KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 - 23:50

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 52.906 17.388 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 0 47.009.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 55.308 17.388 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 0 52.531.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -78.596 -25.636 0 0 -5.547.009 0 0 0 5.643.473 -7.768 0 -7.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -290 0 0 0 0 -1.143.986 0 77.722 1.071.894 0 5.340 0 5.340
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.660.121 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -542 3.780.292 -145.118 0 0 -6.635.687 17.388 37.398.102 6.590.771 5.643.473 52.248.679 0 52.248.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
91.999.526 237.037.798 329.037.324
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 37.560.092 96.739.532 134.299.624
Teminat Mektupları
37.321.704 67.355.194 104.676.898
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.482.508 12.940.271 14.422.779
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
31.295.473 53.012.048 84.307.521
Diğer Teminat Mektupları
4.543.723 1.402.875 5.946.598
Banka Kredileri
27.480 9.150.772 9.178.252
İthalat Kabul Kredileri
27.480 9.140.724 9.168.204
Diğer Banka Kabulleri
0 10.048 10.048
Akreditifler
210.908 20.233.566 20.444.474
Belgeli Akreditifler
210.908 20.171.424 20.382.332
Diğer Akreditifler
0 62.142 62.142
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 33.216.993 9.770.107 42.987.100
Cayılamaz Taahhütler
33.216.993 9.770.107 42.987.100
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.940.924 4.330.511 6.271.435
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.874.471 739 6.875.210
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.898.601 0 2.898.601
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.097.599 0 13.097.599
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.016 0 27.016
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.378.382 5.438.857 13.817.239
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
21.222.441 130.528.159 151.750.600
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.222.441 130.528.159 151.750.600
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.887.675 11.827.897 15.715.572
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.700.523 6.113.239 7.813.762
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.187.152 5.714.658 7.901.810
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.247.966 118.608.248 135.856.214
Swap Para Alım İşlemleri
21.333 52.168.500 52.189.833
Swap Para Satım İşlemleri
17.226.633 34.316.686 51.543.319
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 16.061.531 16.061.531
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 16.061.531 16.061.531
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
86.800 92.014 178.814
Para Alım Opsiyonları
43.400 46.007 89.407
Para Satım Opsiyonları
43.400 46.007 89.407
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.282.361.833 228.220.357 1.510.582.190
EMANET KIYMETLER
462.186.465 32.234.896 494.421.361
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.523.900 11.211.237 21.735.137
Tahsile Alınan Çekler
10.760.447 1.553.516 12.313.963
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.059.108 840.620 10.899.728
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
408.717.234 0 408.717.234
Diğer Emanet Kıymetler
22.115.311 18.629.523 40.744.834
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
819.056.590 192.726.644 1.011.783.234
Menkul Kıymetler
1.748.224 763.306 2.511.530
Teminat Senetleri
17.315.236 1.946.150 19.261.386
Emtia
1.085.366 96.608 1.181.974
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
717.303.237 128.444.609 845.747.846
Diğer Rehinli Kıymetler
81.599.318 61.454.147 143.053.465
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 21.824 27.033
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.118.778 3.258.817 4.377.595
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.374.361.359 465.258.155 1.839.619.514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.643.473
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.651.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-104.232
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-86.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.763
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.547.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.767.351
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.220.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 36.579.419 15.172.260
Kredilerden Alınan Faizler
29.197.826 11.537.333
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
442.787 187.433
Bankalardan Alınan Faizler
157.561 65.503
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22.479 8
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.694.239 3.358.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.165 1.447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.055.449 2.994.880
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
636.625 361.758
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
64.527 23.898
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -20.107.690 -8.462.438
Mevduata Verilen Faizler
-12.719.927 -5.169.433
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.054.405 -498.815
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.396.113 -2.469.144
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-814.848 -312.023
Diğer Faiz Giderleri
-122.397 -13.023
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.471.729 6.709.822
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.912.097 637.624
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.459.361 881.412
Gayri Nakdi Kredilerden
451.233 165.374
Diğer
(11) 2.008.128 716.038
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-547.264 -243.788
Gayri Nakdi Kredilere
-589 -366
Diğer
-546.675 -243.422
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.128.474 -690.142
TEMETTÜ GELİRLERİ
290.376 15.268
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -3.212.705 -1.550.235
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.735 584
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.219.321 -1.012.991
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-997.119 -537.828
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 655.783 209.896
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.988.806 5.332.233
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5) -3.165.272 -1.843.613
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.563.798 -1.260.988
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.259.736 2.227.632
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 7.259.736 2.227.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.616.263 -537.245
Cari Vergi Karşılığı
-1.415.585 -404.726
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.266.116 -1.413.322
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.065.438 1.280.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 5.643.473 1.690.387
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 5.643.473 1.690.387
Grubun Karı (Zararı)
5.643.473 1.690.387
