KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 - 19:32

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 -121.160 0 14.805.097 3.881.265 0 22.943.968 677.103 23.621.071
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Yeni Bakiye
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 40.476 0 14.805.097 4.387.867 0 23.612.206 677.103 24.289.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.429 -1.247 365.689 164.125 -427.066 -164.125 0 0 3.268.390 3.221.195 57.557 3.278.752
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.172 0 -29.172 3.002 -26.170
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.776.362 -3.776.362 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.776.362 -3.776.362 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.062.385 -30.251 421.830 164.125 -386.590 -164.125 18.581.459 582.333 3.268.390 26.804.229 737.662 27.541.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
100.678.231 167.492.278 268.170.509
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 40.935.339 32.316.084 73.251.423
Teminat Mektupları
40.104.048 15.576.620 55.680.668
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.763.767 6.454.106 11.217.873
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.395.757 0 1.395.757
Diğer Teminat Mektupları
33.944.524 9.122.514 43.067.038
Banka Kredileri
68.258 3.114.667 3.182.925
İthalat Kabul Kredileri
0 770.060 770.060
Diğer Banka Kabulleri
68.258 2.344.607 2.412.865
Akreditifler
23.942 13.344.210 13.368.152
Belgeli Akreditifler
23.942 13.344.210 13.368.152
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.772 4.772
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
345.937 67.786 413.723
Diğer Garantilerimizden
77.664 44.209 121.873
Diğer Kefaletlerimizden
315.490 163.820 479.310
TAAHHÜTLER
37.680.967 31.565.442 69.246.409
Cayılamaz Taahhütler
33.486.265 3.226.806 36.713.071
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 749.282 2.098.799 2.848.081
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
V-III-1 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 13.978.240 205.658 14.183.898
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 252.952 252.952
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.859.606 0 2.859.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 13.085.415 0 13.085.415
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
701.998 0 701.998
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.109.474 669.397 2.778.871
Cayılabilir Taahhütler
4.194.702 28.338.636 32.533.338
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.194.702 28.338.636 32.533.338
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.061.925 103.610.752 125.672.677
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.061.925 103.610.752 125.672.677
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.841.633 2.648.793 4.490.426
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
922.030 1.324.499 2.246.529
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
919.603 1.324.294 2.243.897
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.790.271 84.331.228 97.121.499
Swap Para Alım İşlemleri
2.582.856 22.047.905 24.630.761
Swap Para Satım İşlemleri
7.667.415 12.200.934 19.868.349
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.270.000 25.041.195 26.311.195
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.270.000 25.041.194 26.311.194
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
617.960 1.629.992 2.247.952
Para Alım Opsiyonları
428.940 669.518 1.098.458
Para Satım Opsiyonları
189.020 960.474 1.149.494
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
6.812.061 15.000.739 21.812.800
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.533.306.480 1.367.270.721 2.900.577.201
EMANET KIYMETLER
61.151.001 7.914.403 69.065.404
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.845.096 0 1.845.096
Emanete Alınan Menkul Değerler
42.903.292 331.497 43.234.789
Tahsile Alınan Çekler
10.358.498 1.407.488 11.765.986
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.534.258 1.742.887 6.277.145
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 240 2.392
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
113.383 2.890.539 3.003.922
Emanet Kıymet Alanlar
1.394.322 1.541.752 2.936.074
REHİNLİ KIYMETLER
423.573.773 227.320.791 650.894.564
Menkul Kıymetler
315.427 8.350 323.777
Teminat Senetleri
647.442 842.015 1.489.457
Emtia
33.105.640 1.398.301 34.503.941
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
337.057.880 183.016.509 520.074.389
Diğer Rehinli Kıymetler
51.502.514 41.685.506 93.188.020
Rehinli Kıymet Alanlar
944.870 370.110 1.314.980
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.048.581.706 1.132.035.527 2.180.617.233
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.633.984.711 1.534.762.999 3.168.747.710


