***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2018 - 18:25

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 4.959 4.685 199.640 0 199.640
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 4.045 0 4.045
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 9.004 4.685 203.685 0 203.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2.070 2.075 0 2.075
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685 -4.685 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685 -4.685 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -10 0 0 16.169 13.689 2.070 205.760 0 205.760


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
585.530 709.008 1.294.538
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 320.703 191.645 512.348
Teminat Mektupları
320.703 152.726 473.429
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
307.967 82.697 390.664
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.047 0 2.047
Diğer Teminat Mektupları
10.689 70.029 80.718
Banka Kredileri
0 28.364 28.364
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 28.364 28.364
Akreditifler
0 10.555 10.555
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 10.555 10.555
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 31.592 14.127 45.719
Cayılamaz Taahhütler
31.592 14.127 45.719
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.054 2.205 4.259
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
4.302 2.920 7.222
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.212 0 7.212
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.873 0 9.873
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
97 0 97
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.957 9.002 16.959
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
97 0 97
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
233.235 503.236 736.471
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
233.235 503.236 736.471
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.513 14.886 17.399
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
418 8.282 8.700
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.095 6.604 8.699
Para ve Faiz Swap İşlemleri
225.368 483.069 708.437
Swap Para Alım İşlemleri
53.023 249.154 302.177
Swap Para Satım İşlemleri
164.345 135.533 299.878
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.000 49.191 53.191
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.000 49.191 53.191
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.354 5.281 10.635
Para Alım Opsiyonları
0 5.281 5.281
Para Satım Opsiyonları
5.354 0 5.354
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 1.447.771 1.151.394 2.599.165
EMANET KIYMETLER
80.175 107.417 187.592
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
14 104.632 104.646
Tahsile Alınan Çekler
32.385 2.785 35.170
Tahsile Alınan Ticari Senetler
241 0 241
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
47.535 0 47.535
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.367.596 1.043.977 2.411.573
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
162.835 163.430 326.265
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
631.178 684.535 1.315.713
Diğer Rehinli Kıymetler
573.583 196.012 769.595
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.033.301 1.860.402 3.893.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.070
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 38.957
Kredilerden Alınan Faizler
38.137
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
340
Bankalardan Alınan Faizler
34
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
59
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
328
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
59
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -20.303
Mevduata Verilen Faizler
-16.725
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.416
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-78
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.054
Diğer Faiz Giderleri
-30
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.654
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.077
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.925
Gayri Nakdi Kredilerden
1.373
Diğer
(12) 552
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-848
Gayri Nakdi Kredilere
-29
Diğer
(12) -819
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -6.551
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -3.813
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.260
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-9.073
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.298
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.665
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -4.462
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -7.884
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.319
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -249
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-249
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.070
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.070
Grubun Karı (Zararı)
2.070
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
79.387 244.974 324.361
Nakit ve Nakit Benzerleri
64.151 243.088 307.239
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 29.069 206.895 235.964
Bankalar
(3) 53 36.193 36.246
Para Piyasalarından Alacaklar
35.029 0 35.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 11.717 1.578 13.295
Devlet Borçlanma Senetleri
11.717 0 11.717
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.578 1.578
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 3.519 308 3.827
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.519 308 3.827
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0
KREDİLER (Net)
866.890 339.213 1.206.103
Krediler
(5) 845.894 339.213 1.185.107
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
845.894 339.213 1.185.107
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
48.129 0 48.129
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-27.133 0 -27.133
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.313 0 -1.313
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.223 0 -2.223
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-23.597 0 -23.597
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 11.802 0 11.802
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 3.897 0 3.897
Şerefiye
0 0 0
Diğer
3.897 0 3.897
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.230 0 2.230
DİĞER AKTİFLER
(16) 26.519 1.649 28.168
VARLIKLAR TOPLAMI
1.023.493 585.836 1.609.329
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 423.894 778.693 1.202.587
ALINAN KREDİLER
(3) 32.824 59.542 92.366
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.517 0 4.517
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 64.762 0 64.762
Bonolar
64.762 0 64.762
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.325 139 1.464
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.325 139 1.464
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 6.074 0 6.074
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.769 0 2.769
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.305 0 3.305
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.710 0 2.710
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
21.249 7.840 29.089
ÖZKAYNAKLAR
(13) 205.760 0 205.760
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
-1.168 0 -1.168
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-1.168 0 -1.168
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
16.169 0 16.169
Yasal Yedekler
3.300 0 3.300
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.869 0 12.869
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
15.759 0 15.759
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.689 0 13.689
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.070 0 2.070
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
763.115 846.214 1.609.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.847
Alınan Faizler
34.383
Ödenen Faizler
-19.780
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.748
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.598
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.602
Ödenen Vergiler
0
Diğer
-5.500
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
11.054
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.814
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
30.575
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-7.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-12
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.425
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.769
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.412
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-964
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.375
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.779
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.347
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.128
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.237
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.109
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.074
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
31.559
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 164.152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
195.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683884


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.