KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:47

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yeni Bakiye
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.021 99.021 9.792 108.813
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 -248 4.982 -29 0 15.110 -12.258 0 -130 0 0 7.428 1.071 8.499
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.726 -359.726 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.726 -358.726 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.902 67.135 -13.228 0 25.329 -6.305 0 1.762.448 -517.369 99.021 2.410.964 46.727 2.457.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.863.827 15.616.550 27.480.377
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.607.622 2.898.785 6.506.407
Teminat Mektupları
3.601.039 1.232.220 4.833.259
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
158.298 5.688 163.986
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.442.741 1.226.532 4.669.273
Banka Kredileri
0 158.257 158.257
İthalat Kabul Kredileri
0 158.257 158.257
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
760 429.309 430.069
Belgeli Akreditifler
760 429.309 430.069
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 130.225 130.225
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 130.225 130.225
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.823 948.774 954.597
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.656.868 158.769 2.815.637
Cayılamaz Taahhütler
2.144.333 152.672 2.297.005
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
109.680 141.362 251.042
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
978.316 11.310 989.626
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
353.905 0 353.905
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
8.666 0 8.666
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
475.150 0 475.150
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
608 0 608
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
218.008 0 218.008
Cayılabilir Taahhütler
(4) 512.535 6.097 518.632
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
511.070 0 511.070
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.465 6.097 7.562
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.599.337 12.558.996 18.158.333
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
642.000 0 642.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
642.000 0 642.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.957.337 12.558.996 17.516.333
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.406.019 2.575.161 3.981.180
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
640.001 1.348.534 1.988.535
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
766.018 1.226.627 1.992.645
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.073.065 7.186.717 10.259.782
Swap Para Alım İşlemleri
1.147.034 3.102.641 4.249.675
Swap Para Satım İşlemleri
1.412.281 2.605.692 4.017.973
Swap Faiz Alım İşlemleri
256.875 739.192 996.067
Swap Faiz Satım İşlemleri
256.875 739.192 996.067
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
478.253 2.570.228 3.048.481
Para Alım Opsiyonları
286.506 1.054.157 1.340.663
Para Satım Opsiyonları
191.747 1.168.546 1.360.293
Faiz Alım Opsiyonları
0 173.762 173.762
Faiz Satım Opsiyonları
0 173.763 173.763
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 226.890 226.890
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
440.117.495 256.632.518 696.750.013
EMANET KIYMETLER
8.478.761 1.914.315 10.393.076
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
514.899 499.435 1.014.334
Tahsile Alınan Çekler
2.172.979 170.773 2.343.752
Tahsile Alınan Ticari Senetler
55.539 140.342 195.881
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.124 908.593 910.717
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.733.219 195.172 5.928.391
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
427.427.993 253.521.792 680.949.785
Menkul Kıymetler
22.000 67 22.067
Teminat Senetleri
98.816.516 43.253.142 142.069.658
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
28.230.513 13.857.467 42.087.980
Diğer Rehinli Kıymetler
299.199.392 196.312.630 495.512.022
Rehinli Kıymet Alanlar
1.159.572 98.486 1.258.058
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.210.741 1.196.411 5.407.152
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
451.981.322 272.249.068 724.230.390


