KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2019 - 11:52
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 01.02.2019
Genel Kurul Tarihi 04.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042. CADDE NO:3/4

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin , 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini
6 - 2018 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler,temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL DAVET 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GÜNDEM032019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ' ın ve Tutanak Yazmanlığına Hakan Güney‘in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
2. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu. Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 2018 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) katılanların oybirliğiyle onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu. Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2018 yılı Bağimsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları , toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylandı ve ibra edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.
• ..................................................... adresinde mukim, Yönetim Kurulu Üyeliğine 13.02.2019 tarihli T.C.Ankara 63.Noterliği tarafından onaylı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı- beyan eden ............................ TC kimlik numaralı Yılmaz ULAŞ'ın,
• ...................... adresinde mukim, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ............................ TC kimlik numaralı Tevfik Meftun ULAŞ'ın,
• .......................... adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan .................... TC kimlik numaralı Tevfik Mutlu ULAŞ'ın,
• ..................... adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan......................TC kimlik numaralı Ekrem Yadigar'ın,
• ...................... adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ................. TC kimlik numaralı Bilal Tayfun Yeşilyurt'un,
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
25.01.2019 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını beyan eden Murat Altaylı 04.03.2019 tarihli dilekçesinde bağımsız yönetim kurulu üye adaylığını şahsi sebeplerden ötürü iptal ettiğini bildirdi ve genel kurul toplantısına katılmadığı tespit edildi. Bu sebeplerden ötürü Murat Altaylı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı iptal oldu ve oylama yapılmadı.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirketimiz 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.159.391,00 TL(birmilyonyüzellidokuzbinüçyüzdoksanbir) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 866.242,94-TL(sekizyüzaltmışaltıbinikiyüzkırkiki lira doksandört kuruş) dönem karı elde etmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 01.02.2019 tarih, 2019/008 sayılı kararıyla almış olduğu
Şirketimizin önceki dönemde gayrimenkul satışından elde ettiği dönem karının Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca fon hesabına çekilmesi,
Yasal kayıtlarında bulunan cari yıl dönem karından kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, Söz konusu dönemde elde edilen karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması,
Kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi görüşüldü, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 24.01.2019 tarih, 2019/003 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2018 takvim yılı için 2019 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık (TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılması, Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2018 takvim yılı için 2019 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık ( TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24.01.2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu BAN-DEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Vergi Kimlik No:1400027081, Vergi Dairesi:Doğanbey, Merkez Adres:Mutlukent mahallesi 1966. cadde No:1/3 Ümitköy Çankaya Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü: Ankara, Ticaret Sicil no:74702, Mersis No:0140002708100001) seçilmesi ve sözleşme imzalanması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL (dörtyüzbin) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2018 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince , 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2018 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunuldu.
NOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde İlişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır.
31 Aralık 2018 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 765.702 TL'dir. (31.12.2017: 789.187 TL)
12. Gündemin onikinci maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 04032019 olağan genel kurul tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 04032019 hazırbulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.03.2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.03.2019 tarih ve 00042191536 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail KARAKILIÇ gözetiminde yapıldı.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744531


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: 0,00% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 30.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8294 Değişim: 0,05%
Düşük 7,8119 01.12.2020 Yüksek 7,8331
Açılış: 7,8256
9,3579 Değişim: 0,24%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,3637
Açılış: 9,3358
448,35 Değişim: 0,30%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 448,46
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.