***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:57

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 0 -54.057 0 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Yeni Bakiye
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 0 6.095 0 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.663 27.663 0 27.663
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.669 0 0 0 0 0 -3.669 0 -3.669
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 0 2.426 0 0 1.736.546 -477.131 27.663 2.319.166 0 2.319.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.370.120 12.571.444 24.941.564
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.636.424 2.385.134 6.021.558
Teminat Mektupları
3.630.585 968.328 4.598.913
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
76.873 4.785 81.658
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.553.712 963.543 4.517.255
Banka Kredileri
0 128.471 128.471
İthalat Kabul Kredileri
0 128.471 128.471
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
843 475.819 476.662
Belgeli Akreditifler
843 475.819 476.662
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.996 812.516 817.512
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.772.162 310.946 3.083.108
Cayılamaz Taahhütler
2.258.760 310.946 2.569.706
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
118.967 302.647 421.614
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
929.513 8.299 937.812
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
744.572 0 744.572
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.927 0 6.927
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
458.177 0 458.177
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
604 0 604
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 513.402 0 513.402
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
513.402 0 513.402
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.961.534 9.875.364 15.836.898
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
48.000 0 48.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
48.000 0 48.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.913.534 9.875.364 15.788.898
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.038.078 1.349.297 2.387.375
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
459.546 728.170 1.187.716
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
578.532 621.127 1.199.659
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.368.448 5.379.946 8.748.394
Swap Para Alım İşlemleri
363.992 3.434.390 3.798.382
Swap Para Satım İşlemleri
2.433.206 874.600 3.307.806
Swap Faiz Alım İşlemleri
285.625 535.478 821.103
Swap Faiz Satım İşlemleri
285.625 535.478 821.103
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.507.008 2.644.175 4.151.183
Para Alım Opsiyonları
675.080 1.239.227 1.914.307
Para Satım Opsiyonları
711.670 1.283.266 1.994.936
Faiz Alım Opsiyonları
0 121.682 121.682
Faiz Satım Opsiyonları
120.258 0 120.258
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 501.946 501.946
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
409.876.201 172.858.436 582.734.637
EMANET KIYMETLER
2.419.835 975.084 3.394.919
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
185.938 69.064 255.002
Tahsile Alınan Çekler
2.171.862 133.782 2.305.644
Tahsile Alınan Ticari Senetler
58.986 9.701 68.687
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.207 644.052 646.259
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
841 118.485 119.326
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
403.493.487 171.098.451 574.591.938
Menkul Kıymetler
27.000 44 27.044
Teminat Senetleri
94.900.303 29.013.834 123.914.137
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
26.380.960 8.857.580 35.238.540
Diğer Rehinli Kıymetler
281.059.827 133.203.295 414.263.122
Rehinli Kıymet Alanlar
1.125.397 23.698 1.149.095
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.962.879 784.901 4.747.780
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
422.246.321 185.429.880 607.676.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.669
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.639
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.994


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 853.101
Kredilerden Alınan Faizler
731.618
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.739
Bankalardan Alınan Faizler
4.305
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.616
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
90.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
687
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.010
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
82.691
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
435
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -516.436
Mevduata Verilen Faizler
-386.629
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-22.356
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-41.079
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-53.094
Diğer Faiz Giderleri
-13.278
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
336.665
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
89.091
Alınan Ücret ve Komisyonlar
106.503
Gayri Nakdi Kredilerden
18.757
Diğer
87.746
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.412
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-17.412
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-96.031
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -53.706
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.738
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
30.250
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-86.694
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 15.311
FAALİYET BRÜT KÂRI
291.330
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -123.594
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -144.423
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.313
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 23.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 4.350
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27.157
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
31.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 27.663
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 27.663
Grubun Karı (Zararı)
27.663
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02389000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.023.909 4.095.180 7.119.089
Nakit ve Nakit Benzerleri
882.855 3.294.163 4.177.018
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 311.702 2.923.456 3.235.158
Bankalar
(3) 9.121 370.707 379.828
Para Piyasalarından Alacaklar
562.032 0 562.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 9.228 8.751 17.979
Devlet Borçlanma Senetleri
6.492 8.751 15.243
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.736 0 2.736
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 95.951 10.373 106.324
Devlet Borçlanma Senetleri
88.534 0 88.534
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 10.373 17.790
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 1.989.313 732.428 2.721.741
Devlet Borçlanma Senetleri
1.989.313 217.237 2.206.550
Diğer Finansal Varlıklar
0 515.191 515.191
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 51.148 49.465 100.613
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
51.148 49.465 100.613
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.586 0 -4.586
KREDİLER (Net)
(5) 15.901.282 5.317.177 21.218.459
Krediler
16.133.823 5.317.177 21.451.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
16.133.823 5.317.177 21.451.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.038.647 0 1.038.647
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.271.188 0 -1.271.188
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-112.250 0 -112.250
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-396.542 0 -396.542
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-762.396 0 -762.396
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 252.698 0 252.698
Satış Amaçlı
252.698 0 252.698
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
772.135 7.668 779.803
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 767.995 7.668 775.663
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
164.529 7.668 172.197
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
603.466 0 603.466
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 305.355 0 305.355
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 87.298 0 87.298
Şerefiye
0 0 0
Diğer
87.298 0 87.298
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2 0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 147.625 0 147.625
DİĞER AKTİFLER
(17) 309.284 160.605 469.889
VARLIKLAR TOPLAMI
20.799.588 9.580.630 30.380.218
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 11.524.278 8.835.479 20.359.757
ALINAN KREDİLER
(3) 116.017 2.716.861 2.832.878
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.216.208 907.963 2.124.171
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.052.533 0 1.052.533
Bonolar
349.843 0 349.843
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
702.690 0 702.690
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 49.523 70.459 119.982
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
49.523 70.459 119.982
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 1.713 0 1.713
Finansal Kiralama
1.781 0 1.781
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-68 0 -68
KARŞILIKLAR
(9) 355.712 2.542 358.254
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
84.361 0 84.361
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
271.351 2.542 273.893
CARİ VERGİ BORCU
(10) 46.394 0 46.394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 301.189 364.952 666.141
Krediler
0 19.571 19.571
Diğer Borçlanma Araçları
301.189 345.381 646.570
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 302.215 197.014 499.229
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.316.210 2.956 2.319.166
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-174.718 0 -174.718
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-175.996 0 -175.996
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
46.380 0 46.380
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-530 2.956 2.426
Kar Yedekleri
1.736.546 0 1.736.546
Yasal Yedekler
285.989 0 285.989
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.364.154 0 1.364.154
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
-449.468 0 -449.468
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-477.131 0 -477.131
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.663 0 27.663
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.281.992 13.098.226 30.380.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-189.023
Alınan Faizler
697.844
Ödenen Faizler
-565.656
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
106.503
Elde Edilen Diğer Kazançlar
48.299
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
29.368
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-110.601
Ödenen Vergiler
-12.884
Diğer
-381.896
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.053.984
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.043
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.129.812
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-324.332
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-2.014.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
799.977
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
460.090
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
155.870
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.243.007
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
139.425
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.450
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.733
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.650
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-513.874
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
767.219
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-166.526
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
40.502
Diğer
-9.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
79.732
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
350.815
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-269.845
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.238
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
40.271
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.983.579
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.595.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.612.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682948


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.