.699
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
8.534.287 7.908.962 16.443.249
ALINAN KREDİLER
916.954 1.794.132 2.711.086
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
40.997 0 40.997
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 16.534 16.534
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 16.534 16.534
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 282 282
Finansal Kiralama
0 286 286
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -4 -4
KARŞILIKLAR
97.218 22.569 119.787
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.622 0 16.622
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
80.596 22.569 103.165
CARİ VERGİ BORCU
62.149 0 62.149
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
666.015 28.214 694.229
ÖZKAYNAKLAR
1.640.406 -20 1.640.386
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-35.892 -20 -35.912
Kar Yedekleri
158.593 0 158.593
Yasal Yedekler
9.961 0 9.961
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
138.256 0 138.256
Diğer Kar Yedekleri
10.376 0 10.376
Kar veya Zarar
267.705 0 267.705
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25.660 0 25.660
Dönem Net Kâr veya Zararı
242.045 0 242.045
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.958.026 9.770.673 21.728.699


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.524.527 10.858.981 15.383.508 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
4.211.065 7.497.956 11.709.021
Teminat Mektupları
4.186.284 5.479.236 9.665.520
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
306.556 2.134.159 2.440.715
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.726.457 0 3.726.457
Diğer Teminat Mektupları
153.271 3.345.077 3.498.348
Banka Kredileri
0 4.674 4.674
İthalat Kabul Kredileri
0 4.674 4.674
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
20.299 756.250 776.549
Belgeli Akreditifler
20.299 756.250 776.549
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.249.585 1.249.585
Diğer Kefaletlerimizden
4.482 8.211 12.693
TAAHHÜTLER
313.462 98.595 412.057 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
313.462 98.595 412.057
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
41.697 98.595 140.292
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
100.699 0 100.699
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.996 0 4.996
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
166.070 0 166.070
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 3.262.430 3.262.430 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 3.262.430 3.262.430 0 0 0
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 3.262.430 3.262.430 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 1.627.558 1.627.558 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.634.872 1.634.872 0
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.727.235 2.428.338 21.155.573 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.106.849 708.611 1.815.460 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
628.521 0 628.521 0
Tahsile Alınan Çekler
440.473 41.720 482.193 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
32.145 6.809 38.954 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.710 325.187 330.897 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 334.895 334.895 0
REHİNLİ KIYMETLER
17.620.386 1.719.727 19.340.113 0 0 0
Menkul Kıymetler
1.037.624 485.329 1.522.953 0
Teminat Senetleri
1.419.234 203.545 1.622.779 0
Emtia
1.291.991 419.003 1.710.994 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
11.517.491 0 11.517.491 0
Diğer Rehinli Kıymetler
2.354.046 611.850 2.965.896 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
23.251.762 13.287.319 36.539.081 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718947


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.