***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.03.2018 - 21:31

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
 
            Bankamızın 2017 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 29/03/2018 Perşembe günü saat 15:00'te "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
 
            2017 Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi  12 Mart 2018 tarihinden itibaren Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe-Şişli / İstanbul adresindeki Banka merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.
 
            Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.
 
            Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noter onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler
 
            Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
 
NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vekâletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.
           2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
 
2017 FAALİYET YILI İLE İLGİLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
 
1-     Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2-     Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3-     Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 Yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4-     2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5-     Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
6-     Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7-     2017 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8-     Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinde yapılacak değişikliği içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
9-     Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
10- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
11- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.
12- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
13- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı gereği personele ödenen primler hakkında bilgi verilmesi.
14- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14/2 maddesine istinaden "Türk Ticaret kanunu Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına" uygunluk verilmesi.
15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
16- Dilekler ve kapanış.
                                
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
 
            Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 29/03/2018 tarihinde Büyükdere Cad. N129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn.                                                                 'ı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VERENİN          :
Adı Soyadı                                           :          
Sermaye Miktarı                                  :          
Sahip Olduğu Hisse Adedi                    :          
Ödenmiş Sermaye Miktarı                    :          
Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi      :
Oy Miktarı                                           :          
Adresi                                                 :          
İmzası                                                 :          
 
    
 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISI
 
                                  ESKİ  ŞEKLİ
 
SERMAYE VE HİSSELER
 
SERMAYE
MADDE 7 - Banka'nın sermayesi  3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir  Türk Lirası) nominal değerde 3,100,000,000.- (Üç milyar yüz Milyon) adet  hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.
 
3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk Lirası) sermayenin
 
 
a)       2,790,000,000.-TL  (İki milyar yedi yüz doksan milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
b)      Artırılan  310,000,000.-TL(Üç yüz on milyon Türk Lirası)'nın 121,801,311.- TL (Yüz yirmi  bir milyon sekiz yüz bir bin üç yüz on bir Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın  2016 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait  hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz  verilecektir.
Yine sermayeye  ilave edilen 659,551.-TL (Altı yüz elli dokuz bin beş yüz elli bir Türk  Lirası)'lık bölümü 2016 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen  ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan)  karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki  paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
Yine sermayeye  ilave edilen 187,539,138.-TL (Yüz seksen yedi milyon beş yüz otuz dokuz bin  yüz otuz sekiz Türk Lirası)'lık bölüm 5520 Sayılı KVK 5/1-e maddesi gereği  diğer yedekler (özel fonlar) hesabında yer alan tutardan karşılanmış olup bu  kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak  bedelsiz verilecektir.
 
 
                                            YENİ  ŞEKLİ
 
SERMAYE VE HİSSELER
 
SERMAYE
MADDE 7 - Banka'nın sermayesi  3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL  (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3,500,000,000.- (Üç milyar beş yüz milyon)  adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.
 
3,500,000,000.-TL (Üç Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin
 
 
a)      3,100,000,000.-TL (Üç milyar yüz milyon Türk  Lirası) tamamen ödenmiştir.
b)     Artırılan 400,000,000.-TL (Dört yüz milyon Türk  Lirası)'nın 387,142,446.- TL (Üç yüz seksen yedi milyon yüz kırk iki bin dört  yüz kırk altı Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2017 yılı kâr'ından  (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay  sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
Yine sermayeye  ilave edilen 439,121.-TL (Dört yüz otuz dokuz bin yüz yirmi  bir Türk Lirası)'lık bölümü 2017 yılı  içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış  olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait  hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz  verilecektir.
Yine sermayeye  ilave edilen 12,418,433.-TL (On iki milyon dört yüz on sekiz bin dört yüz  otuz üç Türk Lirası)'lık bölüm 5520 Sayılı KVK 5/1-f maddesi gereği diğer  yedekler (özel fonlar) hesabında yer alan tutardan karşılanmış olup bu kısma  ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz  verilecektir.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667228


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.