KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

16.05.2018 - 18:05
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 357.930
Kredilerden Alınan Kar Payları
321.927
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.562
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
18.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
18.648
Finansal Kiralama Gelirleri
10.473
Diğer Kar Payı Gelirleri
320
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -208.518
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-175.709
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-12.274
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-1.380
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-19.155
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
149.412
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.027
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.716
Gayri Nakdi Kredilerden
10.455
Diğer
3.261
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.689
Gayri Nakdi Kredilere
-2
Diğer
-4.687
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-28.739
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 3.988
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-870
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-15.417
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
20.275
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 17.162
FAALİYET BRÜT KÂRI
150.850
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -32.298
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -31.919
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.633
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 86.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -17.891
Cari Vergi Karşılığı
-20.986
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.985
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 68.742
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 68.742
Grubun Karı (Zararı)
68.742
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05500000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-13.172
Alınan Kar Payları
350.168
Ödenen Kar Payları
-200.559
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.716
Elde Edilen Diğer Kazançlar
483
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
5.153
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-30.837
Ödenen Vergiler
-46.760
Diğer
-104.536
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
384.703
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.213
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-274.533
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-848.460
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-29.331
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
35.218
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
770.964
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
162.118
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
570.940
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
371.531
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-238.421
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.144
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-231.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
214.817
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
679.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-462.929
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.254
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
70.516
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
418.443
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
601.801
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.020.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
68.742
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
945
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.637
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9.691 158.902 1.403.681 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
9.691 184.562 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.742 69.687 69.687
Dönem Sonu Bakiyeler
9.691 184.562 68.742 1.499.028 1.499.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.516.631 1.855.881 3.372.512
Nakit ve Nakit Benzerleri
770.781 1.845.537 2.616.318
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 269.834 1.608.221 1.878.055
Bankalar
2 500.947 237.316 738.263
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 746.376 8.129 754.505
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.719 4.719
Diğer Finansal Varlıklar
741.657 8.129 749.786
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 39 2.215 2.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
39 2.215 2.254
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-565 -565
KREDİLER (Net)
6 10.916.135 1.636.551 12.552.686
Krediler
10.504.214 1.636.551 12.140.765
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
10.504.214 1.636.551 12.140.765
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
434.854 434.854
Finansal Kiralama Alacakları
545.611 545.611
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-110.757 -110.757
Faktoring Alacakları
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
Donuk Alacaklar
44.846 44.846
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-67.779 -67.779
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-34.912 -34.912
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-4.205 -4.205
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-28.662 -28.662
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 4.111 4.111
Satış Amaçlı
4.111 4.111
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 46.892 46.892
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 65.774 65.774
Şerefiye
0 0
Diğer
65.774 65.774
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 23.970 23.970
DİĞER AKTİFLER
14 55.985 499 56.484
VARLIKLAR TOPLAMI
12.629.498 3.492.931 16.122.429
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 7.029.073 3.809.364 10.838.437
ALINAN KREDİLER
2 549.350 1.746.900 2.296.250
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 22.026 22.026
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 688.007 688.007
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0
KARŞILIKLAR
8 75.821 17.191 93.012
Çalışan Hakları Karşılığı
5.991 5.991
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
69.830 17.191 87.021
CARİ VERGİ BORCU
9 31.270 31.270
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 647.825 6.574 654.399
ÖZKAYNAKLAR
14 1.499.032 -4 1.499.028
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.250.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.963 -4 -13.967
Kar Yedekleri
9.691 9.691
Yasal Yedekler
1.308 1.308
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
3.843 3.843
Diğer Kar Yedekleri
4.540 4.540
Kar veya Zarar
253.304 253.304
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
184.562 184.562
Dönem Net Kâr veya Zararı
68.742 68.742
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.542.404 5.580.025 16.122.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 3.559.165 4.686.616 8.245.781
GARANTİ VE KEFALETLER
3.440.345 3.521.161 6.961.506
Teminat Mektupları
3.434.717 2.533.441 5.968.158
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
122.581 972.483 1.095.064
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.165.227 3.165.227
Diğer Teminat Mektupları
146.909 1.560.958 1.707.867
Banka Kredileri
0 3.883 3.883
İthalat Kabul Kredileri
3.883 3.883
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
5.628 565.991 571.619
Belgeli Akreditifler
5.628 565.991 571.619
Diğer Akreditifler
0
Diğer Garantilerimizden
413.459 413.459
Diğer Kefaletlerimizden
4.387 4.387
TAAHHÜTLER
1 118.820 42.619 161.439
Cayılamaz Taahhütler
118.820 42.619 161.439
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
30.984 42.619 73.603
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
82.428 82.428
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.664 2.664
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.744 2.744
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 0 1.122.836 1.122.836
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.122.836 1.122.836
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 1.122.836 1.122.836
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
563.223 563.223
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
559.613 559.613
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
14.356.941 1.409.837 15.766.778
EMANET KIYMETLER
634.234 424.145 1.058.379
Emanete Alınan Menkul Değerler
214.335 214.335
Tahsile Alınan Çekler
395.280 14.694 409.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
24.344 4.789 29.133
Diğer Emanet Kıymetler
275 242.237 242.512
Emanet Kıymet Alanlar
162.425 162.425
REHİNLİ KIYMETLER
13.722.707 985.692 14.708.399
Menkul Kıymetler
1.102.082 354.872 1.456.954
Teminat Senetleri
997.820 59.749 1.057.569
Emtia
1.039.874 192.840 1.232.714
Varant
0
Gayrimenkul
9.794.283 9.794.283
Diğer Rehinli Kıymetler
788.648 378.231 1.166.879
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
17.916.106 6.096.453 24.012.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2812 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2946
Açılış: 8,2566
9,7424 Değişim: 0,88%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7656
Açılış: 9,6588
499,98 Değişim: 0,30%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 501,40
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.