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.323.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-44.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
376.473
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.070
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
378.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-420.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
164.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-518.514
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-164.125
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.647
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.278.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 24.183.949 10.150.050
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 19.874.130 7.863.506
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
274.509 105.116
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 240.082 110.395
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
19.334 373
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 3.616.604 2.007.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.823 5.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
665.601 338.279
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.939.180 1.663.160
Finansal Kiralama Gelirleri
141.477 59.665
Diğer Faiz Gelirleri
17.813 3.717
FAİZ GİDERLERİ (-)
-15.563.301 -6.613.351
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -10.226.291 -4.309.080
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.166.278 -535.745
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.148.348 -950.891
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.586.743 -641.636
Diğer Faiz Giderleri
-435.641 -175.999
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.620.648 3.536.699
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.449.439 566.314
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.112.298 834.197
Gayri Nakdi Kredilerden
324.039 129.205
Diğer
1.788.259 704.992
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-662.859 -267.883
Gayri Nakdi Kredilere
-4.837 -2.063
Diğer
-658.022 -265.820
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.793.204 -619.445
TEMETTÜ GELİRLERİ
48.618 138
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 686.966 334.025
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 143.345 85.073
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 482.008 243.113
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 61.613 5.839
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 2.619.238 888.532
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.631.705 4.706.263
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -4.065.593 -2.232.685
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -3.500.406 -1.210.645
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.065.706 1.262.933
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
38.541 9.544
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 4.104.247 1.272.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -781.101 -206.211
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -132.068 430.939
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.110.392 -863.240
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
461.359 226.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 3.323.146 1.066.266
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 3.323.146 1.066.266
Grubun Karı (Zararı)
3.268.390 1.038.928
Azınlık Payları Karı (Zararı)
III-XXIV 54.756 27.338
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 1,30740000 0,41560000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
49.118.464 53.479.661 102.598.125
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 5.698.044 42.000.596 47.698.640
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 4.812.987 30.970.123 35.783.110
Bankalar
V-I-3 877.090 11.030.473 11.907.563
Para Piyasalarından Alacaklar
7.967 0 7.967
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 70.459 97.856 168.315
Devlet Borçlanma Senetleri
202 7.658 7.860
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.505 90.198 92.703
Diğer Finansal Varlıklar
67.752 0 67.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.179.824 2.285.176 9.465.000
Devlet Borçlanma Senetleri
7.179.824 1.418.310 8.598.134
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.921 3.921
Diğer Finansal Varlıklar
0 862.945 862.945
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 30.445.766 8.681.787 39.127.553
Devlet Borçlanma Senetleri
30.445.766 8.441.720 38.887.486
Diğer Finansal Varlıklar
0 240.067 240.067
Türev Finansal Varlıklar
5.761.464 415.679 6.177.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.761.464 415.679 6.177.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-37.093 -1.433 -38.526
KREDİLER (Net)
V-I-5 147.204.193 95.677.648 242.881.841
Krediler
145.365.001 92.859.422 238.224.423
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
145.365.001 92.859.422 238.224.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 550.608 2.616.426 3.167.034
Finansal Kiralama Alacakları
724.841 2.896.130 3.620.971
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-174.233 -279.704 -453.937
Faktoring Alacakları
2.488.261 183.140 2.671.401
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.488.261 183.140 2.671.401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
9.737.422 182.857 9.920.279
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.937.099 -164.197 -11.101.296
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.871.881 -25.331 -1.897.212
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.579.903 -962 -1.580.865
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-7.485.315 -137.904 -7.623.219
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.556.748 0 1.556.748
Satış Amaçlı
1.556.748 0 1.556.748
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.067.613 3 1.067.616
İştirakler (Net)
V-I-7 768.694 3 768.697
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
329.066 0 329.066
Konsolide Edilmeyenler
439.628 3 439.631
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 298.919 0 298.919
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
298.919 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.872.310 13.861 1.886.171
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
280.515 404 280.919
Şerefiye
14.631 0 14.631
Diğer
265.884 404 266.288
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 523.106 0 523.106
CARİ VERGİ VARLIĞI
403.520 0 403.520
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 138.370 0 138.370
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 6.214.665 9.206.155 15.420.820
VARLIKLAR TOPLAMI
208.379.504 158.377.732 366.757.236
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 111.301.991 83.294.347 194.596.338
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.572.841 49.458.187 52.031.028
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
24.027.616 3.672.942 27.700.558
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 9.017.590 19.867.477 28.885.067
Bonolar
4.915.401 0 4.915.401
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
62.960 0 62.960
Tahviller
4.039.229 19.867.477 23.906.706
FONLAR
3.074 0 3.074
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
3.074 0 3.074
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 3.223.548 254.217 3.477.765
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.223.548 254.217 3.477.765
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.275 0 1.275
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 5.082.222 52.557 5.134.779
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
930.742 5.602 936.344
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.960.269 18.886 2.979.155
Diğer Karşılıklar
1.191.211 28.069 1.219.280
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 543.562 1.380 544.942
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
271.381 22.541 293.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 5.544.627 8.443.716 13.988.343
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
5.544.627 8.443.716 13.988.343
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 8.145.873 4.412.381 12.558.254
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 26.763.123 778.768 27.541.891
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
804.673 0 804.673
Hisse Senedi İhraç Primleri
724.269 0 724.269
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
80.404 0 80.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.451.598 2.366 1.453.964
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-347.268 -39.322 -386.590
Kar Yedekleri
18.023.769 557.690 18.581.459
Yasal Yedekler
2.081.658 10.669 2.092.327
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
15.689.732 5.389 15.695.121
Diğer Kar Yedekleri
246.042 541.632 787.674
Kar veya Zarar
3.695.207 155.516 3.850.723
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
450.594 131.739 582.333
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.244.613 23.777 3.268.390
Azınlık Payları
635.144 102.518 737.662
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
196.498.723 170.258.513 366.757.236


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.850.112
Alınan Faizler
19.626.530
Ödenen Faizler
-14.215.802
Alınan Temettüler
13.223
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.182.392
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.013.884
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.022.089
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.011.509
Ödenen Vergiler
-1.261.761
Diğer
-2.518.934
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
125.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
41.568
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.009.562
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-53.152.254
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-123.405
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.875.748
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
37.127.494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
20.634.565
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.482.969
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.975.739
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.702.385
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-20.876
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-364.604
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
465.639
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.304.313
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.602.318
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.846.180
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
808.254
Diğer
-42.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
16.633.200
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
26.060.041
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.301.841
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-125.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-151.014
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.755.540
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.110.705
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.866.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.074 Değişim: 0,83% Hacim : 2.425 Mio.TL Son veri saati : 12:24
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.147
Açılış: 95.462
5,7390 Değişim: 1,42%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3635 Değişim: 1,41%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
277,32 Değişim: 1,82%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.