***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.05.2018 - 06:04

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.030.047 -3.322.219
Dönem Karı (Zararı)
2.091.099 1.572.710
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.091.074 1.572.710
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-811.849 332.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 192.439 156.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.669 -22.227
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
430 222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.339 -22.203
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.760 -246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
601.571 498.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.766 24.862
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 566.805 473.682
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-760.009 -1.047.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-800.158 -1.040.260
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
40.149 -7.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
196.710 95.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.233.563 234.951
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.233.563 234.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-149.873 46.141
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-149.873 46.141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 514.769 397.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.397 -25.777
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-51.397 -25.777
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-122.988 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.161 -937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.483.976 -4.858.677
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-632.724 1.891.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.626 -89.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.626 -89.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-9.842.303 -7.949.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.244.816 -1.238.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.244.816 -1.238.120
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-341.112 -208.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.961 -109.679
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-282.961 -109.679
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
5.690.662 1.745.788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.452.321 1.116.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.452.321 1.116.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.669 -17.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-288.669 -17.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.204.726 -2.953.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.823 -20.568
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-802.498 -348.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.462.706 -3.115.570
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
738.168 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-714.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.283 61.814
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.283 61.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -291.706 -256.384
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.124 -223.988
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.582 -32.396
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.178.462
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
4 -3.195.079
Alınan Temettüler
394.499 274.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.429 3.585.699
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.046.471 4.226.008
Kredilerden Nakit Girişleri
1.046.471 4.226.008
Ödenen Temettüler
-999.042 -640.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-519.912 -2.852.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
457.623 457.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.289 -2.394.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.975.545 7.235.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.913.256 4.841.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.256.682 14.519.064
Finansal Yatırımlar
8.038.214 8.832.334
Vadeli Mevduatlar
4.d 8.457 8.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.a 157.336 39.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.b 4.752.431 4.190.446
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.c 3.119.990 4.593.808
Ticari Alacaklar
1.901.582 1.881.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.901.582 1.881.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 104.026.350 97.520.756
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 104.026.350 97.520.756
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
33.889.643 33.055.479
Diğer Alacaklar
6 3.071.605 2.464.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.071.605 2.464.026
Türev Araçlar
18 1.933.759 1.812.017
Stoklar
2.657.949 2.312.094
Peşin Ödenmiş Giderler
954.297 749.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
954.297 749.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.589 9.093
Diğer Dönen Varlıklar
13 778.095 370.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 778.095 370.559
ARA TOPLAM
171.511.765 163.526.524
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 22.121 21.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
171.533.886 163.547.705
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
49.368.725 52.944.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.b 41.339.625 38.655.381
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.c 8.029.100 14.289.345
Ticari Alacaklar
95.928 121.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.928 121.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 117.403.036 114.186.246
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 117.403.036 114.186.246
Diğer Alacaklar
6 1.023.970 998.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.023.970 998.184
Türev Araçlar
18 9.568.115 7.698.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 6.297.895 6.439.214
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
283.707 282.506
Maddi Duran Varlıklar
8 5.620.649 5.529.745
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 297.209 314.355
Binalar
8 1.696.685 1.711.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.977.210 1.916.655
Taşıtlar
8 13.524 15.500
Mobilya ve Demirbaşlar
8 921.496 926.672
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 714.525 644.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.690.785 1.690.195
Şerefiye
10 873.097 873.097
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 817.688 817.098
Peşin Ödenmiş Giderler
22.362 23.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.362 23.098
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 692.486 552.671
Diğer Duran Varlıklar
13 124.883 119.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 124.883 119.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.192.541 190.587.046
TOPLAM VARLIKLAR
363.726.427 354.134.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.932.478 13.917.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.932.478 13.917.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.313.862 16.018.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.313.862 16.018.279
Ticari Borçlar
2.599.388 2.882.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.599.388 2.882.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
212.720.320 204.692.399
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 212.720.320 204.692.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
97.587 75.997
Diğer Borçlar
6 6.035.293 5.401.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.035.293 5.401.108
Türev Araçlar
18 1.569.829 2.138.123
Ertelenmiş Gelirler
190.974 217.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
