***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:42

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 745 745 0 -35.083 3.251 -31.832 182.001 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.334 -3.251 35.083 -1.838 0 0 0 0 33.245
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.334 -3.251 35.083 -1.838 0 0 0 0 33.245
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 745 745 0 3.251 0 3.251 180.163 0 320.572 0 0 3.791.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 131 131 0 -1.341 0 -1.341 0 0 75.442 0 0 74.232
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 876 876 0 1.910 0 1.910 500.735 0 75.442 0 0 3.865.607


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
25.189.149 51.087.484 76.276.633
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 799.820 2.027.775 2.827.595
Teminat Mektupları
799.005 676.818 1.475.823
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
799.005 676.818 1.475.823
Banka Kredileri
815 236.125 236.940
İthalat Kabul Kredileri
815 236.125 236.940
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 851.265 851.265
Belgeli Akreditifler
0 851.265 851.265
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 263.567 263.567
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.292.485 283.690 1.576.175
Cayılamaz Taahhütler
1.292.485 283.690 1.576.175
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
218.247 226.280 444.527
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
160.909 50.419 211.328
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
72.206 0 72.206
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
841.123 0 841.123
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 6.991 6.991
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23.096.844 48.776.019 71.872.863
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.096.844 48.776.019 71.872.863
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.269.734 3.981.111 6.250.845
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.163.322 1.964.686 3.128.008
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.106.412 2.016.425 3.122.837
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.856.419 34.107.346 46.963.765
Swap Para Alım İşlemleri
4.919.479 11.615.645 16.535.124
Swap Para Satım İşlemleri
7.291.968 9.165.851 16.457.819
Swap Faiz Alım İşlemleri
322.486 6.662.925 6.985.411
Swap Faiz Satım İşlemleri
322.486 6.662.925 6.985.411
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.970.691 10.687.562 18.658.253
Para Alım Opsiyonları
3.743.567 5.289.074 9.032.641
Para Satım Opsiyonları
4.227.124 4.944.654 9.171.778
Faiz Alım Opsiyonları
0 226.917 226.917
Faiz Satım Opsiyonları
0 226.917 226.917
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
67.801.493 34.346.500 102.147.993
EMANET KIYMETLER
398.837 276.572 675.409
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
138.108 0 138.108
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.183 12.528 18.711
Tahsile Alınan Çekler
25.438 216.007 241.445
Tahsile Alınan Ticari Senetler
229.108 48.037 277.145
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
67.402.656 34.069.928 101.472.584
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
25.772.668 4.264.213 30.036.881
Emtia
3.962.754 0 3.962.754
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
26.953.641 17.222.561 44.176.202
Diğer Rehinli Kıymetler
10.713.593 12.583.154 23.296.747
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
92.990.642 85.433.984 178.424.626


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
75.442
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
131
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
497
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 756.455
Kredilerden Alınan Faizler
639.201
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.583
Bankalardan Alınan Faizler
38.827
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.784
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
41.191
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
75
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
12.381
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
28.735
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
9.869
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -468.760
Mevduata Verilen Faizler
-422.002
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.430
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-22.284
Diğer Faiz Giderleri
-24
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
287.695
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
32.836
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.887
Gayri Nakdi Kredilerden
8.026
Diğer
33.861
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
IV-12 -9.051
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
IV-12 -9.051
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -48.024
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 3
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -19.088
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-633
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.386
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-12.069
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 9.080
FAALİYET BRÜT KÂRI
262.502
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -68.432
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -96.929
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
97.141
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 97.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -21.699
Cari Vergi Karşılığı
-14.920
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.779
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 75.442
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 75.442
Grubun Karı (Zararı)
75.442
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02300000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.799.970 5.573.279 9.373.249
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.621.877 3.345.481 5.967.358
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 960.458 2.841.831 3.802.289
Bankalar
I-3 1.651.412 503.650 2.155.062
Para Piyasalarından Alacaklar
10.007 0 10.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 3.206 0 3.206
Devlet Borçlanma Senetleri
3.206 0 3.206
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 187.332 802.246 989.578
Devlet Borçlanma Senetleri
182.435 798.954 981.389
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 3.292 8.189
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 443.432 1.364.960 1.808.392
Devlet Borçlanma Senetleri
443.432 1.364.960 1.808.392
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 544.880 74.968 619.848
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
544.880 74.968 619.848
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-757 -14.376 -15.133
KREDİLER (Net)
12.009.028 9.772.253 21.781.281
Krediler
I-5 11.524.791 9.935.301 21.460.092
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
11.524.791 9.935.301 21.460.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
I-5 1.108.027 0 1.108.027
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-5 -623.790 -163.048 -786.838
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-74.260 -26.653 -100.913
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-106.157 -136.395 -242.552
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-443.373 0 -443.373
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
185.449 0 185.449
Satış Amaçlı
I-16 185.449 0 185.449
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 99.436 0 99.436
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 82.471 0 82.471
Şerefiye
0 0 0
Diğer
82.471 0 82.471
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 115.190 0 115.190
DİĞER AKTİFLER
I-17 236.875 146.868 383.743
VARLIKLAR TOPLAMI
16.528.419 15.492.400 32.020.819
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 8.366.701 13.967.418 22.334.119
ALINAN KREDİLER
II-3 1.775 3.412.620 3.414.395
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 864 0 864
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 476.888 56.789 533.677
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
476.888 56.789 533.677
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-9 226.892 6.617 233.509
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.655 0 11.655
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
215.237 6.617 221.854
CARİ VERGİ BORCU
II-10 64.548 0 64.548
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.205.257 1.205.257
Krediler
0 1.205.257 1.205.257
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 183.538 185.305 368.843
ÖZKAYNAKLAR
3.865.015 592 3.865.607
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 876 876
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.194 -284 1.910
Kar Yedekleri
500.735 0 500.735
Yasal Yedekler
II-13 25.291 0 25.291
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
II-13 475.444 0 475.444
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
75.442 0 75.442
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
75.442 0 75.442
Azınlık Payları
II-14 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.186.221 18.834.598 32.020.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-21.303
Alınan Faizler
710.391
Ödenen Faizler
-483.764
Alınan Temettüler
3
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.960
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-87.669
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
20.922
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-136.034
Ödenen Vergiler
-56.891
Diğer
-25.221
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.029.815
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.486
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-617.914
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
535.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
42.725
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.508
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.571.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
69.527
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
456.955
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
47.698
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.051.118
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-168.179
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.395
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
14.819
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-180.603
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-188.458
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.407.755
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.597.836
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.190.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682877


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.971 Değişim: 0,00% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3217 Değişim: -0,08%
Düşük 5,3175 21.02.2019 Yüksek 5,3428
Açılış: 5,3261
6,0450 Değişim: 0,04%
Düşük 6,0302 21.02.2019 Yüksek 6,0743
Açılış: 6,0428
229,32 Değişim: -0,01%
Düşük 228,85 21.02.2019 Yüksek 230,40
Açılış: 229,34

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.