KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2019 - 17:36

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 16.05.2019 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 29.03.2019
Genel Kurul Tarihi 16.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:15 Yeşil Plaza Topkapı- Zeytinburnu - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Şirketin 2018 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin 2018 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilerek iyileştirici önlemlerin sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YGYO Bilgilendirme dökümanı- 2018 OLAĞAN GENEL KURUL.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 16.05.2019 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.
Genel kurul toplantı tutanağı ve toplantı zabtı açıklama ekinde yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Yeşil GYO 2018 GK Toplantı Zabtı.pdf - Tutanak
EK: 2 Yeşil GYO 2018 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2019 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2019 Perşembe günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 44405291 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.04.2019 tarihli 9800 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 1.100.009 payın asaleten 69.176.618,657 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 70.276.627,657TL karşılığı 70.276.627,66 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Rashad Kazımov'un bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yavaş tarafından açıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığını belirtti.
MADDE 2) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonucunda 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2018 yılına ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 3) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2018 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesi gereğince yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından altı ay içerisinde 2018 yılı için tekrar denetim raporu hazırlatılarak genel kurula sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 4) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2018 yılına ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. Maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 5) TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.
…………… T.C. Kimlik no'lu Menderes Kültürel'in istifası nedeniyle ……………T.C. Kimlik No'lu Cengiz Dilli'nin Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi,
…………… T.C. Kimlik no'lu Fermani Özgür Altun'un istifası nedeniyle ……………T.C. Kimlik No'lu, Metin Başer'in Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi, oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 6) 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına ilişkin oylamanın 2018 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 7) Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının 2018 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. Maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 8) Şirketin 2018 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin 2018 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.
Toplantıya bizzat katılamayan Metin Başer, Hamdi Selçuk Tuğrul, Resul Kurt, Hacı Bayram Gökhan ve Cengiz Dilli'nin adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisine sunuldu. Günay Yavaş ve Yaşar Altıparmak sözlü olarak toplantı alanında seçilmeleri durumunda görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
1. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, …………… T.C. Kimlik No'lu, ……………İstanbul adresinde ikamet eden Metin Başer'in
2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla …………… T.C. Kimlik no'lu, …………… adresinde ikamet eden Hamdi Selçuk Tuğrul'un
3. …………… T. C. Kimlik No' lu, …………… adresinde mukim Resul Kurt'un
4. …………… T.C. Kimlik no'lu, …………… adresinde ikamet eden'ın Hacı Bayram Gökhan'ın
5. …………… T. C. Kimlik No' lu, …………… adresinde mukim Yaşar Altıparmak'ın,
6. …………… T.C. Kimlik no'lu, …………… adresinde ikamet eden Günay Yavaş'ın
7. …………… T.C. Kimlik no'lu Cengiz Dilli'nin
Seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi.
2018 denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince yeniden düzenlenecek olan denetim raporunun da Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 maddesi kapsamında, son bilanço genel kurula sunularak şirketin finansal yönden bulunduğu durum açıklanmıştır.
TTK madde 376 (1) kapsamında yönetim kurulu genel kurulumuzu toplantıya çağırmaya ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmaya karar vermiştir.
Bu bağlamda şirket taşınmazlarının ve iştiraklerin satışı iyileştirici önlem olarak değerlendirilmiş olup,
inşaatı tamamlanmış taşınmazların hızlı bir şekilde satışı için gerekli çalışmalara başlanılmasına ve ilaveten şirketimizin iştirak ettiği firmalarda bulunan hisselerin/payların satışı hususlarının değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Özkaynak yönetimi ile değerlenen finansal yatırımlar hesabında takip edilen iştirakimiz Zincir Yapı A.Ş.'deki paylarımızın satışının gerçekleşmesi durumunda Yıl sonu mali tablolarında yazılmış olan yazılmış olan zararlar telafi edilecek olup satışın gerçekleşmesi durumunda muhtemel olası satış karı da öz kaynakları arttıracaktır.
Tam konsolidasyona tabi olan Bağlı ortaklığımız Yeşil Globaldeki paylarımızın satışı ile alakalı süreç başlatılacaktır. Bugüne kadar konsolidasyon kapsamında yazılmış olan zararlar telafi edilecektir. Ayrıca olası satış karı da öz kaynakları artıracaktır.
MADDE 10) Toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olunan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu görüşülerek ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada başka teklif olmadığından aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 12)Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 14) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2019 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 200.000 TL oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 15) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 16) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya saat 14.58'de son verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi. 15.30
Zeytinburnu/İstanbul 16.05.2019
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Mustafa Kendi Yaşar Altıparmak
Oy Toplama Memuru Katip
Ersin Bengül Aslı Çağlayan Pekiyi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764396


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.