KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.12.2018 - 17:59

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TESCIL ILANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 03.08.2018
Genel Kurul Tarihi 06.09.2018
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.09.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere edilerek karara bağlanan kararın onaya sunulması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere edilerek karara bağlanan kararın onaya sunulması
5 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
06 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2017 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı
06 Eylül 2018 Perşembe günü, saat 13:00' da şirket merkezi olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 03/09/2018 tarih ve 36910665 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın H.Alper Marasalı ve Nurdan Zerdali Alyörük' ün gözetiminde toplandı.
2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektornik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
-
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08 Ağustos 2018 ve 9638, sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 21.317.786.- TL sermayesini teşkil eden 280.000.000 adet Nama Yazılı A Grubu paydan:
·
10.000 sermayesini teşkil eden 10.000.000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
· 270.000 sermayesini teşkil eden 270.000.000 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 280.000 sermayesini teşkil eden 280.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı
Eliya ALHARAL
tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak Yazmanı olarak
: Serdar USLULAR' ı
Oy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.
Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi
Serdar USLULAR
' ı görevlendirdi.
GÜNDEM MADDE
2-
Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE
3-Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere edilerek karara bağlanan kararın onaya sunulması,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun Olağanüstü Genel Kurulca Karara bağlanan karar müzakere edildi, müzakerede söz alan olmadı, oylamaya geçildi ,oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere edilerek karara bağlanan kararın onaya sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 13.817.786.- azaltılarak 7.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 4.000.000.- TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 11.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili Olağanüstü Genel Kurulca karara bağlanan karar müzakere edildi , müzakere de söz alan olmadı, oylamaya geçildi ,oy birliği ile kabul edildi,
GÜNDEM MADDE 5- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'imizin için hayırlı olması
temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya saat 13:15' de son verildi. 06 09 2018


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.11.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP_IMTIYAZLITOPTUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP_IMTIYAZLI_HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ONAYLI_TADIL.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞİRKETİMİZE BUGÜN TEBLİĞ EDİLEN 06 EYLÜL 2018 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ İMTİYAZLI GENEL KURUL TOPLANTIMIZ 28 KASIM 2018 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞTİR

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723346


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7980 Değişim: 0,10%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4704 Değişim: -0,03%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,79 Değişim: 0,06%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.