***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2018 - 10:11

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Tarihi 31.05.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Arnavutköy / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Denetçinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim kuruluna şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine alımı veya kiralanması yada mevcut makinelerin 3. kişilere satılması veya kiralanması hususlarında yetki verilmesi
12 - 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davetiye,gündem,vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BilgilendirmeDokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MAYIS 2018 GÜNÜ YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 MAYIS 2018 tarihinde, saat 14,00'de, Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2018 tarih ve 34773300 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kerim Yolcu'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10/05/2018 tarih 9575 sayılı nüshasının 104'üncü sayfasında, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 13.221.450,25TL Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 13.221.450,25 adet hisseden 6.742.940,89 TL'lik sermayeye karşılık 6.742.940,89 adet hissenin asaleten, toplam 6.742.940,89 TL'lık sermayeye karşılık 6.742.940,89 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirket yönetim kurulu başkan vekili Sadi Ergün tarafından toplantı başkanlığı için Eda Özhan Hanım teklif edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,
Kâtipliğe : Senay Ergün'ün
Oy Saymanı Memurluğuna : Şener Günal' ın
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.
GÜNDEM MADDE 2:
2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Eda Özhan tarafından okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda Özhan tarafından ana kalemler itibariyle okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından 26602732378 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Eda Özhan, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından 44293841544 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sadi Ergün ve yine sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C. Tebasından 12274400820 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Duran Özhan ve T.C. Tebasından 16033275322 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı İrfan Demir, Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7:
2017 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 2.258.705,00.-TL net dönem karı mevcuttur.V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 2.754.521,26.-TL net dönem karı mevcuttur.2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Yönetim Kurulu Üyelerinden Eda Özhan'a 3.500 TL, Sadi Ergün'e 2.250 TL, İrfan Değirmenci ve Duran Özhan'a aylık 2.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2018 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Şirket mevcut faaliyetlerine devam edecek olup bunun yanı sıra tekstil sanayinde de faaliyet gösterecektir. Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile ilerleyen dönemlerde yönetim kuruluna mevcut makine satımı veya kiralaması ya da yeni makine alımı veya kiralaması için yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek (TRİ) verilip verilmediği ve bu suret menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında aşağıdaki şekilde bilgi sunuldu:
01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde daha önceki dönemlere ait Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. Çakıl Denizcilik LTD. şirketinin ve eski yönetim kurulu başkanı ve şirket ortağı S.Levent Karaçelik'in toplam 3.990.867,48 TL'lik ana borcuna karşılık 648.155,98 TL'lik faiz tahakkuk ettirilmiştir .
GÜNDEM MADDE 13:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:00'de Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.mega-pol.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına
* Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
* Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
* Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
* Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Şirketimiz'in 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az 21 gün önce KAP'ta, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz'in internet adresi olan http://www.mega-pol.com.tr bağlantısından erişilebilir olacağı gibi Şirketimiz'in yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688620


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.