190.974 217.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 583.879 802.451
Kısa Vadeli Karşılıklar
657.011 651.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
278.920 318.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 378.091 332.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.932.207 665.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.932.207 665.662
ARA TOPLAM
250.632.828 247.462.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
15 4.660 5.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.637.488 247.467.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 32.165.097 25.322.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 32.165.097 25.322.315
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 21.374.009 23.664.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 21.374.009 23.664.909
Diğer Borçlar
6 1.707.201 1.541.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.707.201 1.541.534
Türev Araçlar
18 4.518.154 3.375.454
Ertelenmiş Gelirler
131.649 143.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
131.649 143.793
Uzun Vadeli Karşılıklar
420.440 416.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
415.735 412.364
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.705 4.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 159.334 149.352
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 80.175 55.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 80.175 55.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.556.059 54.669.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
311.193.547 302.136.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.048.810 26.591.788
Ödenmiş Sermaye
14 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -72.096 -76.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -72.096 -76.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -72.096 -76.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
137.391 64.615
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 847.365 724.660
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -331.952 -349.708
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -331.952 -349.708
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -378.022 -310.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 -378.022 -310.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.039.842 1.032.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.578.353 16.790.619
Net Dönem Karı veya Zararı
1.066.388 3.481.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.484.070 25.406.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.532.880 51.997.939
TOPLAM KAYNAKLAR
363.726.427 354.134.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 3.407.160 2.951.759
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3 7.914.655 6.148.268
Faiz Gelirleri
3 7.914.655 6.148.268
Satışların Maliyeti
3 -2.704.894 -2.306.822
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
3 -4.325.367 -3.159.441
Faiz Giderleri
3 -4.325.367 -3.159.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
702.266 644.937
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.589.288 2.988.827
BRÜT KAR (ZARAR)
4.291.554 3.633.764
Genel Yönetim Giderleri
-1.480.864 -1.251.838
Pazarlama Giderleri
-464.465 -408.130
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.429 -1.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
242.784 272.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-167.085 -163.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 149.873 -46.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.569.368 2.034.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
181.518 27.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-352 -397
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.750.534 2.061.762
Finansman Gelirleri
16 6.712 55.815
Finansman Giderleri
16 -151.403 -147.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.605.843 1.970.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-514.769 -397.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-351.683 -470.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-163.086 72.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.091.074 1.572.710
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.091.099 1.572.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.024.711 903.308
Ana Ortaklık Payları
1.066.388 669.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 5,23000000 3,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.091.099 1.572.710
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 7.712 547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
8.241 -1.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-529 1.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
42.858 651.769
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
17 292.709 140.212
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
17 292.709 140.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-312.837 569.614
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
147.297 7.753
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
147.297 7.753
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-88.459 -40.114
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-88.459 -40.114
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
4.148 -25.696
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 50.570 652.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.141.669 2.225.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.056.073 1.307.801
Ana Ortaklık Payları
1.085.596 917.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -59.814 0 -59.814 0 0 0 0 0 -59.814 499.438 0 0 -323.312 -323.312 0 0 -444.676 -444.676 0 0 0 0 0 -268.550 929.750 0 0 0 14.585.848 2.660.131 17.245.979 23.146.297 21.661.046 44.807.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 97.367 2.562.764 -2.660.131 -97.367 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.067 1.067 1.067 53.783 -39.296 -39.296 232.269 232.269 246.756 669.402 917.225 917.225 1.307.801 2.225.026
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 669.402 669.402 669.402 903.302 1.572.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.067 1.067 1.067 53.783 -39.296 -39.296 232.269 232.269 246.756 247.823 247.823 404.499 652.322
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -429.696 -429.696 -429.696 -640.309 -1.070.005
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -58.747 0 -58.747 0 0 0 0 0 -58.747 553.221 0 0 -362.608 -362.608 0 0 -212.407 -212.407 0 0 0 0 0 -21.794 1.027.117 0 0 0 16.718.916 669.402 17.636.141 23.633.826 22.328.538 45.962.364
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
57.591 57.591 57.591 -48.749 -48.749 8.842 20.888 29.730
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 122.206 1.032.916 0 0 0 16.741.870 3.481.086 20.222.956 26.600.630 25.427.039 52.027.669
Transferler
20.845 3.460.241 -3.481.086 -20.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.588 3.588 3.588 122.705 17.756 17.756 -124.841 -124.841 15.620 0 1.066.388 1.066.388 1.085.596 1.056.073 2.141.669
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 1.066.388 1.066.388 1.066.388 1.024.711 2.091.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.588 3.588 3.588 122.705 17.756 17.756 -124.841 -124.841 15.620 0 19.208 31.362 50.570
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-639.523 -639.523 -639.523 -999.042 -1.638.565
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
696 696 696 -435 -435 -435 -13.919 15.765 15.765 2.107 2.107
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -72.096 0 -72.096 0 0 0 0 0 -72.096 847.365 0 0 -331.952 -331.952 0 0 -378.022 -378.022 0 0 0 0 0 137.391 1.039.842 0 0 0 19.578.353 1.066.388 20.644.741 27.048.810 25.484.070 52.532.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681658


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.