KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:53

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 1.188.441 473.696
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.053.905 419.235
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
16.053 6.261
Bankalardan Alınan Gelirler
5.490 3.055
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
103.950 42.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
103.950 42.079
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
6.474 2.571
Diğer Kar Payı Gelirleri
2.569 495
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -738.017 -288.746
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-588.230 -217.531
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-145.654 -68.283
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-4.133 -2.932
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
450.424 184.950
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
33.484 8.725
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.898 17.219
Gayri Nakdi Kredilerden
26.447 9.797
Diğer
IV-12 23.451 7.422
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.414 -8.494
Gayri Nakdi Kredilere
-49 -1
Diğer
IV-12 -16.365 -8.493
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -115.917 -47.756
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 189.369 92.098
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-3.206 -419
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
151.425 62.807
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
41.150 29.710
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 11.578 6.844
FAALİYET BRÜT KÂRI
568.938 244.861
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -149.235 -72.578
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -137.150 -46.224
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
282.553 126.059
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 282.553 126.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -59.382 -26.618
Cari Vergi Karşılığı
-61.581 -28.490
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.960 -3.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.159 5.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 223.171 99.441
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-10 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 223.171 99.441
Grubun Karı (Zararı)
223.171 99.441
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr (Zarar) 0,00241000 0,00103000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-912.187
Alınan Kar Payları
928.345
Ödenen Kar Payları
-605.565
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
48.519
Elde Edilen Diğer Kazançlar
896
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-103.494
Ödenen Vergiler
-48.032
Diğer
-1.132.856
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-782.384
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-89.179
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-198.948
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.356.890
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-131.918
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
150.423
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.679.191
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-10.183
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
175.120
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.694.571
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-525.219
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.464
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-954.348
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
462.593
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.080.075
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.546.508
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.581.433
İhraç Edilen Sermaye Araçları
115.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
335.152
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
195.437
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.495.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
223.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-26.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.132
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-34.005
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.039


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Yeni Bakiye
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.518 138.132 1.101.367 0 1.101.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.132 0 -26.132 0 0 223.171 197.039 0 197.039
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.252 0 -33.252 209.828 -6.518 223.171 1.413.229 0 1.413.229


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.393.513 3.047.008 4.440.521
Nakit ve Nakit Benzerleri
272.783 2.878.228 3.151.011
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 269.736 1.981.136 2.250.872
Bankalar
I-3 3.047 897.092 900.139
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 1.071.545 117.732 1.189.277
Devlet Borçlanma Senetleri
930.250 117.732 1.047.982
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
141.295 0 141.295
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
49.398 53.158 102.556
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 49.398 53.158 102.556
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-213 -2.110 -2.323
KREDİLER (Net)
I-5 9.564.241 4.320.197 13.884.438
Krediler
9.495.883 4.264.099 13.759.982
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.495.883 4.264.099 13.759.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 54.725 77.970 132.695
Finansal Kiralama Alacakları
64.000 81.560 145.560
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-9.275 -3.590 -12.865
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
117.006 0 117.006
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-103.373 -21.872 -125.245
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-36.652 -21.805 -58.457
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.448 -67 -2.515
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-64.273 0 -64.273
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 3.000 0 3.000
Satış Amaçlı
3.000 0 3.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.997 0 4.997
İştirakler (Net)
I-7 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 74.848 0 74.848
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 19.406 0 19.406
Şerefiye
0 0 0
Diğer
19.406 0 19.406
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 25.227 0 25.227
DİĞER AKTİFLER
I-17 37.648 101.051 138.699
VARLIKLAR TOPLAMI
11.122.880 7.468.256 18.591.136
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 7.004.280 5.797.591 12.801.871
ALINAN KREDİLER
II-3 1.651.742 2.198.243 3.849.985
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8.823 5.710 14.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 8.823 5.710 14.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
155.853 21.662 177.515
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
II-7 23.948 0 23.948
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
II-7 131.905 21.662 153.567
CARİ VERGİ BORCU
II-8 55.675 0 55.675
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 228.187 50.141 278.328
ÖZKAYNAKLAR
II-11 1.419.010 -5.781 1.413.229
Ödenmiş Sermaye
1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-27.471 -5.781 -33.252
Kar Yedekleri
209.828 0 209.828
Yasal Yedekler
20.115 0 20.115
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
181.037 0 181.037
Diğer Kar Yedekleri
8.676 0 8.676
Kar veya Zarar
216.653 0 216.653
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-6.518 0 -6.518
Dönem Net Kâr veya Zararı
223.171 0 223.171
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.523.570 8.067.566 18.591.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 5.117.184 7.990.107 13.107.291
GARANTİ VE KEFALETLER
3.038.836 2.197.288 5.236.124
Teminat Mektupları
3.031.280 1.846.818 4.878.098
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
37.754 13.119 50.873
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 164.360 164.360
Diğer Teminat Mektupları
2.993.526 1.669.339 4.662.865
Banka Kredileri
2.511 24.064 26.575
İthalat Kabul Kredileri
2.511 24.064 26.575
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
5.045 326.406 331.451
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
5.045 326.406 331.451
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 368.655 620.454 989.109
Cayılamaz Taahhütler
368.655 620.454 989.109
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
188.145 620.454 808.599
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
67.450 0 67.450
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
90.006 0 90.006
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
10.919 0 10.919
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.753 0 8.753
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 1.709.693 5.172.365 6.882.058
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.709.693 5.172.365 6.882.058
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.709.693 4.916.320 6.626.013
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.607.378 1.619.202 3.226.580
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
102.315 3.297.118 3.399.433
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 256.045 256.045
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
77.235.731 2.453.488 79.689.219
EMANET KIYMETLER
2.902.978 230.597 3.133.575
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
665.877 0 665.877
Tahsile Alınan Çekler
873.022 97.087 970.109
Tahsile Alınan Ticari Senetler
316.717 9.734 326.451
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
1.047.362 123.776 1.171.138
REHİNLİ KIYMETLER
74.332.753 2.222.891 76.555.644
Menkul Kıymetler
257.818 17.611 275.429
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
743.508 176.244 919.752
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
13.480.518 0 13.480.518
Diğer Rehinli Kıymetler
59.850.029 2.029.036 61.879.065
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
82.352.915 10.443.595 92.796.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719301


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,00% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6808 Değişim: 0,06%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,6836
Açılış: 5,6773
6,2713 Değişim: 0,12%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,2772
Açılış: 6,2636
272,64 Değişim: 0,02%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 272,93
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.