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 1,00776309 0,30185480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
68.457.391 77.947.947 146.405.338
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.255.748 47.213.267 55.469.015
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 7.354.604 41.868.826 49.223.430
Bankalar
(4) 901.144 5.344.441 6.245.585
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 27.707 6.877 34.584
Devlet Borçlanma Senetleri
27.707 6.877 34.584
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5, 6) 52.062.756 24.918.358 76.981.114
Devlet Borçlanma Senetleri
51.950.602 24.415.707 76.366.309
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
112.154 343.169 455.323
Diğer Finansal Varlıklar
0 159.482 159.482
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8) 5.096.447 5.384.334 10.480.781
Devlet Borçlanma Senetleri
4.981.768 5.382.894 10.364.662
Diğer Finansal Varlıklar
114.679 1.440 116.119
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.063.076 425.256 3.488.332
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.063.076 425.256 3.488.332
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(20) -48.343 -145 -48.488
KREDİLER (Net)
(7) 249.877.042 135.074.522 384.951.564
Krediler
250.703.349 135.078.442 385.781.791
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
250.703.349 135.078.442 385.781.791
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.203.252 30.429 6.233.681
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.029.559 -34.349 -7.063.908
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-698.751 -6.976 -705.727
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.591.792 -132 -1.591.924
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.739.016 -27.241 -4.766.257
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 1.089.934 0 1.089.934
Satış Amaçlı
1.089.934 0 1.089.934
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.630.385 3.150.192 6.780.577
İştirakler (Net)
(9) 94.912 0 94.912
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
94.912 0 94.912
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 3.535.473 3.077.697 6.613.170
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.529.236 3.077.697 6.606.933
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.237 0 6.237
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 72.495 72.495
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 72.495 72.495
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 5.039.823 13.521 5.053.344
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
544.258 14.995 559.253
Şerefiye
0 0 0
Diğer
544.258 14.995 559.253
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
748 8 756
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 1.709.365 0 1.709.365
DİĞER AKTİFLER
2.463.778 2.980.039 5.443.817
VARLIKLAR TOPLAMI
332.812.724 219.181.224 551.993.948
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 178.994.036 166.022.855 345.016.891
ALINAN KREDİLER
(3) 2.078.515 42.505.550 44.584.065
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 55.743.784 15.896.092 71.639.876
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.934.809 14.221.913 16.156.722
Bonolar
1.934.809 127.156 2.061.965
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 14.094.757 14.094.757
FONLAR
6.142.702 0 6.142.702
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
6.142.702 0 6.142.702
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.421.665 642.001 2.063.666
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.421.665 642.001 2.063.666
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 202 202
Finansal Kiralama
0 204 204
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -2 -2
KARŞILIKLAR
(9) 3.236.901 81.413 3.318.314
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.333.896 0 1.333.896
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.903.005 81.413 1.984.418
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.120.428 1.456 1.121.884
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 5.565.282 4.135.665 9.700.947
ÖZKAYNAKLAR
(13) 55.513.281 -3.264.602 52.248.679
Ödenmiş Sermaye
5.600.000 0 5.600.000
Sermaye Yedekleri
-542 0 -542
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-542 0 -542
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.635.174 0 3.635.174
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.353.697 -3.264.602 -6.618.299
Kar Yedekleri
37.398.102 0 37.398.102
Yasal Yedekler
4.026.361 0 4.026.361
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.732.384 0 31.732.384
Diğer Kar Yedekleri
1.639.357 0 1.639.357
Kar veya Zarar
12.234.244 0 12.234.244
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.590.771 0 6.590.771
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.643.473 0 5.643.473
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
311.751.403 240.242.545 551.993.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.244.050
Alınan Faizler
30.116.954
Ödenen Faizler
-18.557.767
Alınan Temettüler
290.376
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.454.085
Elde Edilen Diğer Kazançlar
655.784
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
810.511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.410.842
Ödenen Vergiler
-1.698.395
Diğer
-13.904.756
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
22.508.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-21.022
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.055.102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-81.582.104
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.207.665
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
33.978.483
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
58.817.047
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.515.897
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
15.214.906
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.848.140
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.264.530
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.782.981
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-770.211
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-32.290
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
95.493
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-22.752.644
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.338.322
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.109.045
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.804.902
Diğer
-2.357.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
617.240
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.610.557
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.993.072
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-245
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.071.994
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.170.783
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.015.679
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.186.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719336


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7167 Değişim: 0,05%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7215
Açılış: 5,7138
6,3517 Değişim: 0,21%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3547
Açılış: 6,3387
276,51 Değişim: 0,19%
Düşük 275,82 22.08.2019 Yüksek 276,69
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.