KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2018 - 12:26
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 01.02.2018
Genel Kurul Tarihi 01.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.02.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres AŞAĞIÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042.CADDE NO:3/4

Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini,
6 - 2017 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karar bağlanması,
7 - Üst düzey yöneticilerin ücret artışlarının belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2017 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
13 - 18.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen maddi duran varlık satışı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Dilekler,temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL DAVET .pdf - İlan Metni
EK: 3 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ' ın ve Tutanak Yazmanlığına Hakan Güney‘in seçilmeleri ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
2. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu. Şirket internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edilmiştir. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.
3. 2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu.Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2017 yılı Bağimsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuştur.2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları , toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylanmıştır ve ibra edilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilmiştir.
• ............ adresinde mukim Yönetim Kurulu Başkanlığına imza sirküleri ekli 15/02/2018 tarihli muvafakatname ile aday olduğunu yazılı- beyan eden .... TC kimlik numaralı Yılmaz ULAŞ'ın,
• ......................... adresinde mukim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan .................TC kimlik numaralı Tevfik Meftun ULAŞ'ın,
• ............................ adresinde mukim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ................. TC kimlik numaralı Tevfik Mutlu ULAŞ'ın,
• .............................. adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ................ TC kimlik numaralı Yusuf Özcan'ın,
• ............................ adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan .......................TC kimlik numaralı Hakan Güney'in,
1(bir) yıl süreyle ve 1 yılın sonunda yapılacak Genel kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 01.02.2018 tarih, 2018/006 sayılı kararına istinaden, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifi
Şirketimiz 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 16.137.927,-TL (On altı milyon yüz otuz yedi bin dokuz yüz yirmi yedi) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 16.308.490,-TL (On altı milyon üç yüz sekiz bin dört yüz doksan) dönem karı elde etmiştir.
Şirketimizin cari dönemde elde ettiği dönem karının önemli bir kısmı duran varlık satışı nedeniyle meydana gelmiştir. Bu satıştan elde edilen nakit ile şirketimizin banka kredilerinin bir kısmı ödenmiş olup, henüz tahsil edilmeyen alacakların vadeleri Kasım 2019 tarihine kadar yayılmıştır.
Şirketimiz, mevcut ekonomik koşullarda, şu an elinde bulundurduğu nakit ve ileride sağlayacağı nakit akışı ile banka kredi borçları ve genel giderlerini ancak karşılayabilecek durumdadır. Şirketin, banka kredilerinden doğacak kur riskinden korunabilmesi ve gelecekte yapılması muhtemel yatırımların finanse edilebilmesi için mevcut likidite durumu ile kredibilitesini koruması gerekmektedir. Mevcut finansal pozisyonun korunması şirketin sürekliliğinin devamı ve ileride gelir kaynağı yaratabilmesi açışından da büyük önem taşımaktadır. Kar dağıtımı yapılması halinde şirketin nakit akış ve ödeme dengesi bozulacak ve yeniden borçlanmak durumunda kalabilecektir. Bu nedenle şirket Yönetim Kurulu olarak ortaklarımızın bu önemli konuları da dikkate almasını ve cari dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde görüş bildirmekteyiz.
Toplantıda başka söz alan olmamış ve oylamaya geçilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen konular dikkate alındığında, Şirketin yasal kayıtlarında bulunan dönem karından geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, söz konusu dönemde elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması ve kar dağıtımı yapılmaması katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin Mart ayından itibaren %5 oranında arttırılması, Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretlerinin Mart ayından itibaren %5 oranında arttırılması katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24.01.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmiştir.
2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 250.000 TL (ikiyüzellibin) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2017 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Gündemin onikinci maddesi gereğince , 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2017 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunulmuştur.
NOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde İlişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır. Cari dönem içinde şirket aktifinde yer alan bir adet binek taşıt şirket ortaklarından Tevfik Meftun Ulaş'a 112.000 TL bedelle satılmıştır. Satış bedelinin tamamı nakit olarak tahsil edilmiştir. 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 775.431 TL'dir. (31.12.2016: 789.187 TL)
13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, 18.08.2017 tarihinde, Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş., ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'nin tevhit sonucunda müştereken maliki oldukları "Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi 170-ID pafta 787 ada 12 parselde kayıtlı 6.464,14 m2 arsanın, Ulaşlar Tur. Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'ye ait olan 6.025,50 m2'sinin Konak Evleri İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.'ne satışı hususunda ortaklara bilgi verilecektir.
19.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kabul edilmiştir. Bu konu sermaye piyasası mevzuatına göre önemli nitelikte işlem olarak nitelendirildiğinden 21.07.2015 tarihinde ayrılma hakkı fiyatı 0,66 TL olarak belirlenerek ayrılma hakkı süreci başlatılmış , konunun görüşüldüğü 19.08.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanımı için başvuran pay sahibi olmamıştır. 28.12.2015 tarihinde Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Antalya/Alanya/Mahmutlar, 787 ada, 12 parsel numaralı arsa (Club Hotel Ulaşlar'ın üzerinde bulunduğu arsa) üzerinde inşaat projesi başlamıştır .17.05.2017 tarihinde inşaat sözleşmesi kapsamında yapılan taşınmazlarda kat irtifakı gerçekleştirilmesi için alınan yönetim kurulu kararı kamuya duyurulmuştur. Akabinde Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. inşaata konu arsayı tamamen vadeli satın almak suretiyle sözkonusu kat karşılığı inşaat sözleşmesini feshetmek amacıyla teklif mektubu göndermiştir. Bu teklif mektubu hukuki açıdan danışmanımız Halit Kıratlı ve mali açıdan danışmanımız Garip Ayaz tarafından incelenmiştir. Danışmanımız Garip Ayaz hazırlamış olduğu raporda özetle bahse konu arsanın satışı durumunda vergisel avantajların olduğundan ve sonuç olarak bu işlemin şirket lehine sonuçlar doğurduğundan bahsetmiştir. Bahse konu arsa ve üzerindeki proje ile ilgili değerleme raporu projenin şuandaki değeri ile bittiğindeki değerinin karşılaştırmasını içerecek şekilde Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.'nin inşaata konu arsayı tamamen vadeli satın almak suretiyle Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesini feshetmek amacıyla verdiği teklif mektubu değerleme raporuna ve danışmanlarımızın görüşlerine göre değerlendirilmiş ve Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş., ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'nin tevhit sonucunda müştereken maliki oldukları "Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi 170-ID pafta 787 ada 12 parselde kayıtlı 6.464,14 m2 arsanın, Ulaşlar Tur. Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'ye ait olan 6.025,50 m2'sinin Konak Evleri İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.'ne 7.275.000 ¬ (yedimilyonikiyüzyetmişbeşbin Euro)(KDV hariç) net satış bedeli ile imzalanacak protokolde belirlenen vadelere uygun olarak satışının gerçekleştirilmesine ve satış ile ilgili protokol imzalanmasına karar verilmiş ve 18.08.2017 tarihinde bu konuda yönetim kurulu kararı alınarak 18.08.2017 tarihinde satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Konuyla ilgili bütün detaylar kamuyu aydınlatma platformu aracılığı ile bütün pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
14. Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı01032018.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi01032018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU01032018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.03.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.03.2018 tarih ve 32432470 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapıldı.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664536


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 25.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9531 Değişim: 0,01%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9656
Açılış: 7,9522
9,4893 Değişim: 0,08%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5067
Açılış: 9,4816
463,27 Değişim: 0,28%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.