***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 - 18:19

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -10.677 16.008 260.607 260.607
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 3.606
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 3.606
Yeni Bakiye
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 264.213 264.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 6.261 6.283 6.283
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.000 0 0 0 0 0 0 0 -26 5.655 3.606 6.261 270.496 270.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
215.181 196.797 411.978
GARANTİ VE KEFALETLER
1 203.518 184.629 388.147
Teminat Mektupları
203.518 121.804 325.322
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
203.518 121.804 325.322
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 3.428 3.428
Belgeli Akreditifler
0 3.428 3.428
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 59.397 59.397
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 17 0 17
Cayılamaz Taahhütler
17 0 17
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2, 3 11.646 12.168 23.814
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.646 12.168 23.814
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.646 12.168 23.814
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.646 0 11.646
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 12.168 12.168
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
538.537 407.504 946.041
EMANET KIYMETLER
16.257 0 16.257
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.477 0 8.477
Tahsile Alınan Çekler
7.780 0 7.780
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
522.245 366.151 888.396
Menkul Kıymetler
64.236 59.234 123.470
Teminat Senetleri
296.948 81.240 378.188
Emtia
24.714 17.923 42.637
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
136.347 0 136.347
Diğer Rehinli Kıymetler
0 207.754 207.754
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
35 41.353 41.388
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
753.718 604.301 1.358.019


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.261
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 21.591
Kredilerden Alınan Faizler
19.426
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
308
Bankalardan Alınan Faizler
318
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
565
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
969
Diğer Faiz Gelirleri
0
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -9.533
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-3.565
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.661
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.203
Diğer Faiz Giderleri
12 -104
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
12.058
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
751
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.002
Gayri Nakdi Kredilerden
753
Diğer
12 249
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-251
Gayri Nakdi Kredilere
-107
Diğer
12 -144
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -3.054
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 832
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
126
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-738
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.444
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 296
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.883
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -339
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -2.479
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.065
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 8.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -1.804
Cari Vergi Karşılığı
-1.775
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-29
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 6.261
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 6.261
Grubun Karı (Zararı)
6.261
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına kar 0,02460000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.097 166.377 189.474
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.036 165.196 171.232
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 6.000 81.831 87.831
Bankalar
3 36 83.365 83.401
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 3.061 1.181 4.242
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
3.061 1.181 4.242
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 14.152 0 14.152
Devlet Borçlanma Senetleri
5.033 0 5.033
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
9.119 0 9.119
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-152 0 -152
KREDİLER (Net)
503.269 260.613 763.882
Krediler
5 490.409 246.059 736.468
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
490.409 246.059 736.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 16.509 14.554 31.063
Finansal Kiralama Alacakları
20.951 14.755 35.706
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-4.442 -201 -4.643
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -3.649 0 -3.649
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-3.649 0 -3.649
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 0 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
7 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 616 0 616
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 821 0 821
Şerefiye
0 0 0
Diğer
821 0 821
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12 0 12
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 1.943 0 1.943
DİĞER AKTİFLER
17 12.017 40.131 52.148
VARLIKLAR TOPLAMI
541.775 467.121 1.008.896
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 55.091 403.209 458.300
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4 63.022 1.345 64.367
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 89.492 98.826 188.318
Bonolar
89.492 0 89.492
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 98.826 98.826
FONLAR
4.231 4.837 9.068
Müstakrizlerin Fonları
6 4.231 4.837 9.068
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 646 0 646
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
646 0 646
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
9 2.437 0 2.437
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
527 0 527
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.910 0 1.910
CARİ VERGİ BORCU
10 3.124 0 3.124
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11.980 160 12.140
ÖZKAYNAKLAR
13 270.496 0 270.496
Ödenmiş Sermaye
255.000 255.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26 0 -26
Kar Yedekleri
5.655 0 5.655
Yasal Yedekler
295 0 295
Statü Yedekleri
295 0 295
Olağanüstü Yedekler
5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
9.867 0 9.867
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.606 0 3.606
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.261 0 6.261
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
500.519 508.377 1.008.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.953
Alınan Faizler
19.935
Ödenen Faizler
-4.449
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
872
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.413
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.031
Ödenen Vergiler
-1.671
Diğer
2 -3.116
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
570
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.932
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-53.088
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2 -37.226
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
115.471
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2 -24.110
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-362
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
7.265
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.548
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.911
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
2 -88
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.469
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
98.746
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-100.215
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
607
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.041
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 83.516
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 89.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.