KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2020 - 21:01
KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No .28

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulunun 2019 yılına ilişkin Kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - 2020 yılı için Denetçi seçimi.
8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, 2019 yılı içerisinde, şirketimiz veya şirketlerimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleriyle şirketimiz ve şirketimize bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
9 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Yönetim kurulu üyelerine 2020 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Derya Öztürk'ü ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Haldun Yeni'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.
2. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, sadece Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına yönelik önerge katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümü 2019 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ‘ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Ayhan Güneşli tarafından okunmuştur. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, sadece Faaliyet Raporu'nun Sorumluluk Beyanı ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor bölümlerinin okunmasına yönelik önerge katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Sorumluluk beyanı bölümü Sayın Haldun Yeni tarafından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ‘ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Ayhan Güneşli tarafından okunmuştur. 2019 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4. 2019 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş, Toplantı Başkanı " Bu yıl kar dağıtmak istiyorduk ancak dağıtıma konu olan tutarın, 9.515.787.- TL nin makul seviyenin altında kalması nedeniyle kalan 47.578.938 TL " geçmiş yıl karlarına aktarılmasını Genel Kurul onayına sunuyoruz" dedi. 2019 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 50.083.088 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,
a) 2.504.154.-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması
b) Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 9.515.787 TL'lık tutarın ise "pay başına düşen meblağın dağıtabilir makul miktarın çok altında kaldığı" gerekçesi ile ortaklara kar payı şekilde dağıtılmayıp, kalan 47.578.938,-TL " Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Koray Erdoğan haricinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2020 yılı içerisinde sona ermesi nedeni ile Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti,vb Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan'da dahil olmak üzere 9 ( dokuz ) olarak belirlenmesine ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere
a) Sayın Peter Dr.Thirring,
b) Sayın Martin Dr. Simhandl ,
c) Sayın Josef Dr. Aigner,
d) Sayın Gerald Klemensich,
e) Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener,
f) Sayın Gerhard LAHNER,
g) Sayın Koray Erdoğan ile,
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak
a) Sayın Kemal Bozyiğit ve
b) Sayın Yılmaz KORAP
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
7. Şirketimizin 2020 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, İstanbul" adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 480474 nolu ile kayıtlı 5890269940 Vergi Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2019 yılı içerisinde, Şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirketimizin işletme konusuna giren işlemleri kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2019 yılı içerisinde TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
9. Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası" ile, Şirket internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ücretlendirme esaslarına ulaşılabileceği, kişi bazında olmamakla birlikte, ücretlendirme ve mali hakların ayrıntılı şekilde Şirket Faaliyet Raporu'nun ilgili kısımlarından da görülebileceği hususları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
10. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine katılanların katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı için yıllık brüt 8.000.- Avrupa Para Birimi ( EURO ) , Yönetim Kurulu Üyeleri için yıllık brüt 6.500.- Avrupa Para Birimi ( EURO ), Her Yönetim Kurulu Üyesi'ne her katıldıkları Yönetim Kurulu toplantı ve ayrı ayrı her bir Komite toplantısı için brüt 1.500.- Avrupa Para Birimi ( EURO ) Ödemeler, 2019 yılsonu mali tabloların hesaplamasında kullanılan 1 Euro=6,6506 TL kuru karşılığı Türk Lirası ödenecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretleri her üç aylık dönem sonunda ve Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılım ücretleri, her toplantı tarihinden sonra ödenecektir. Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğinin sona ermesi halinde, ödemesi, görevde kaldığı süreyle orantılı olarak, üyeliğinin sona erdiği ayın sonuna kadar yapılacaktır.
11. Dilekler bölümüne geçilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 ogam tutanak noter kv uygun.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun 2019 gk noter tastikli kv uygun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2019 ogam tutanak spk.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833451


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.171 Değişim: -1,62% Hacim : 4.601 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 1.165 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0458 Değişim: 0,99%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0520
Açılış: 7,9671
9,5293 Değişim: 0,85%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5311
Açılış: 9,4492
491,55 Değişim: 0,89%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 491,75
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.