KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.03.2019 - 01:12
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 6.043.165
Kredilerden Alınan Kar Payları
5.091.408
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
92.411
Bankalardan Alınan Gelirler
172.954
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
418.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
390.850
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
229.320
Diğer Kar Payı Gelirleri
(5.4.13.) 38.302
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(5.4.2.) -2.857.709
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.2.4) -2.000.908
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-260.715
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-35.789
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-560.283
Diğer Kar Payı Giderleri
(5.4.13.) -14
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.185.456
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
367.871
Alınan Ücret ve Komisyonlar
571.696
Gayri Nakdi Kredilerden
145.665
Diğer
426.031
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-203.825
Gayri Nakdi Kredilere
-27
Diğer
(5.4.13.) -203.798
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-842.182
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 1.273
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 539.144
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.241
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
136.774
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
392.129
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 540.934
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.792.496
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.4.7.) -1.979.564
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -766.241
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.046.691
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
7.715
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.054.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10.) -243.699
Cari Vergi Karşılığı
-454.233
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-46.249
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
256.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 810.707
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
(5.4.13.) 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
(5.4.13.) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 810.707
Grubun Karı (Zararı)
809.543
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.164
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.478.564
Alınan Kar Payları
5.705.346
Ödenen Kar Payları
-2.666.854
Alınan Temettüler
1.096
Alınan Ücret ve Komisyonlar
576.090
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.024.683
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
106.667
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-781.850
Ödenen Vergiler
-403.181
Diğer
(6.3.) -1.083.433
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.183.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
89.843
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
101.518
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.455.894
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(6.3.) -2.846.285
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
252.892
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
14.548.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.408.194
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(6.3.) 901.761
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.662.522
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.762.343
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
16.901
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-65.736
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.043.117
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.424.997
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-95.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
404.171
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.744.065
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.335.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-4.894
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(6.4.) -66.621
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.237.729
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(6.1.1.1.) 3.472.726
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(6.1.1.2.) 6.710.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
810.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-31.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.064
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-45.036
Yabancı Para Çevrim Farkları
89.577
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-142.495
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
50.973
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-86.930
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
779.322


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.