***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2018 - 16:05

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8 - Denetçinin seçimi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davetiye,gündem,vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BilgilendirmeDokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 MAYIS 2018 GÜNÜ YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 04 MAYIS 2018 tarihinde, saat 14,00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/Mayıs/2018 tarih ve 34066472 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/04/2018 tarih 9557 sayılı nüshasının 116-117 sayfasında, KAP'ta ve şirketimiz www.prizmapress.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 13.365.133,94 TL'lik sermayeye karşılık 13.365.133,94 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 13.365.133,94 TL'lık sermayeye karşılık 13.365.133,94 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı RAŞİT KURU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru Bey teklif edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Divan Başkanlığına : Raşit Kuru' nun,
Kâtipliğe : Sibel Kuru Billurcu'nun
Oy Saymanı Memurluğuna : Senay Ergun' un
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.
GÜNDEM MADDE 2:
2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından okundu müzakere edildi,
GÜNDEM MADDE 3:
Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından ana kalemler itibariyle okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.prizmapress.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
2017 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 91.059.-TL net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.076.178,25 TL net dönem karı mevcuttur.
2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi..
GÜNDEM MADDE 7:
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından
30367906554
T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı
Metin Kuru
, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından
30370906480
T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı
Raşit Kuru
ve yine sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C. Tebasından
30334907638
T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı
Sibel Kuru
, Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Tebasından
52246619904
T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı
Süleyman
Akpınar
, ve T.C. Tebasından
14474498584
T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı
İbrahim Halit Çelik
,
Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 8:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 3.900,00 TL , Raşit Kuru'ya 3.250,00 TL ve Sibel Kuru'ya aylık 2.600,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.560,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2018 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik" , 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan, gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya http://www.prizmapress.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2017 yılı Finansal tabloları, Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Şirket merkezinde, şirketimiz http://www.prizmapress.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681079


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.167 Değişim: -0,55% Hacim : 4.072 Mio.TL Son veri saati : 15:37
Düşük 100.713 19.02.2019 Yüksek 101.845
Açılış: 101.845
5,3096 Değişim: 0,11%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3227
Açılış: 5,3036
5,9929 Değişim: -0,19%
Düşük 5,9846 19.02.2019 Yüksek 6,0233
Açılış: 6,00405
227,08 Değişim: 0,36%
Düşük 225,51 19.02.2019 Yüksek 227,50
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.