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.953
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.139.379 1.255.660
Kredilerden Alınan Faizler
2.646.728 1.047.590
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
37.394 18.444
Bankalardan Alınan Faizler
24.664 12.968
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
62.376 18.874
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
308.109 130.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.843 321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
32.716 21.811
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
272.550 108.823
Finansal Kiralama Gelirleri
42.725 18.441
Diğer Faiz Gelirleri
17.383 8.388
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.933.849 -804.534
Mevduata Verilen Faizler
-1.400.059 -603.703
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-150.815 -62.862
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-117.524 -40.409
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-234.550 -93.440
Diğer Faiz Giderleri
-30.901 -4.120
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.205.530 451.126
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
256.326 78.846
Alınan Ücret ve Komisyonlar
335.640 112.016
Gayri Nakdi Kredilerden
56.527 19.241
Diğer
279.113 92.775
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-79.314 -33.170
Gayri Nakdi Kredilere
-920 -396
Diğer
-78.394 -32.774
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-335.275 -114.242
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.230 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -115.025 -33.290
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-28.494 -31.712
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.251.767 802.409
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.338.298 -803.987
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 48.552 7.173
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.061.338 389.613
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -476.505 -190.057
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -450.433 -145.088
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
134.400 54.468
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 134.400 54.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -25.587 -16.364
Cari Vergi Karşılığı
-2.032 17.458
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-187.527 -109.893
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
163.972 76.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 108.813 38.104
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 108.813 38.104
Grubun Karı (Zararı)
99.021 29.655
Azınlık Payları Karı (Zararı)
9.792 8.449
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09397000 0,03291000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.913.060 5.846.412 9.759.472
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.019.499 4.167.914 5.187.413
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 835.857 1.967.585 2.803.442
Bankalar
(3) 44.310 2.197.751 2.242.061
Para Piyasalarından Alacaklar
139.332 2.578 141.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 74.750 10.609 85.359
Devlet Borçlanma Senetleri
13.095 10.609 23.704
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
61.655 0 61.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 337.624 19.744 357.368
Devlet Borçlanma Senetleri
330.047 0 330.047
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.577 19.744 27.321
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 2.240.971 1.109.119 3.350.090
Devlet Borçlanma Senetleri
2.236.049 328.538 2.564.587
Diğer Finansal Varlıklar
4.922 780.581 785.503
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 262.373 539.049 801.422
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
262.373 539.049 801.422
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-22.157 -23 -22.180
KREDİLER (Net)
(5) 15.624.713 8.275.781 23.900.494
Krediler
15.405.570 7.901.515 23.307.085
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
15.187.590 7.901.515 23.089.105
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
217.980 0 217.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 166.602 374.972 541.574
Finansal Kiralama Alacakları
240.399 425.347 665.746
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-73.797 -50.375 -124.172
Faktoring Alacakları
369.266 0 369.266
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
369.266 0 369.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.267.447 10.457 1.277.904
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.584.172 -11.163 -1.595.335
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-117.192 -706 -117.898
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-498.643 0 -498.643
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-968.337 -10.457 -978.794
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 307.590 0 307.590
Satış Amaçlı
307.590 0 307.590
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
612.829 0 612.829
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 608.593 0 608.593
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
608.593 0 608.593
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 427.872 3.944 431.816
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 84.138 0 84.138
Şerefiye
0 0 0
Diğer
84.138 0 84.138
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
21.788 0 21.788
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 156.262 0 156.262
DİĞER AKTİFLER
(17) 406.795 273.203 679.998
VARLIKLAR TOPLAMI
21.555.047 14.399.340 35.954.387
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.801.535 10.909.493 24.711.028
ALINAN KREDİLER
(3) 432.227 4.157.659 4.589.886
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 180.922 2.995 183.917
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.332.461 0 1.332.461
Bonolar
595.707 0 595.707
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
703.088 0 703.088
Tahviller
33.666 0 33.666
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 20.365 243.059 263.424
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
20.365 243.059 263.424
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.219 0 1.219
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 13.832 16.441 30.273
Finansal Kiralama
17.927 17.387 35.314
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-4.095 -946 -5.041
KARŞILIKLAR
(9) 482.687 6.164 488.851
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
95.755 597 96.352
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
386.932 5.567 392.499
CARİ VERGİ BORCU
(10) 67.858 29 67.887
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 1.574 0 1.574
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.761 523.944 976.705
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.761 523.944 976.705
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 276.536 572.935 849.471
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.421.891 35.800 2.457.691
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-164.067 0 -164.067
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.835 1.835
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-165.902 -165.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
53.907 0 53.907
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(13) -12.091 31.115 19.024
Kar Yedekleri
1.758.302 4.146 1.762.448
Yasal Yedekler
(14) 296.566 4.220 300.786
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 1.375.333 0 1.375.333
Diğer Kar Yedekleri
86.403 -74 86.329
Kar veya Zarar
-417.200 -1.148 -418.348
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-515.747 -1.622 -517.369
Dönem Net Kâr veya Zararı
98.547 474 99.021
Azınlık Payları
(17) 45.040 1.687 46.727
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.485.868 16.468.519 35.954.387


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.774.548
Alınan Faizler
1.260.994
Ödenen Faizler
-1.614.973
Alınan Temettüler
1.230
Alınan Ücret ve Komisyonlar
335.640
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.271.825
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
468.657
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-370.489
Ödenen Vergiler
-34.646
Diğer
-3.092.786
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.750.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
59.757
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.535
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.680.623
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
925.761
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.957.283
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.839.826
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.105.070
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
459.129
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-24.446
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-421.295
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-49.036
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
89.940
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-925.705
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
847.632
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-380.223
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.457
Diğer
-116.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
272.373
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.388.847
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.107.678
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.796
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
340.270
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
166.902
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.889.468
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.056.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719129


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.